Gospodarka wodna oraz hydrologiczne podstawy planu gospodarki wodnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka wodna oraz hydrologiczne podstawy planu gospodarki wodnej-opracowanie - strona 1 Gospodarka wodna oraz hydrologiczne podstawy planu gospodarki wodnej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Gospodarka wodna
Określenie „Gospodarka Wodna” rozprzestrzeniło się w latach dwudziestych XX wieku w wielu krajach europejskich. Pojęcie „gospodarki wodnej” użyto w Polsce po raz pierwszy w 1929 roku, podczas I Polskiego Zjazdu Hydrotechnicznego. W 1936 roku powołano Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej w Polsce. „Gospodarka wodna jest działem gospodarki narodowej obejmującym zagadnienia dostarczania różnym dziedzinom gospodarki wody użytkowej odpowiedniej jakości i w odpowiednich ilościach, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony terytorium przed powodziami, optymalnego rozrządzania oraz oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi ”. Gospodarka wodna z punktu widzenia nauki traktowana jest jako utylitarna dyscyplina nauk o Ziemi. Jako dyscyplina naukowa włączona została do grupy nauk o ziemi.
Hydrologiczne podstawy planu gospodarki wodnej Operat hydrologiczny powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do opracowania planu gospodarki wodnej na zbiorniku z punktu widzenia projektu zbiornika i wytycznych do jego eksploatacji. Operat dla zbiorników wodnych najczęściej zawiera: 1.Opis fizjograficzny zlewni zbiornika.Zakres tego opisu zależy od materiału obserwacyjnego i metod obliczeń przepływu. W przypadku oparcia obliczeń na zlewni „analogu” niezbędna jest analiza porównawcza następujących elementów obu zlewni: *warunków klimatycznych i fizjograficznych; *temperatury; *opadów; *morfologii i geologii terenu; *szaty roślinnej; *występowania jezior itp.W przypadku wystarczającej ilości danych obserwacyjnych ta część operatu może być ze względów ekonomicznych zawężona. 2.Wykaz wszystkich stacji pomiarowych zarówno meteorologicznych jak i hydrologicznych danej zlewni. 3.Zestawienie obserwacji wodowskazowych. Przyjmuje się, że najkrótszy okres obserwacji wykorzystywanych dla celów gospodarki wodnej na zbiorniku wynosi ok. 15 lat. Przy krótszych okresach obserwacji lub przy braku obserwacji stosuje się metody tzw. zlewni „analogowej”. 4.Opracowanie ciągu przepływów. Wykonuje się z wielolecia w okresach dekadowych. Ciąg ten stanowi podstawę obliczeń gospodarki pojemnością użytkową zbiornika. 5.Analiza probabilistyczna średnich rocznych przepływów. Wykorzystywana do ustalenia gwarancji pokrycia zapotrzebowania na wodę poszczególnych odbiorców. 6.Opracowanie ciągu przepływów maksymalnych. W ramach tego opracowania określa się: *serię hydrogramów fal powodziowych; *kształt fal; *okresy występowania. Na podstawie tych danych projektuje się pojemność rezerwy powodziowej, ustala się wytyczne gospodarki wodnej w okresie powodzi. W przypadku braku odpowiednich obserwacji konstruuje się hydrogramy charakterystycznych fal analitycznie.
7.Analiza probabilistyczna przepływów maksymalnych.

(…)

… wyznacza się krzywe prawdopodobieństwa pojemności szczytów fal Vs. 8.Obliczenie parowania z wolnej powierzchni wodnej. Obliczenia transpiracji wykonuje się celem ustalenia strat wody w zbiorniku. Straty te w pewnych przypadkach mają wpływ na gospodarkę pojemnością użytkową. 9.Filtracja ze zbiornika. Obliczenia infiltracji wykonuje się celem ustalenia strat wody w zbiorniku. Straty te w pewnych przypadkach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz