Głasnost - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Głasnost - wykład - strona 1 Głasnost - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Głasnost (ros. jawność) - element reform Michaiła Gorbaczowa w latach 1985-1990, którego ideą było ujawnienie faktów historycznych oraz dotyczących sytuacji politycznej i gospodarczej ZSRR. Informacje te uprzednio były niedopuszczane do publikacji (cenzura), a represje groziły za ujawnianie ich nawet w prywatnych rozmowach. Stała się jednym z głównych elementów wzrostu świadomości narodowej społeczeństwa radzieckiego, jak również wpłynęła na demokratyzację życia w ZSRR. W znacznym stopniu przyczyniła się do rozpadu ZSRR i systemu komunistycznego. Pieriestrojka - potoczna nazwa procesu przekształceń systemu komunistycznego w ZSRR w latach 1985-1991. Początkowo pierestrojka wraz z hasłami głasnosti (ros. jawności) i uskorienia (ros. przyspieszenia) stanowiły symbol nowego kursu politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Został on zapoczątkowany w 1985 przez Michaiła Gorbaczowa po objęciu przezeń stanowiska sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPZR i jego doradcy Aleksandra N. Jakowlewa. Podstawowe zasady pierestrojki określił Gorbaczow w książce pt.: Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata, opublikowanej w 1988. Jej istotą była modernizacja gospodarki, częściowe jej urynkowienie, zwiększanie swobód obywatelskich i ocieplenie stosunków z państwami zachodnimi. Pieriestrojka stała się katalizatorem świadomości narodowej w republikach radzieckich, w pierwszym rzędzie bałtyckich i zakaukaskich, doprowadzając do rozpadu ZSRR i systemu komunistycznego. Trudności ZSRR szczególnie nasiliły się w latach 1989-1990, europejskie kraje tzw. bloku wschodniego wyzwoliły się spod kurateli ZSRR i rozpoczęły przemiany demokratyczne i kapitalistyczne, wewnątrz kraju objawiły się separatystyczne dążenia - wypadki w Gruzji, Mołdawii, na Litwie. W marcu 1991 Litwa, Łotwa i Estonia ogłosiły niepodległość, w czerwcu w wyniku pierwszych powszechnych wyborów prezydenckich prezydentem Rosji został B.N. Jelcyn.
Breżniewa doktryna, zwana także doktryną o ograniczonej suwerenności, jedna z naczelnych zasad polityki sowieckiej w stosunku do państw Układu Warszawskiego, decydująca o ograniczonej suwerenności tych krajów. Po raz pierwszy opublikowana w sierpniu 1968 w artykule S. Kowalowa pt. “Suwerenność i międzynarodowe zobowiązania państw socjalistycznych” na łamach “Prawdy”. Główne przesłanie doktryny Breżniewa wskazywało na możliwość interwencji (nawet zbrojnej) innych państw socjalistycznych, w tym ZSRR, w wypadku gdyby zostały naruszone “podstawy ustroju socjalistycznego”, w którymś z państw członkowskich Układu Warszawskiego. Potępiona przez demokratyczne państwa zachodnie oraz niektóre państwa socjalistyczne niezależne od ZSRR (Chiny, Albania, Jugosławia). Czynnie zastosowana wobec Czechosłowacji (1968), a także w formie zastraszenia w stosunku do PRL 1980-1981 (koncentracja wojsk radzieckich w 1980 na granicy z Polską, oraz manewry Układu Warszawskiego Sojuz w 1981).

(…)

…; - Wrogość wobec imigracji;
-Lęk przed bezrobociem;
-Niezadowolenie z instytucji ponadnar
-.Niechęć wobec innych kultur;
- Lęk przed terroryzmem;
-Wrogość wobec globalnych mediów;
-Atrakcyjność secesji
państwo narodowe - wszystkie państwa reprezentują swoje narody
zasada samostanowienia narodów - każdy naród ma prawo do okreslania swojego losu, do niezależności, dobrowolnego uczestnictwa w większym…
… i filozoficznym jako aparat rządowy, władza ustaw., wykon., sąd.
Aktor niepaństwowy- termin dotyczący aktora nie będącego państwem → organizacja międzynarodowa. Korporacja międzynarodowa: TNC firma posiadająca zagraniczne filie, które mogą mieć charakter oddziału, firmy-matki, cena transferowa- cena ustalana prze korporację ponadnarodowa w ramach handlu towarowego lub usługowego handlu wewnątrzkorporacyjnego…
… szybko przekształca się w takie formy myslenia jak ksenofobia (nienawiśc do obcych), szowinizm (agresywna postawa wobec cudzoziemców i innych krajów), militaryzm (rozwiązywanie problemów za pomocą siły), imperializm
2.Może być przeszkodą na drodze do współpracy w kwestiach m-nar, takich jak handel, migracja, środowisko naturalne, etc.
3.Przez promowanie rozpadu państw, niszczy wartościowe polityczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz