Prawo wodne - strona 21

KPA

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4739

1.Zdolność świadka i biegłego w pa 2.Decyzja organu odwoławczego w pa i op 3.Egezkucja z tytułów obcych 1.Organizacja społeczna i jej pozycja w pa. 2.Metody ustalania właściwości sądu administracyjnego. Regulacja zawarta w ustawie psa 3.Niedopuszczalność egzekucji 1. System zasad w post. admin. 2....

Prawo gospodarcze - Firma

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

- administracyjnymi: ograniczenia o charakterze podatkowym, spełnienia pewnych wymogów prawa wodnego, budowlanego...

Prawo gospodarcze

Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

- administracyjnymi: ograniczenia o charakterze podatkowym, spełnienia pewnych wymogów prawa wodnego, budowlanego...

Etyka w zarządzaniu-wykłady

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Renata Płoska
  • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 2702
Wyświetleń: 5614

1    Etyka w zarządzaniu  dr Renata Płoska    Tematyka  wykładów    etyka – definicja, rozwój i najważniejsi myśliciele, systemy etyczne    moralność – pojęcie i elementy    uwarunkowania myślenia etycznego    etyka i prawo    etyka biznesu - pojęcie i rozwój etyki biznesu    poziomy etyki bi...

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdzia∏ 1 2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzgl´dnia si´ zw∏aszcza: Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreÊla: 1) zasady kszta∏towania polityki przestrzennej przez jednostki samorzàdu terytor...