Instytucje procesowe, instytucja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3248
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje procesowe, instytucja - strona 1 Instytucje procesowe, instytucja - strona 2 Instytucje procesowe, instytucja - strona 3

Fragment notatki:


INSTYTUCJE PROCESOWE Pojęcie instytucji używane jest w dwóch znaczeniach.
Jedno, to określenie organów będących organizmami, których status i działania są regulowane prawem (np., parlament).
Drugie - istotne w rozważaniach o postępowaniu administracyjnym, znaczenie określa zespół, wiązkę przepisów prawnych, jako mechanizm .
Definicja taka pozwala scalać treści prawne rozproszone pomiędzy różne przepisy nie tylko proceduralne, ale też materialne i ustrojowe.
Tak rozumianą instytucją może być:
- organ administracji w postępowaniu administracyjnym,
- strona lub podmiot na prawach strony
- przedmiot postępowania
5)Rozdział VII - Organ prowadzacy postepowanie administracyjne Zdolność prawna organów administracji publicznej. Jest to zespół przesłanek decydujących o zdolności do podejmowania czynności procesowych w postępowaniu administracyjnym.
Zdolność prawną organów wyznaczają normy prawa procesowego (kpa i op), na podstawie których wyróżniamy:
- kompetencję ogólną
- kompetencję szczególną
Kompetencja ogólna organów To zdolność prawna organów administrujących do załatwiania spraw administracyjnych w danym układzie postępowania. Posiadają ją: - centralne organy administracji rządowej
- ministrowie
- wojewodowie
- inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej)
- jednostki samorządu terytorialnego
- inne organy i podmioty powołane z mocy prawa
Ministrowie - Prezes i wiceprezes RM, ministrowie, którzy kierują określonym działem administracji rządowej, przewodniczący komitetów wchodzących w skład RM, kierownicy centralnych urzędów administracji rządowej podporządkowanych Prezesowi RM lub ministrowi, kierownicy innych urzędów załatwiających sprawy indywidualne lub wydający zaświadczenia.
Terenowe organy administracji publicznej (wojewodowie, kierownicy zespolonych służb inspekcji i straży). Wojewoda posiada domniemanie kompetencji w zakresie administracji rządowej w województwie. Tzn. wszystkie sprawy w zakresie administracji rządowej o ile nie są zastrzeżone dla innych organów administracji rządowej. Wojewoda posiada też domniemanie zdolności prawnej do prowadzenia postępowania administracyjnego. Kierownicy zespolonych służb inspekcji i straży prowadzą postępowanie w imieniu własnym lub w imieniu wojewody.
Inne organy i podmioty - powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwienia spraw indywidualnych, należą do nich: Prezydent RP (nadawanie obywatelstwa), Przewodniczący KRRiTV (wydawanie koncesji). Inne podmioty to te, które na podstawie ustaw lub porozumień zostały powołane do załatwienia spraw indywidualnych w drodze decyzji (Okręgowa Rada Adwokacka - skreślenie z listy adwokatów, Generalny Konserwator Zabytków, Organy podatkowe, tj. urzędy skarbowe, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, izby skarbowej. Minister Finansów)


(…)

… kpa:
- samorządowe kolegia odwoławcze - w stosunku do organów samorządu terytorialnego
- właściwi w sprawie ministrowie - w stosunku do wojewodów
- organy nadrzędne lub właściwi ministrowie - dla innych organów adm. publ.
a w razie ich braku - organy państwowe spr. nadzór nad ich działalnością
- organy nadrzędne lub państwowe organy nadzoru - w stosunku do organizacji społecznych
- organy odwoławcze dla organów podatkowych (np. dla Izby skarbowej - Minister Finansów).
W postępowaniu podatkowym:
- w stosunku do naczelnika u.s. - dyrektor izby skarbowej
- w stosunku do naczelnika u. celnego - dyrektor izby celnej
- w stosunku do wójta, starosty, marszałka woj. - samorządowe kolegia odwoławcze
Organy administracji publicznej obowiązane są z urzędu przestrzegać swojej właściwości. Expressis verbis wprowadza…
… ogólna w postępowaniu podatkowym
Została przyznana:
- naczelnikowi urzędu skarbowego i naczelnikowi urzędu celnego
- wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa
- dyrektorowi izby skarbowej, izby celnej (jeżeli są organami I instancji)
- ministrowi wł. d/s. finansów publicznych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia z urzędu.
Kompetencję ogólną do wykonywania orzeczenia administracyjnego w sprawach indywidualnych mają zarówno organy monokratyczne (np. wojewoda, starosta) jak i organy kolegialne (np. zarząd powiatu, samorządowe kolegia odwoławcze, okręgowe rady adwokackie).
Kompetencja szczególna organów
Kompetencję szczególną wyznaczają dwie instytucje: właściwość…
… na:
- rzeczową, - miejscową. - instancyjną (na podst. przepisów o weryfikacji decyzji)
Właściwość rzeczowa
Rodzaj spraw, jakie rozstrzyga dany organ administracyjny. Np. urząd skarbowy to sprawy podatkowe. Właściwość rzeczowa nie jest uregulowana w KPA
KPA odsyła do przepisów prawa ustrojowego i materialnego. Należą tutaj m.in. prawo budowlane, prawo wodne, prawo o zgromadzeniach, ustawa o podatku dochodowym…
…. Właściwość delegacyjna jest przewidziana w przypadku wyłączenia organu administracyjnego, i w tym przypadku właściwym do załatwienia sprawy jest organ wyższego stopnia, który również może wyznaczyć podległy sobie organ do rozpoznania i załatwienia sprawy. Instytucja pomocy prawnej - przekazanie innemu organowi niektórych czynności procesowych w sprawie.
Organ administracyjny, jeżeli chodzi o czynności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz