Jednolity rynek finansowy w UE - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednolity rynek finansowy w UE - wykład - strona 1 Jednolity rynek finansowy w UE - wykład - strona 2 Jednolity rynek finansowy w UE - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM FINANSOWY
PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ
JEDNOLITY RYNEK FINANSOWY W UE
System finansowy - pojęcie
Zespół logicznie ze sobą powiązanych form organizacyjnych, aktów prawnych, instytucji finansowych i innych elementów umożliwiających podmiotom nawiązywanie stosunków finansowych, zarówno w sektorze realnym, jak i w sektorze finansowym (S. Owsiak)
Mechanizm, dzięki któremu świadczy się usługi pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce, czego rezultatem jest możliwość współtworzenia pieniądza przez niefinansowe podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe) oraz możliwość przepływu między nimi strumieni pieniężnych (Z. Polański)
Funkcje systemu finansowego (P.S. Rose)
Płatnicza (sprawne działanie mechanizmu rozliczeń transakcji gospodarczych)
Płynności (umożliwienie i ułatwienie zamiany aktywów finansowych na pieniądz gotówkowy)
Oszczędności ( promowanie warunków atrakcyjnego lokowania nadwyżek pieniężnych przy umiarkowanym ryzyku)
Akumulacji bogactwa (przechowywanie siły nabywczej pieniądza danego podmiotu)
Kredytowa (finansowanie inwestycji i konsumpcji)
Minimalizacji ryzyka Polityki gospodarczej (wspieranie polityki państwa mającej na celu wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, walkę z inflacją itp.)
Podsystemy systemu finansowego
I Publiczny system finansowy
System budżetowy państwa
System finansowy jednostek samorządu terytorialnego
Fundusz ubezpieczeń społecznych i inne f. celowe
Pomoc publiczna, polityka fiskalna, dług publiczny itp.
II Rynkowy system finansowy
System bankowy i parabanki
System ubezpieczeń gospodarczych (osobowych i majątkowych)
System finansowy przedsiębiorstw
System finansowy gospodarstw domowych
Rola pośredników finansowych (sektora finansowego)
Umożliwiają przepływ strumieni pieniężnych między podmiotami nadwyżkowymi a podmiotami deficytowymi krajowymi i zagranicznymi
Pełnią funkcję transformacji (kwot, terminów, ryzyka, przestrzennej, walut itp.)
Dzięki nim możliwe jest:
obniżenie kosztów transakcyjnych,
wyrównywanie skutków asymetrii informacyjnej (przez redukcję kosztów informacyjnych)


(…)

… swobodach:
swobodzie przepływu ludzi,
swobodzie przepływu towarów,
swobodzie przepływu usług,
swobodzie przepływu kapitału.
ETAP II ( 1 I 1994 - 31 XII 1998 )
Powołanie Europejskiego Instytutu Walutowego (poprzednik EBC - Europejskiego Banku Centralnego).
Harmonizacja statutów narodowych banków centralnych ze statutem EBC i ESBC (Europejskiego Systemu Banków Centralnych).
Spełnienie przez kraje…
… danych z wzorcami - np. Metodyka MFW dot. sporządzania bilansu płatniczego)
Kodeksy dobrej praktyki (opracowywane przez stowarzyszenia zawodowe)
Czynniki wpływające na sektor finansowy
ETAPY INTEGRACJI GOSPODARCZEJ KRAJÓW EUROPEJSKICH
I WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) - 1952 r.
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) - 1957 r.
Europejska Wspólnota Gospodarcza…
… Organizacja Handlu (WTO)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy
Bank Rozliczeń Międzynarodowych w Bazylei (BIS)
Wyspecjalizowane gremia w dziedzinie nadzoru:
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BSBS) przy BIS
Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzoru Ubezpieczeniowego (IAIS)
Komitet…
… świadczące usługi finansowe)
(globalizacja, internacjonalizacja, uniwersalizacja, specjalizacja, , koncentracja,
deregulacja, dezintermediacja, sekurytyzacja, konkurencja

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz