Historia postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia postępowania administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Historia postępowania administracyjnego Zasadniczy wpływ na kształt historii polskiego postępowania administracyjnego miały:
- rozwój prawa administracyjnego materialnego,
- powstanie sądownictwa administracyjnego.
Rozwój prawa administracyjnego materialnego. W dzisiejszym rozumieniu początki prawa administracyjnego, to przełom XVIII i XIX wieku. Wtedy też zmiany doprowadziły do ukształtowania się procedury administracyjnej;
zmieniła się pozycja urzędnika - przestał być już tylko reprezentantem państwa. Za­częły wiązać go przepisy prawa,
akty wydawane przez urzędników miały charakter dwustronnie wiążących,
wykształciło się też przekonanie, że na orzeczenie wydane w I instancji potrzebny jest środek odwoławczy , który przestaje być rekursem hierarchicznym - środkiem będą­cym prośbą adresata, która może ale nie musi być rozpatrzona. Środek odwoławczy przestaje być taką prośbą, a staje się zapewnieniem i obowiązkiem rozpatrzenia środka przez organ,
przekonanie o potrzebie kodyfikacji, w których to aktach dokonana zostałaby systematy­zacja rozwiązań.
Powstanie sądownictwa administracyjnego. II poł. XIX wieku
Konieczność przestrzegania zasady podziału władz, żeby o Sądy sprawowały kontrolę nad działalnością administracji publicznej.
Kontrola zaczęła się kształtować we Francji - Rada Stanu (zalążek sądowej kontroli admini­stracji) organ niejednolity, ale w ciągu XIX wieku przekształca się w instytucję sądowo-ad­ministracyjną, rozpoznaje orzeczenia wydawane przez Rady prefekturalne. W drugiej połowie XIX wieku powstanie sądów administracyjnych w kolejnych krajach niemieckich (szczególne znaczenie dla Polski miało powstanie tego rodzaju sądownictwa w Prusach, gdzie stały się sądami II instancji).
22 października 1875 roku w Austrii powstał Trybunał Administracyjny - orzekali w nim wykształceni prawnicy, którzy uzasadniając rozstrzygnięcia formułowali pewne dyrektywy i wskazówki.
21 lipca 1925 roku w Austrii skodyfikowano postępowanie administracyjne - AVG związ­kowa ustawa o ogólnym postępowaniu administracyjnym.
Rządowy projekt posłużył za wzór dla polskiego ustawodawcy, gdzie 22 marca 1928 roku w drodze rozporządzenia Prezydenta RP o postępowaniu administracyjnym, wprowadzono zuni­fikowane (częściowo) regulacji dotyczące postępowania administracyjnego w Polsce. To roz­porządzenie stanowiło w dużej mierze kopię rozwiązań austriackich.
W Kpa z 1960 roku do rozporządzenia z 1928 roku dodano zasady państwa ludowego.
Przełom po pierwszej wojnie światowej dokonało się przewartościowanie przekonań w spra­wie postępowania administracyjnego i sformułowano postulaty „szybciej i taniej”. Przekona­nie, że postępowanie nie może być dostępne tylko dla nielicznych \bogatych, ale dla wszyst­kich.


(…)

… administracyjnego:
Austria 1925, Niemcy 1975 (nie tylko), Hiszpania 1992, Węgry 1957, Serbia 1997, Czechy 1987 (także postępowanie egzekucyjne), Słowacja (obowiązuje ta sama ustawa, która obo­wiązuje w Czechach).
Brak kodyfikacji: Ukraina, Wielka Brytania, Litwa, Rosja (w 2001 roku opracowano kodeks będący odpowiednikiem naszego kodeksu wykroczeń), Francja (jest nowy kodeks postępo­wania administracyjnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz