Jurysdykcja krajowa - omówienie - Sądy polskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jurysdykcja krajowa - omówienie - Sądy polskie - strona 1 Jurysdykcja krajowa - omówienie - Sądy polskie - strona 2 Jurysdykcja krajowa - omówienie - Sądy polskie - strona 3

Fragment notatki:

Jurysdykcja krajowa - jest terminem pochodnym od pojęcia jurysdykcja. Pojęcie jurysdykcji oznacza władzę państwa dostosowania prawa i realizacji porządku prawnego na swym terytorium .
Krótko mówiąc pojęcie jurysdykcji służy do oznaczenia zakresu kompetencji sądu danego państwa do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych o charakterze międzynarodowym. Niektórzy autorzy twierdzą, że to pojęcie odpowiada właściwości międzynarodowej w sprawach cywilnych. Chodzi tu o właściwość sądownictwa danego państwa, a nie o właściwość określonego sądu. Co oznacza prawo międzynarodowe publiczne, a prawo międzynarodowe prywatne?
Prawo międzynarodowe publiczne to ta gałąź prawa, gzie podmiotami są państwa. Natomiast prawo międzynarodowe prywatne oznacza taką gałąź prawa czy część prawa procesowego, w którym podmiotami są obywatele państw ( osoby fizyczne czy prawne).
Mówiliśmy o zawartym związku małżeńskim między Niemcem a Polką - to ta problematyka rozwodu jest regulowana prawem prywatnym międzynarodowym. Gdy chodzi o stosunki międzypaństwowe to jest prawo międzynarodowe publiczne.
Przy jurysdykcji krajowej będziemy odwoływać się do kwestii związanych właśnie z umowami, konwencjami, które mogą jurysdykcję uregulować stosunki prawne między określonymi państwami.
Właściwość sądownictwa danego państwa w ogóle, a nie właściwość określonego sądu w tym państwie. Jurysdykcja krajowa jest pojęciem szerszymi i nadrzędnym nad pojęciem właściwości sądu. Zakres jurysdykcji krajowej może być szerszy od zakresu funkcjonowania sądownictwa danego państwa i może wykraczać poza jego terytorium. Może obejmować podmioty prawne związane z miejscem zamieszkania, siedzibą lub obywatelstwem związanym z innym państwem. Np. obywatel innego państwa, zamieszkały za granicą spowodował wypadek komunikacyjny na terenie Polski. Będzie jurysdykcja sądu polskiego, mimo że, ma on miejsce zamieszkania w innym państwie. Polak przebywający za granicą. Ma się toczyć postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Podlega on jurysdykcji tego państwa, z którego pochodzi.
Zakres jurysdykcji krajowej może być węższy, gdy weźmiemy pod uwagę instytucję immunitetu dyplomatycznego. Podmiot mieszka w Polsce ale z uwagi na to, że korzysta z immunitetu dyplomatycznego nie będzie jurysdykcji sądu polskiego. Ważne jest to, że każde państwo określa samo w granicach swej suwerennej władzy zakres kompetencji swoich organów sądowych. Normy, zatem dotyczące jurysdykcji krajowej są częścią składową systemu prawa wewnętrznego każdego państwa. Może się zdarzyć, że w świetle przepisów kilku państw uzasadniona jest jurysdykcja krajowa każdego z nich. Krótko mówiąc, mogą wtedy powstać tzw. konflikty jurysdykcyjne (najczęściej prawo rozwodowe).

(…)

… jurysdykcji sądów polskich”. § 3 “Umowę o jurysdykcji sądów państwa obcego oraz umowę o zagraniczny sąd polubowny sąd polski bierze pod rozwagę tylko na zarzut strony zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy”.
Zwolnienia spod jurysdykcji krajowej. Kwestie związane z immunitetem.
Problem tzw. immunitetu sądowego powoduje pewien wyłom suwerenności państwa w zakresie jurysdykcji krajowej. Kto posiada immunitet?
Immunitet posiada państwo jako podmiot prawa międzynarodowego publicznego - korzysta z immunitetu. Oznacza to, że żadne państwo nie ma władzy sądowej nad innym państwem (w sprawach cywilnych).
Istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się takiego immunitetu. Państwo może zrzec się immunitetu z różnych względów, to wówczas, jeżeli doszło do zrzeczenia się immunitetu…
…, które są podmiotami prawa międzynarodowego publicznego do jednego uregulowania problemów immunitetów w umowach dwustronnych. …
… nie może dotyczyć jakiś ważniejszych spraw. W wielu państwach rozpoznawanie spraw ważnych społecznie należy do jurysdykcji wyłącznej określonego państwa. Jakie to sprawy mogą być tak ważne społecznie?
Sprawy o prawa stanu - związane z obywatelstwem, prawa osobiste,
Sprawy związane z terytorium danego państwa dotyczące nieruchomości np. obojętne kim był spadkodawca i gdzie zmarł, jeżeli był właścicielem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz