irregular verbs - czasowniki nieregularne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
irregular verbs - czasowniki nieregularne - strona 1 irregular verbs - czasowniki nieregularne - strona 2

Fragment notatki:

"irregular verbs exp exp be was been być bear bore born(e) rodzić beat beat beaten bić become became become stawać się begin began begun zaczynać bite bit bitten gryźć blow blew blown dmuchać break broke broken łamać / przerywać bring brought br ought przynieśc build built built budować burn burnt burnt palić burst burst burst rozrywać / wybuchać buy bought bought kupować can could (been able to) móc / umieć / potrafić catch caught caught łapać choose chose chosen wybierać come came come przychodzić cost cost cost kosztować cut cut cut ciąć / kaleczyć deal dealt dealt zajmować się dig dug dug kopać (łopatą) do did done robić dream dreamt dreamt marzyć / śnić drink drank drunk pić drive drove driven prowadzić / kierować eat ate eate n jeść fall fell fallen spadać / padać / upaść feed fed fed karmić exp exp feel felt felt czuć fight fought fought walczyć find found found znaleźć flee fled fled uciekać fly flew flown lecieć forbid forbade forbidden zabraniać forget forgot for gotten zapominać forgive forgave forgiven przebaczać freeze froze frozen marznąć get got got dostać give gave given dawać go went gone iść grow grew grown rosnąć hang hung hung wieszać have had had mieć hear heard heard słyszeć hide hid hidden ukrywać hit hit hit uderzyć hold held held trzymać hurt hurt hurt zranić keep kept kept podtrzymywać know knew known znać lay laid laid kłaść lead led led prowadzić learn learnt learnt uczyć się leave left left opuścić lend lent lent pożyczać let let let ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz