Geologia - opracowanie na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geologia - opracowanie na egzamin - strona 1 Geologia - opracowanie na egzamin - strona 2 Geologia - opracowanie na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

MINERAŁY JASNE(kwarc, skalenie, muskowit) I CIEMNE(biotyt, pirokseny, amfibole, oliwiny)
BADANIE I OPIS ZJAWISK I PROCESÓW GEOLOGICZNYCH POD POWIERZCHNIĄ ZIEMI.
skała - zespół minerałów (polimineralna), jeden minerał (monomineralna)
minerał - pierwiastek lub związek chem. powstały w naturalny sposób w skorupie ziemskiej
geologia inżynierska - dział geologii; metody i instrumenty zajmujące się badaniem wzajemnego oddziaływania skał i obiektów inżynierskich
grunty - skały w obrębie których będzie działalność budowli, posadowienie budowli
Rola skały w budownictwie : podłoże budowlane, materiał budowlany, surowiec do produkcji materiałów budowlanych, wodonosiec (podziemny zbiornik wód)
Podłożem budowlanym są skały, w których odczuwa się naprężenia od posadowionych obiektów w wielkości 80 % naprężeń przyłożonych
Grunty: skaliste, niespoiste sypkie, spoiste, organiczne
Klasyfikacja skał: magmowe (głębinowe - plutoniczne, wylewne - wulkaniczne), osadowe, metamorficzne
Magma glinokrzemiany - pochodzenie okruchowe, chemiczne, organiczne; powstają przez przekształcenie starszych skał, podział ze względu na zaawansowanie zmian, im głębiej tym bardziej zaawansowane; metamorfizm regionalny - płytka - Epi- metamorficzne, średnia - Mezo- , głęboka - Kata-
metamorfizm kontaktowy - na styku ze skałami magmowymi
skład petrograficzny - różne rodzaje skał wchodzące w skład skały osadowej
struktura - sposób wykształcania składników w skale i stosunki ilościowe - jawno- i skrytokrystaliczna
frakcja ziarnowa - przedział wielkości ziarn - pyłowa 0,002 do 0,05 mm; piaskowa 0,05 - 2 mm
skały sypkie, lite, zwięzłe
tekstura - sposób wypełnienia przestrzeni skalnych przez składniki mineralne; gąbczasta (pumeks), masywna (skały magmowe), bezładna, kierunkowa
batolit - forma przestrzennego występowania granitu
Formy przestrzennego występowania skał: warstwowa - ograniczona dwiema powierzchniami górną - strop, dolną - spąg, miąższość - grubość
pizoklina, monoklina - warstwa o stałej grubości leżąca pod stałym kątem
deformacja ciągła - działają stałe siły
Skały magmowe - żyłowe - pegmatyt, grubokrystaliczne, głębinowe, struktura krystaliczna, wylewne - struktura skrytokrystaliczna(afanitowa), str. porfirowa - ciało skalne skrytokrystaliczne nie wykrystalizowane do końca kryształy (prakryształy)
Procesy egzogeniczne - zachodzące pod wpływem sił zew. - nasłonecznienie, zmiana temperatury, ruchy powietrza, wody w rzekach, przemieszczanie mas lodowych
Procesy endogeniczne - pod wpływem sił wew. - ruchy górotwórcze(orogeneza)- towarzyszą im wulkanizm, plutonizm, metamorfizm; lądotwórcze(epejrogeniczne)


(…)

… płytkowy lub słupkowy, barwa jasna pastelowa, przeświecająca, skupienia grubopłytkowe, włókniste, pilśniowe, połysk szklisty.
Anhydryt - bezwodny siarczan wapnia, tward. 3, łupliwość jak gips, połysk szklisty, barwa biała, szara, niebieskawa, skupienia drobnoziarniste lub zbite. Minerały ilaste - uwodnione krzemiany glinu i żelaza - kaolinit, illit, montmorylonit. Część min. ilastych ma budowę…
…, zlepieńce
piaski piaskowce
muły, lessy mułowce
iły skały i minerały ilaste
Wiek geologiczny
czas - czynnik procesotwórczy, dzieli się na: czas względny (porównywanie ze sobą zjawisk, procesów, określanie co jest starsze, a co młodsze), czas bezwzględny (określanie wpływu /prędkości przebiegu/ zjawisk, procesów, gdzie miarą tej prędkości jest upływ czasu np. 10000 lat /czas fizykalny/)
Granice między erami…
…. na sposób powstawania i skład mineralny:
1. Skały okruchowe - wietrzenie fizyczne różnych skał; składniki allogeniczne: kwarc, skalenie, łyszczyki
2. Skały ilaste - wietrzenie fizyczne i chemiczne; przeważają produkty pochodzenia chem. minerały ilaste i tlenki glinu.
3. Skały pochodzenia chemicznego - wietrzenie chemiczne; powstają przez wytrącanie składników mineralnych z roztworu wodnego - krystalizacja minerałów.
4…

Granit - surowiec do produkcji mat. bud. - po przemieleniu i rozfrakcjonowaniu, stosowany jako kruszywo do betonu
Wady granitu: łatwo ulega wietrzeniu fizycznemu i chemicznemu, zwłaszcza skalenie i łyszczyki; sjenit, gabro - podobne właściwości, granit - wodonosiec, zły wodonosiec - tekstura masywna, zbita
Skały metamorficzne - oprócz spękań posiadają tekstury kierunkowe
foliacja - uwarstwienie skał…
… metamorficznych; potencjalne miejsca osłabienia skały, określa kierunek przepływu wody
skały osadowe - piaski, żwiry, pospółki, grunty spoiste (ił, gliny), piaski gliniaste, skały osadowe zwięzłe
Są dobrym podłożem budowlanym, zagęszczenie - cecha klasyfikacyjna gruntów sypkich, miara upakowania, stopień zagęszczenia ID, wskaźnik zagęszczenia IS, pomiar azgęszczenia nasypów drogowych
a - większa wytrzymałość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz