Gospodarowanie środowiskiem - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarowanie środowiskiem - wykład - strona 1 Gospodarowanie środowiskiem - wykład - strona 2 Gospodarowanie środowiskiem - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 10 10/05/2010
Gospodarowanie środowiskiem wymaga wydatkowania znacznych i odpowiednio ukierunkowanych nakładów inwestycyjnych. Proekologiczne nakłady inwestycyjne umożliwiające gospodarowanie środowiskiem w tym także gospodarkę wodną, są przeznaczone przede wszystkim na:
inwestycje likwidujące powstałe zanieczyszczenia
inwestycje służące eliminowaniu strat powstałych w środowisku wcześniej
zapobieganie powstawaniu dalszych zanieczyszczeń i negatywnych tego skutków
inwestycje tworzące nowe obiekty i urządzenia pozwalające racjonalnie gospodarować środowiskiem
Należy ponosić nakłady inwestycyjne w celu przywrócenia i poprawienia środowiska naturalnego w Polsce.
STRUKTURA I KIERUNKI NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH służących ochronie środowiska ulegają zmianom ze względu na potrzeby w zakresie ochrony komponentów środowiska.
4 KIERUNKI WYDATKOWANIA PROEKOLOGICZNYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH:
gospodarowanie wodami- nakłady na obiekty i urządzenia służące do:
do gromadzenia i oczyszczania ścieków zabezpieczania przed przenikaniem odpadów do mórz, rzek i innych akwenów
w zakresie polepszenia jakości wody
konstruowanie systemów obiegowego zasilania wody i retencji wód, tworzenie stref ochronnych wód
gospodarowanie powietrzem - w zakresie nakładów na urządzenia i instalacje służące do:
zmniejszania ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
badania zanieczyszczeń powietrza i ich skutków
ochrona powierzchni ziemi i gospodarowanie odpadami - są to inwestycje na obiekty i urządzenia służące do:
unieszkodliwiania, składowania i likwidowania odpadów gospodarczego wykorzystania odpadów
rekultywacji składowisk i wysypisk
ochrony gleby poprzez prowadzenia przeciw erozyjnych nasadzeń,
inne cele w zakresie:
ochrony przyrody i krajobrazu ochrony środowiska przed hałasem i szkodliwym promieniowaniem SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM
ZARZĄDZANIE- działalność organizacyjna i kierownicza oparta na dostępnej wiedzy prowadzona w celu skutecznego i efektywnego wykorzystania określonych zasobów i wartości
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM- nauka i korzystająca z jej dorobku działalność praktyczna wymagająca rozwiązań systemowych w obszarze zagadnień ekonomicznych, ekologicznych, społecznych zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem, koordynowaniem i kontrolowaniem procesów gospodarowania środowiskiem.

(…)

Ochrony Środowiska)
2.Środki zarządzania środowiskiem które określają relacje i powiązania między działającymi w systemie podmiotami, umożliwiając przepływ informacji i decyzji między nimi.
Środki zarządzania środowiskiem to niezbędne narzędzia umożliwiające racjonalne gospodarowanie środowiskiem i pozwalające realizować wyznaczone cele polityki ekologicznej. Zaliczamy do nich:
Finansowanie systemów…
… gospodarki odpadami
inne dot. edukacji ekologicznej, gospodarki leśnej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, itp.
STOSOWANE INSTRUMENTY W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM
Bezpośredniego oddziaływania:
a) Instrumenty regulacji ogólnoprawnej;
-tworzą podstawy zarządzania środowiskiem
-regulują kwestie własności w odniesieniu do komponentów środowiska w danym ustroju państwa
b) Instrumenty regulacji prawno…
… polityki ekologicznej
Planowanie- rozpisanie celów polityki ekologicznej na plany o różnym horyzoncie czasu i ustalenie potrzebnych środków i wykonawców poszczególnych zadań operacyjnych.
Biorąc pod uwagę czynnik czasu uwzględnia się PLANY (rozwiązania):
długookresowe- 10lat i więcej- charakter strategiczny
średniookresowe- 3-5lat- charakter praktyczny
krótkookresowe- do 1 roku- charakter operacyjny…
… klęskom żywiołowym i ich skutkom
Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na wspomaganie działalności proekologicznej w gminach i wspieranie programów ochrony środowiska realizowanego na terenie powiatu
Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być przeznaczone na edukacje ekologiczną gmin i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie rozwoju w rolnictwie ekologicznym, wspieranie działalności monitorowania środowiska.
Źródła finansowania:
wewnętrzne- z środków własnych przedsiębiorstwa
zewnętrzne- pomoc Unijna w ramach Programu Spójności i Programów Strukturalnych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
Finansowanie Instrumentu Sterowania Rybołówstwa Kwoty jakie w latach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz