ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Władza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Władza - strona 1 ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Władza - strona 2 ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Władza - strona 3

Fragment notatki:

ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ustrój władz lokalnych oparty na zasadzie dualizmu - podział zadań pomiędzy samorząd terytorialny a administrację rządową → zasada decentralizacji;
samorząd to wydzielenie z zakresu władzy państwowej pewnej dziedziny spraw i powierzenie ich samodzielnego rozwiązywania grupie społecznej, której sprawy te przede wszystkim dotyczą, czyli to administracja sprawowana przez odrębne w stosunku do państwa osoby prawne (korporacje) → 3 cechy samorządu:
to wyodrębniona grupa społeczna określona przez prawo, której członkostwo powstaje z mocy prawa;
powołany do wykonywania zadań adm. publ. w sposób samodzielny i w formach właściwych dla adm.;
posiada własną organizację zbudowaną wokół zasady przedstawicielstwa;
formy samorządu:
samorząd specjalny - zawodowy (adwokacki, lekarski), gospodarczy (izby gospodarcze, organizacje samorządu rzemieślniczego), wyznaniowy, narodowościowy;
samorząd terytorialny - gdy wyodrębnienie następuje na zasadzie terytorialnej i polega na powierzeniu wyłonionym przez mieszkańców danego terenu organom bezpośredniego zarządzania sprawami tego terenu;
samorząd terytorialny
samorząd terytorialny (korporacja komunalna) ma charakter uniwersalny, tzn. że dot. całego terytorium państwa i obejmuje wszystkich jego mieszkańców;
samodzielność (niezależność od administracji rządowej) umożliwia realizowanie swoich zadań, znajduje wyraz min w:
wyłączność realizowania określonych zadań (tzw. zadania własne);
odrębna struktura organizacyjna;
nadanie osobowości prawnej i przyznanie im prawa własności lokalnych składników majątku publicznego;
samodzielność budżetowo-finansowa;
ograniczenie ingerencji władzy centralnej do nadzoru;
zapewnienie sądowej ochrony praw i interesów podmiotów samorządowych;
nie ma charakteru absolutnego, ale ograniczenia mogą być nakładane tylko w drodze ustawy i muszą spełniać wymogi materialne (TK - nie mogą być nadmierne i muszą być uzasadnione celami i wartościami konstytucyjnymi; podtrzymał aktualność rozumienia zasady samodzielności na tle Małej Konstytucji);
historia uregulowań dot. samorządu:
okres międzywojenny - TAK;
okres PRL - zastąpiony systemem rad narodowych, co nie zapewniło samorządności lokalnej;
nowela marcowa z 1990 r. (oraz inne akty: o samorządzie terytorialnym, o pracownikach samorządowych, o podziale zadań i kompetencji ... (tzw. I ustawa kompetencyjna), o referendum gminnym) - przywrócenie samorządu terytorialnego tylko na szczeblu gminnym;
prace nad Konstytucją - przedmiot licznych kontrowersji (szczególnie powiaty), w efekcie wprowadzono jedynie

(…)

… przez ustawodawcę inne szczeble muszą odpowiadać wymogom z art. 165-172;
1998 r. - wprowadzono trójszczeblowy podział terytorialny i ustanowiono samorząd na wszystkich szczeblach;
uregulowania to ustawy samorządowe, owst, II ustawa kompetencyjna, o referendum lokalnym, ale wciąż brak ustawy o dochodach tych jednostek i co roku jest to regulowane ustawami epizodycznymi;
najsilniejsze kontrowersje - liczba…
… kierownictwo, a reszta urzędu w. wraz z jego dyrektorem powinna mieć charakter stały (zasada neutralności i apolityczności);
wojewoda wypełnia wszystkie zadania adm. rząd. (administracja ogólna), które nie zostały przekazane do właściwości innych organów (administracji niezespolonej);
w systemie samorządu - sejmik województwa, a organami wykonawczymi jest marszałek oraz zarząd województwa, a podlegają im wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i aparat urzędniczy = urząd marszałkowski;
powiat:
rodzaje:
składa się z graniczących ze sobą gmin (powiat ziemski);
obejmuje miasto na prawach powiatu (powiat grodzki - z mocy prawa, gdy 100.000 mieszkańców lub gdy stanowiło siedzibę wojewody przez likwidacją danego województwa, też Warszawa ale w ustawie);
tworzone i określane terytorium rozporządzeniem RM;
tylko jako jednostka samorządu terytorialnego, choć mogą istnieć organy adm. rząd. niezespolonej, o ile stanowi tak ustawa;
organy powiatu - rada powiatu oraz organy wykonawcze - starosta i zarząd powiatu;
gmina - czysto samorządowy charakter, a organami są: rada gminy, a organem wykonawczym jest wójt (gminy wiejskie), burmistrz lub prezydent miasta (gdy miasto liczy ponad 100.000 i nie jest odrębnym powiatem);

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz