Kapitał i ziemia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał i ziemia - strona 1 Kapitał i ziemia - strona 2 Kapitał i ziemia - strona 3

Fragment notatki:

KAPITAŁ I ZIEMIA: UZUPEŁNIENIE ANALIZY RYNKÓW CZYNNIKÓW
PRODUKCJI.
Rozwój przemysłu wymaga zwiększenia zasobów kapitałowych, tzn. liczby maszyn, sprzętu,
budynków fabrycznych i biurowych, etc. Inwestycje oznaczają powiększenie kapitału w gos podarce.
Funkcjonalny podział dochodu informuje o proporcjach podziału dochodu narodowego między
czynniki produkcji. Udziały poszczególnych czynników wykazują względną stabilność w dłuższym
okresie. Nie powinno to przesłaniać faktu wzrostu ilości zastosowanego kapitału w stosunku do
nakładów pracy i odpowiadającego mu spadku relacji między stawką wynagrodzenia kapitału a stawką
płacy.
Podmiotowy podział dochodu dotyczy proporcji podziału dochodu narodowego między członków
społeczeństwa, niezależnie od tego, z usług, jakich czynników produkcji jest czerpany ten dochód.
(Główną przyczyną nierównomiernego podziału dochodów w UK jest bardzo nierównomierny rozkład
majątku przynoszącego dochód)
Kapitał rzeczowy (w przeciwieństwie do finansowego) obejmuje aktywa rzeczowe, dostarczające
użytecznych usług przedsiębiorstwom produkcyjnym bądź gospodarstwom domowym. Podstawowymi
składnikami kapitału rzeczowego są maszyny i urządzenia produkcyjne, budynki mieszkalne, inne
budynki, dobra trwałej konsumpcji i zapas y. Ziemia jest czynnikiem produkcji dostarczanym przez
naturę. Majątek rzeczowy to kapitał rzeczowy plus ziemia.
Inwestycje brutto to produkcja nowego i ulepszenie istniejącego kapitału rzeczowego. Inwestycje
netto to inwestycje brutto pomniejszone o zużycie istniejącego zasobu kapitału rzeczowego(majątku
produkcyjnego).
Jeżeli inwestycje netto są dodatnie, to inwestycje brutto z nadwyżką kompensują zużycie kapitału i
istniejący majątek produkcyjny się powiększa.
CENY USŁUG KAPITAŁU, STOPY PROCENTOWE I CENY AKTYWÓW
Zasób to ilość składnika aktywów w jakimś momencie. Strumień to potok usług, dostarczanych przez
dany składnik aktywów w ciągu pewnego okresu.
Koszt użycia usług kapitału określa stawka najmu (wynagrodzenia) kapitału (rental rate)
Wartość zaktualizowana 1$ z jakiegoś momentu w przyszłości to taka suma, która, dziś pożyczona
komuś na procent, da wartość 1$ w tym właśnie momencie.
Rachunek wartości zaktualizowanej przekształca przyszłe wpływy lub płatności w ich wartości
dzisiejsze. Ponieważ kredytodawcy pobierają odsetki, a dłużnicy muszą je płacić, funt otrzymany jutro
jest warty mniej niż ten sam funt dzisiaj. Różnica zależy od wysokości stopy procentowej. Im jest ona


(…)

… KAPITAŁOWYCH
Cena aktywów to cena, za jaką nabywa się i sprzedaje dobra kapitałowe. Cena ta różni się
oczywiście od stawki opłaty za ich usługi (najem). W stanie równowagi długookresowej jest to zarówno
cena, przy której dostawcy dóbr kapitałowych pragną je wytwarzać, jak i cena, jaką gotowi są za nie
zapłacić nabywcy. Ta ostatnia jest po prostu zaktualizowaną wartością oczekiwanych dochodów,
uzyskiwanych…
… od wysokości stopy procentowej. Im jest ona
wyższa, tym niższa jest wartość zaktualizowana przyszłej płatności. P onieważ oprocentowanie
kredytów jest obliczane przy zastosowaniu zasady procentu składanego, dla dowolnej rocznej stopy
procentowej, wartość zaktualizowana konkretnej kwoty jest tym mniejsza, im bardziej oddalony w
czasie jest przyszły moment jej otrzymani a lub wypłacenia.
Wartość zaktualizowana bezterminowego prawa do dochodu równa się zapewnianej przez jego
posiadanie stałej rocznej sumie dochodów, podzielonej przez stopę procentową.
(przy rocznej stopie procentowej równej 10%, bezterminowe prawo do doc hodu w wysokości 100$ jest
dziś warte 1000$)
Nominalna stopa procentowa wyznacza kwotę odsetek od kredytu.
Realna, tj. skorygowana o wpływ inflacji, stopa procentowa określa dodatkową ilość dóbr, jaką…
… przedsiębiorstw, gdyż uwzględnia wpływ
zwiększenia produkcji gałęzi na obniżenie ceny produktu.
PODAŻ USŁUG KAPITAŁU
W krótkim okresie podaż usług kapitału jest stała. W długim okresie może się ona zmienić w wyniku
dopływu nowo wytworzonych dóbr kapitałowych lub dopuszczenia do zużycia rzeczowego majątku
produkcyjnego.
Wymagana stawka wynagrodzenia kapitału to taka stawka, która pozwala dostawcy usług kapitału…
… (dzierżawę) ziemi, której wysokość
zależy od urodzajności gleby i odległości od rynków zbytu.
Głównym czynnikiem powodującym międzygałęziowe zróżnicowanie współczynników kapitałowych
(stosunku kapitał/praca) są różnice w stosowanej technologii. Wszystko zależy od łatwości w
zastępowaniu pracy kapitałem.
Stosowana technologia i możliwości czynników produkcji powodują bardzo znaczne międzygałęziowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz