Historia administracji - test - Trybun ludowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji - test - Trybun ludowy - strona 1 Historia administracji - test - Trybun ludowy - strona 2 Historia administracji - test - Trybun ludowy - strona 3

Fragment notatki:

TEST - HISTORIA ADMINISTRACJI - 2007
1. Władza administracyjna w okręgach państwa żydowskiego należała do:
d) sędziów
2. Kolegium 9 archontów w Atenach przewodniczył archont:
b) eponymos
3. Dokimazja w Atenach w stosunku do urzędników to:
c) badanie kwalifikacji do sprawowania urzędu
4. Co różniło urząd strategów od innych urzędników ateńskich:
b) kolegialność
5. Komicja centurialne w Rzymie nie wybierały:
b) dyktatorów
6. Urząd trybuna ludowego powołano w Rzymie w r pne:
b) 494
7. Diarchia w Rzymie oznacza:
e) współrządy cesarza z senatem
8. Marszalek w państwie frankońskim u Merowingów
a) sprawował nadzór nad stajniami
9. Dziesiętnica w średniowiecznych gminach angielskich utworzono dla celów:
d/policyjnych
10. Najważniejszym urzędnikiem angielskim po 1066 r został:
c/wielki justycjariusz
11.Odpowiednikiem palatyna na Śląsku był:
b/komornik 12.Podstawową jednostką organizacyjną państwa węgierskiego w średniowieczu był(a):
a/komitat 13.Suzeren to najwyższy zwierzchnik:
c/lenny
14.Pierwszym seniorem w 1138r. został:
b/Władysław Wygnaniec
15. Parlament we Francji to organ:
c/sądowy
16.Na czele Kancelarii Rzeszy w średniowieczu stał:
c/prymas w osobie arcybiskupa Moguncji l7.Pojecie Korony Królestwa sformułowano w:
d/Anglii
18.Jagiellonowie w Koronie byli dynastia:
b/elekcyjną w ramach rodziny 19. Podskarbi nadworny w Koronie;
a/prowadził rachunkowość państwa 20.Ekspektatywa w przypadku urzędów oznacza zakaz ich:
d/przyrzekania
21.Ile miast lokowano na prawie chełmińskim:
b/225 22 Omnipotencja władzy absolutnej to jej: c/wszechstronność
23.Radzie Stron Procesowych przewodniczył we Francji:
c/kanclerz
24.W absolutnej Francji nie wyodrębniono resortu:
a/spraw wewnętrznych
25.W Prusach XVIII w. sprawy zagraniczne należały do:
d/Ministerstwa Gabinetowego
26.W habsburskiej Austrii władza administracyjna na wsi należała do:
b/mandatariusza

(…)

… urząd:
a/hetmana wielkiego
30.Kadencja komisji koronnych w Polsce w XVIII w. trwała lat:
d/2
31.Z ilu osób składała się Rada Nieustająca w 1793r.:
d/nie istniała
32.Ile osób zasiadało w Straży Praw:
c/9 33.W Konstytucji 3 Maja utworzono nową Komisję:
b/Policji
34.Na czele samorządu miejskiego w Republice Niderlandów stali:
d/regenci
35.Zasadę związania króla angielskiego prawem określono w:
d/ustawie sukcesyjnej z 1701 r 36.Gabinet w Anglii powstał za panowania:
c/Karola II
37.Model „czwartej władzy” - króla wprowadziła konstytucja.:
b/Francji z 1814 r
38.Ilu stopniowy podział terytorialny Francji wprowadzono w 1789 r :
a/4
39.Urząd ornbudsmana:
a/po raz pierwszy utworzono w Danii
40.Władza wykonawcza w II Rzeszy należała do:
d/kanclerza
41.Ilu stopniowa była administracje terytorialna Prus…
… w Księstwie Warszawskim nie była sądem:
d/powszechnym
48.W Księstwie Warszawskim I instancją sadownictwa administracyjnego była:
b/rada prefekturalna
49.Ile razy Gdańsk był wolnym miastem:
c/2
50.Członków Senatu Wolnego Miasta Krakowa nie wybierał(a):
d/Sejm Krajowy
51.Rada Administracyjna w Królestwie Polskim była:
a/gabinetem ministrów
52.Prokuratura Generalna Królestwa Polskiego zajmowała się:
c/ochroną interesów majątkowych państwa
53.w 1864r. w Królestwie polskim utworzono:
b/samorząd terytorialny
54.W zaborze pruskim na szczeblu prowincji władza administracyjna należała do:
a/nadprezydenta
55.Zgodnie z konstytucją kwietniową prezydenta II RP wybierał(o):
c/Zgromadzenie Elektorów
56.Urząd Naczelnika Państwa utworzono w roku:
b/1919
57.W skład Rady Wojewódzkiej w II RP nie wchodził:
d/przedstawiciele…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz