Kapitał i ziemia - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał i ziemia - wykład - strona 1 Kapitał i ziemia - wykład - strona 2 Kapitał i ziemia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

13. KAPITAŁ I ZIEMIA: UZUPEŁNIENIE ANALIZY RYNKÓW CZYNNIKÓW PRODUKCJI. Rozwój przemysłu wymaga zwiększenia zasobów kapitałowych, tzn. liczby maszyn, sprzętu, budynków fabrycznych i biurowych, etc. Inwestycje oznaczają powiększenie kapitału w gospodarce. Funkcjonalny podział dochodu informuje o proporcjach podziału dochodu narodowego między czynniki produkcji. Udziały poszczególnych czynników wykazują względną stabilność w dłuższym okresie. Nie powinno to przesłaniać faktu wzrostu ilości zastosowanego kapitału w stosunku do nakładów pracy i odpowiadającego mu spadku relacji między stawką wynagrodzenia kapitału a stawką płacy.
Podmiotowy podział dochodu dotyczy proporcji podziału dochodu narodowego między członków społeczeństwa, niezależnie od tego, z usług, jakich czynników produkcji jest czerpany ten dochód. (Główną przyczyną nierównomiernego podziału dochodów w UK jest bardzo nierównomierny rozkład majątku przynoszącego dochód)
Kapitał rzeczowy (w przeciwieństwie do finansowego) obejmuje aktywa rzeczowe, dostarczające użytecznych usług przedsiębiorstwom produkcyjnym bądź gospodarstwom domowym. Podstawowymi składnikami kapitału rzeczowego są maszyny i urządzenia produkcyjne, budynki mieszkalne, inne budynki, dobra trwałej konsumpcji i zapasy. Ziemia jest czynnikiem produkcji dostarczanym przez naturę. Majątek rzeczowy to kapitał rzeczowy plus ziemia. Inwestycje brutto to produkcja nowego i ulepszenie istniejącego kapitału rzeczowego. Inwestycje netto to inwestycje brutto pomniejszone o zużycie istniejącego zasobu kapitału rzeczowego(majątku produkcyjnego).
Jeżeli inwestycje netto są dodatnie, to inwestycje brutto z nadwyżką kompensują zużycie kapitału i istniejący majątek produkcyjny się powiększa. CENY USŁUG KAPITAŁU, STOPY PROCENTOWE I CENY AKTYWÓW
Zasób to ilość składnika aktywów w jakimś momencie. Strumień to potok usług, dostarczanych przez dany składnik aktywów w ciągu pewnego okresu. Koszt użycia usług kapitału określa stawka najmu (wynagrodzenia) kapitału (rental rate)
Wartość zaktualizowana 1$ z jakiegoś momentu w przyszłości to taka suma, która, dziś pożyczona komuś na procent, da wartość 1$ w tym właśnie momencie.
Rachunek wartości zaktualizowanej przekształca przyszłe wpływy lub płatności w ich wartości dzisiejsze. Ponieważ kredytodawcy pobierają odsetki, a dłużnicy muszą je płacić, funt otrzymany jutro jest warty mniej niż ten sam funt dzisiaj. Różnica zależy od wysokości stopy procentowej. Im jest ona wyższa, tym niższa jest wartość zaktualizowana przyszłej płatności. Ponieważ oprocentowanie kredytów jest obliczane przy zastosowaniu zasady

(…)

… KAPITAŁOWYCH
Cena aktywów to cena, za jaką nabywa się i sprzedaje dobra kapitałowe. Cena ta różni się oczywiście od stawki opłaty za ich usługi (najem). W stanie równowagi długookresowej jest to zarówno cena, przy której dostawcy dóbr kapitałowych pragną je wytwarzać, jak i cena, jaką gotowi są za nie zapłacić nabywcy. Ta ostatnia jest po prostu zaktualizowaną wartością oczekiwanych dochodów, uzyskiwanych…
… od wysokości stopy procentowej. Im jest ona wyższa, tym niższa jest wartość zaktualizowana przyszłej płatności. Ponieważ oprocentowanie kredytów jest obliczane przy zastosowaniu zasady procentu składanego, dla dowolnej rocznej stopy procentowej, wartość zaktualizowana konkretnej kwoty jest tym mniejsza, im bardziej oddalony w czasie jest przyszły moment jej otrzymania lub wypłacenia. Wartość zaktualizowana bezterminowego prawa do dochodu równa się zapewnianej przez jego posiadanie stałej rocznej sumie dochodów, podzielonej przez stopę procentową. (przy rocznej stopie procentowej równej 10%, bezterminowe prawo do dochodu w wysokości 100$ jest dziś warte 1000$)
Nominalna stopa procentowa wyznacza kwotę odsetek od kredytu. Realna, tj. skorygowana o wpływ inflacji, stopa procentowa określa dodatkową ilość dóbr, jaką…
… przedsiębiorstw, gdyż uwzględnia wpływ zwiększenia produkcji gałęzi na obniżenie ceny produktu. PODAŻ USŁUG KAPITAŁU
W krótkim okresie podaż usług kapitału jest stała. W długim okresie może się ona zmienić w wyniku dopływu nowo wytworzonych dóbr kapitałowych lub dopuszczenia do zużycia rzeczowego majątku produkcyjnego. Wymagana stawka wynagrodzenia kapitału to taka stawka, która pozwala dostawcy usług kapitału…
… (dzierżawę) ziemi, której wysokość zależy od urodzajności gleby i odległości od rynków zbytu. Głównym czynnikiem powodującym międzygałęziowe zróżnicowanie współczynników kapitałowych (stosunku kapitał/praca) są różnice w stosowanej technologii. Wszystko zależy od łatwości w zastępowaniu pracy kapitałem.
Stosowana technologia i możliwości czynników produkcji powodują bardzo znaczne międzygałęziowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz