Ideologia państwa dobrobytu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ideologia państwa dobrobytu - strona 1 Ideologia państwa dobrobytu - strona 2 Ideologia państwa dobrobytu - strona 3

Fragment notatki:

Ideologia państwa dobrobytu
wg W. Ebensteina - podstawowym problemem współczesnych społeczeństw kapitalistycznych jest sprzeczność między równością i wolnością polityczną, a nierównością i zależnością ekonomiczną kapitalizm wolnokonkurencyjny z doktryną leseferyzmu wprowadza do życia społecznego trudne do rozwiązania sprzeczności zaognia konflikty społeczne to prowadzi do pogwałcenia zasad życia politycznego i demokracji przez zamierzoną, celową, zorganizowaną działalność publiczną należy doprowadzić do wyeliminowania (lub chociaż ograniczenia) skutków sprzeczności uwolnienie społeczeństwa kapitalistycznego od zagrożeń doktryny socjalistycznej i faszystowskiej
Geneza - r eformy Bismarcka źródła doktryny państwa dobrobytu w reformistycznych nurtach końca XIX wieku operowały pojęciem
stopniowej przebudowy państwa kapitalistycznego
stworzenia w jego ramach sprawnych mechanizmów zabezpieczania społecznego
też J.S. Mill zmierzał w tym kierunku
jego liberalistyczna doktryna zawierała silne akcenty interwencjonistyczne Bismarck (1815 - 1898r.)
najwcześniej zrozumiał potrzebę praktycznego unormowania stosunków pracy i zabezpieczenia socjalnego
lata 80te XIX wieku wprowadził wiele aktów - początek nowoczesnego ustawodawstwa socjalnego
o ubezpieczeniach na wypadek choroby
o odszkodowaniach za wypadki przy pracy
o ubezpieczeniach na wypadek inwalidztwa i starości (renty i emerytury)
Bismarckowi pokój społeczny był potrzebny dla realizacji celów imperializmu niemieckiego mimo to późniejsi rzecznicy państwa dobrobytu odnajdowali w jego działaniach pierwowzory
Reformy brytyjskie w tym samym czasie co w Prusach, w Wielkiej Brytanii odrzucono absencje państwa w sferze społeczno ekonomicznej
przyjęto pierwsze akty normujące stosunki pracy i wprowadzające zabezpieczenia socjalne
bardziej systematyczna działalność - w okresie rządów liberalnych przed wybuchem I wojny światowej
na podobną skalę prace podjęte dopiero po II wojnie światowej - rządy Labour Party
1946r. wydano „The National Health Ser v ice Act” powszechnie uznany za podstawę państwa dobrobytu
wprowadzał bezpłatne lecznictwo dla całego społeczeństwa
opłacanie lekarzy z kasy państwowej
objęła zasięgiem większość prywatnych szpitali
1946r. - „The National Insurance Act” wszyscy zatrudnieni mieli być ubezpieczeni - od momentu ukończenia szkoły aż do przejścia na emeryturę
wprowadzone zasiłki macierzyńskie i emerytury


(…)

…:
obowiązkowe ubezpieczenia pracowników od wypadków
objęcie ochroną prawną pracy dzieci i młodocianych
rozszerzenie zakresu planowania regionalnego i krajowego
przeprowadzenie nacjonalizacji kilku działów gospodarki narodowej
Program New Dealu
później i z innych powodów podjęte reformy socjalne w USA
bezpośrednia przyczyna - wielki kryzys ekonomiczny z 1929 - 1933r. uwidocznił niedoskonałości leseferyzmu
hasło „kontroli państwowej” nad przemysłem
od dawna głoszone przez przeciwników wielkiego kapitału
ale dopiero wielki kryzys - szansa dla praktycznej realizacji tego hasła
stało się zasadniczym elementem kampanii prezydenckiej Franklina D. Roosevelta
New Deal - kompleks posunięć społeczno-ekonomicznych podjętych przez prezydenta F.D. Roosevelta
uporządkowanie kwestii emisji pieniądza
wprowadzono kontrolowany trend inflacyjny
państwo poręczyło wkłady oszczędnościowe do 5000 tysięcy dolarów
wbrew opozycji Sądu Najwyższego - wprowadzono ustawę o usprawnieniu rolnictwa
przewidywała subsydiowanie produkcji rolnej i zabezpieczenie jej przed wahaniami rynku
1933r. utworzono National Recovery Administration zadanie - kontrolowanie rozwoju przemysłu i cen gotowych produktów
SN uznał to za sprzeczne z konstytucją
miliony dolarów wydano na organizację robót publicznych, zasiłki dla bezrobotnych i nowe instytucje publiczne
polityka New Dealu wspierana przez wybitnych teoretyków
sędziego SN Brandeisa
wysunął słuszną metodologicznie tezę, iż dwa aspekty rzeczywistości społecznej - polityka i ekonomika - nie mogą być sprzeczności
zachowanie systemu kapitalistycznego wymaga reform w sferze ekonomicznej
Beveridge'a…
… do konsumpcji
wprowadzenie nowych zasad gospodarczych leży w interesie:
społeczeństwa jako całości
posiadaczy kapitału
pełne zatrudnienie dynamizuje rynek - bo:
zwiększa jego chłonność
przyspiesza cyrkulacje pieniądza
umożliwia zwiększenie produkcji
eliminuje/osłabia groźbę kryzysów
Inwestycje publiczne i polityka kredytowa
to aktualny temat po doświadczeniach wielkiego kryzysu
możliwość i potrzeba…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz