Interakcje pokarmowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interakcje pokarmowe-opracowanie - strona 1 Interakcje pokarmowe-opracowanie - strona 2 Interakcje pokarmowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Łańcuchy pokarmowe, piramida troficzna. Poziomy troficzne: producenci, konsumenci, destruenci.
Biocenoza - To ożywiona część ekosystemu, czyli zbiór populacji organizmów różnych gatunków, żyjących na tym samym obszarze, powiązanych ze sobą wzajemnymi zależnościami, przede wszystkim pokarmowymi.
Wielkość biocenozy może być różna. Może nią być np. las sosnowy, jak również pień obumarłego drzewa w lesie zamieszkany przez owady. Biocenozy oddziałują na siebie przez cały czas i to w różny sposób, ponieważ nie mają zazwyczaj jasno wytyczonych granic. Może się też zdarzyć, że jedna biocenoza będzie się znajdować wewnątrz drugiej. Wyróżniamy dwa rodzaje biocenoz:
naturalna - zbiorowisko roślin, zwierząt i mikroorganizmów zasiedlających dany teren, nie przekształcone przez człowieka, np. biocenoza rezerwatu, torfowiska, jeziora, rzeki, morza;
sztuczna - zbiorowisko roślin i zwierząt oraz mikroorganizmów przekształcone przez człowieka np. biocenoza pola, sadu, pastwiska.
Również biotop - nieożywiona część ekosystemu i biocenoza wzajemnie na siebie wpływają i są ze sobą nierozerwalnie związane.
Aby dana biocenoza mogła istnieć samodzielnie potrzebne jest istnienie trzech grup organizmów. Są to producenci, konsumenci i destruenci. Wszystkie te grupy są wzajemnie uzależnione i tworzą strukturę troficzną biocenozy.
Producenci (autotrofy) są to organizmy samożywne, które przetwarzają substancje nieorganiczne w cząsteczki organiczne przy pomocy energii słonecznej. Dzieje się to w procesie fotosyntezy.W przypadku braku dostępu do światła może zachodzić proces chemosyntezy, gdzie jako źródło energii może być wykorzystywane np. utlenianie H2S. Masa organiczna wytworzona przez producentów staje się źródłem pokarmu dla innych organizmów. Do producentów - autotrofów należą wszystkie rośliny zielone, bakterie fotosyntetyzujące i chemosyntetyzujące, a w biocenozach wodnych glony i sinice.
Może się zdarzyć, że w jakimś ekosystemie nie będą występować producenci. Mówimy wówczas o ekosystemie niepełnym. Do takich należą np. jaskinie, gdzie materia organiczna dostarczana jest z zewnątrz.
Konsumenci (heterotrofy) to organizmy cudzożywne. Energię potrzebną im do funkcjonowania pobierają ze związków organicznych innych organizmów. Materię organiczną zyskują z roślin lub zwierząt. Organizmy odżywiające się roślinami (roślinożercy) - określamy mianem fitofagów, te które odżywiają się zwierzętami (mięsożercy) to zoofagi, natomiast odżywiające się martwymi szczątkami roślin i zwierząt (detrytusożercy) - to saprofagi.
Konsumentów możemy podzielić na trzy grupy:
Konsumenci I rzędu - są to organizmy odżywiające się wyłącznie producentami, czyli roślinożercy, np. krowa i antylopa.


(…)

…. Jest to grupa organizmów heterotroficznych, które rozkładają martwe związki organiczne (pochodzące zarówno od roślin jak i zwierząt) do prostych substancji nieorganicznych (CO2 i H2O), jednocześnie uwalniając między innymi N, P i K. Te substancje są z kolei przyswajane przez producentów. Typowy przykład reducentów stanowią grzyby saprofityczne i bakterie.
Przepływ materii i energii w ekosystemie możemy przedstawić za pomocą łańcuchów pokarmowych (troficznych). Zjawisko to polega na pobieraniu i przyswajaniu pokarmu przez organizmy reprezentujące kolejne ogniwa łańcucha.
Można wyróżnić dwa typy łańcuchów troficznych:
Łańcuch spasania: producenci konsumenci I konsumenci II konsumenci III reducenci. Przykładem tutaj mogą być zależności w środowisku wodnym. Fitoplankton (producenci) jest konsumowany…
… mają kształt typowy, to znaczy, że następuje spadek biomasy na wyższych poziomach troficznych. Również może wystąpić piramida odwrócona, dotyczy to organizmów wodnych biomasa fitoplanktonu w danym momencie jest mniejsza od biomasy zooplanktonu. Fitoplankton jest wprawdzie produkowany w ogromnej ilości, ale również w ogromnej ilości jest on zjadany przez zooplankton, przez co w danej jednostce czasu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz