Integracja w Europie w latach dziewięćdziesiątych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja w Europie w latach dziewięćdziesiątych - strona 1 Integracja w Europie w latach dziewięćdziesiątych - strona 2 Integracja w Europie w latach dziewięćdziesiątych - strona 3

Fragment notatki:

INTEGRACJA W EUROPIE W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH
Jednolity Akt Europejski
- proces stopniowego rozszerzania EWG - dążenie do ścisłej integracji (przeszkodą odmienne
tradycje i standardy regulacji gospodarki i „drażliwość” tematu w sferze polityki)
-PRZEŁOM-80‟ - coraz większy nacisk na siły rynku, konkurencję i deregulację gospodarki (logika
konkurencji)  ujednolicenie ogólnych reguł i ich surowe egzekwowanie, sposób realizacji kryteriów
kryteriów gestii państw
+ - brak konieczności rezygnowania z politycznej kontroli
- bezpośrednie włączenie konkurencji w proces integracji
- nie trzeba dokonywać wyborów w kategoriach „wszystko, albo nic”
- pojawienie się konkurencji pomiędzy różnymi formami regulacji życia gospodarczego w krajach
członkowskich (- unifikacja)
1987 - podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego - 12.1992 data zakończenia budowy rynku
wewnętrznego poprzez harmonizacje przepisów prawnych i systemów regulacji
cele:
zniesienie istniejących ograniczeń międzynarodowych przepływó w kapitałowych
likwidacja wszelkich pozataryfowych barier w handlu w ramach Wspólnot (normy
segmentujące dotąd rynek krajowy)
wyeliminowanie preferencji produktów krajowych w wypadku zakupów publicznych
zniesienie kontroli granicznej
postęp w harmonizacji stawek podatkowych
rodzaje korzyści:
-z lepszej alokacji zasobów
bariery pozataryfowe - występujące w poszczególnych krajach różnice ustawodastw lub
stosowanych praktyk handlowych, które nie pozwalają na swobodny międzynarodowy przepływ i usług
-skali - wyeliminowanie trudności z pełnym zdyskontowaniem korzyści skali
-z nasilenia konkurencji - mniejszy zakres kontroli państwa niż dotąd + uzyskanie korzyści skali bez
konieczności utrzymania w rynku tak samo dużego udziału, jak w swoim rynku krajowym
(problematyka fuzji - Dyrekcja ds.Konkurencji Komisji Europejskiej w Brukseli)
Zamierzenia jednolitego aktu europejskiego:
- wolny rynek wewnętrzny
-zniesienie istniejących ograniczeń przepływów kapitałowych
-wyeliminowanie preferencji dla producentów krajowych (zakupy publiczne)
-harmonizacja stawek podatkowych
-zniesienie kontroli granicznej(opd warunkiem utrzymania zabezpieczeń podyktowanych względami
socjalnymi,bezpieczeństwa)
Bariery pozataryfowe:różnice ustawodastw i praktyk ustrojowych w poszczególn ych krajach, które nie


(…)

… dla producentów krajowych (zakupy publiczne)
-harmonizacja stawek podatkowych
-zniesienie kontroli granicznej(opd warunkiem utrzymania zabezpieczeń podyktowanych względami
socjalnymi,bezpieczeństwa)
Bariery pozataryfowe:różnice ustawodastw i praktyk ustrojowych w poszczególn ych krajach, które nie
pozwalają na swobodny przepływ towarów,dóbr i usług między krajami
Korzyści wynikające z budowy jednolitego rynku…
… o
taniej sile roboczej(np.producenci obuwia z krajów południowej Europy - Grecja, Portugalia)
-w nowoczesnych gałęziach kraje północnej europy północnej, poprzez skupienie działalności na
danym obszarze
Mogą konkurować z USA, np. W produkcji komputerów
Co zakłada unia walutowa?
-stale i niezmienne kursy walutowe w obrębie unii
-swobodę przepływu kapitału
-wspólną politykę pieniężną
W arunki wejścia do europejskiej unii walutowej?
-niska stopa inflacji
-niskie nominalne stopy procentowe
-stabilność nominalnego kursu walutowego w okresie dwóch lat poprzedzających wejście
-kontrola deficytu budżetowego oraz długu publicznego
Korzyści i koszty wejścia do EUW
-zmniejszenie kosztów transakcyjnych i czasu,zasobów zużywanych na wymia nę walut
-likwidacja niepewności związanej z kursami walut
Koszty
-recesja(spadek eksportu,spadek płac)spowodowane zlikwidowaniem możliwości korekt kursowych
-brak federalnego mechanizmu redystrybucji dochodu dla krajów,które przeżywają przejściowe kłopot y
Europa Środkowo - Wschodnia:
-niewydolność systemu gospodarki planowej ery komunizmu -> niski poziom życia, fiasko zakupów
kredytowych kredytowych lat 70‟ w celu odnowy majątku produkcyjnego - długi -> EBOR (Europejski
Bank Odbudowy
… inwestorów
zagranicznych i prób wycofania całości kapitału
-przeciwdziałanie wysokiemu deficytowi budżetowemu
>reformy podażowe - „uwolnienie cen” - stworzenie warunków do przejęcia przez ceny
mechanizmu alokacji zasobów
- ceny maja odzwierciedlać rzeczywistą rzadkość zasobów
-liberalizacja cen oznacza ich nieuchronny wzrost (niebezpieczeństwo uruchomienia spirali
inflacyjnej)
-uruchomienie bodźców…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz