Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna - pytania  - strona 1 Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna - pytania  - strona 2 Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna - pytania  - strona 3

Fragment notatki:

Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna  Egzamin dyplomowy inżynierski Kształt i rozmiary eli psoidy obroto wej jednoznacznie określa n astępujący zbiór  parametrów:    1)  a, b ,  2)  a, b , f ,  3)  a, e 2 , f,  4)  a, e’, b ,  gdzi e: a - półoś duża elip soidy, b - półoś mała elip soidy, e i e’ odpowi edni o pierwszy  i drugi mimośr ód elipsoidy obr otowej, f - spłaszczenie elipsoidy.    1 Ró żnica między półosią dużą a półosi ą małą elipsoidy aproksymującej  powierzchnię   Ziemi  wynosi w przybliżeniu :    1)  2.1 km,  2)  12 km,  3)  21 km,  4)  36 km.    2 Półoś duża elipsoidy ziemskiej wynosi w przybliżeniu:    1)  6278 km,  2)  6299 km,  3)  6378 km,  4)  6478 km.    3 Przez trójkąt geodezyjny rozumiemy trójkąt:    1) na sferze,    2) na płaszczyźnie Gaussa-Kruegera,    3) na elipsoidzie  obrotowej,  4) na sferze o średn im promieniu krzywizny elipsoidy obrotowej.    4 Bokami trójkąta  geodezyjnego są:    1) linie lokso dromy,    2) linie geodezyjne,    3) łuki kół wielkich,   4) cięciwy łączące poszczegó lne punkty na elipsoidzie obrotowej.    5 15 grudnia 2011 Wydruk pytań egzaminacyjnych : Strona 1 z 10 Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna  Egzamin dyplomowy inżynierski Przez nadmiar  sferyczny rozumi emy :    1) wartość różni cy między polem powierzchni trój kąta sferycznego a odpo wiadającym mu  polem trój kąta płaskiego,     2) wartość różni cy między sumą boków tró jkąta sferycznego a odpo wiadającą mu  sumą boków trójką ta płaskiego,    3) wartość różni cy między sumą ką tów trójkąta sferycznego a odpowiadającą mu  sumą kątów trój kąta płaskiego,    4) wartość ró żnicy między sumą kątów tr ójkąta sferycznego a od powiadającą mu  sumą boków trójką ta płaskiego .    6 We wzorach trygonometrii sferycznej długość boków w trójkątach sferycznym wyraża się:    1) miarą liniową,   2) miarą kątową    3) miarą czasową,   4) miarą sferyczną.    7 Do ba gwiazdowa:    1) jest krótsza od doby słonecznej o 3’ 56”,  2) jest dłuższa od  doby słonecznej o 3’ 56”,  3) jest zmienna w zależności  od pory r oku,  4) tr wa tyle samo co doba słoneczna.    8 Które ze współrzędnych gwiazdy: t-kąt godzinny i z-odległość zenitalna, są pra wdziwe dl a zjawiska wschodu  gwiazdy:    1) t    (0 h;24h) i z = 90°,  2) t   (0 h;12h) i z = 0°,  3) t    (12 h;24h) i z = 90°, 

(…)

… 23.5°,
szer okości 45°,
na biegunach.
23 Dwie różne powierzchnie ekwipotencjalne w pobliżu Ziemi:
1)
2)
3)
4)
są do siebie równoległe,
zbliżają się do siebie w miarę p oruszania się od bieguna do równika,
oddalają się do siebie w miarę poruszania si ę od bieguna d o równika,
przecinają się na szerokości 23.5°.
24 Linia pionu w pobliżu powierzchni Zi emi przechodząca przez dwie różne powierzch nie ekwipotencjal ne jest:
1)
2)
3)
4)
odci nkiem linii prostej,
odci nkiem krzywej wypukłością zwrócon ą w kierunku równika,
odci nkiem krzywej wypukłością zwrócon ą w kierunku bieguna,
jest odcinkiem krzywej śrubowej.
25 Przez undul ację geoidy rozumiemy:
1)
2)
3)
4)
falowanie geoidy nad elipsoidą o dniesienia,
odstęp geoidy od eli psoidy odniesienia ,
odstęp geoidy od fizycznej powierzchni Ziemi,
odstęp geoidy…
… i astronomia geodezyjna
21 Wartości głównych promieni krzywizny przekroju normalnego eli psoidy obrotowej są:
1) równe na biegunie,
2) równe na szer. 45° ,
3) równe na równiku,
4) zawsze różne.
22 Maksymalną wartość przyspieszenie siły ci ężkości na poziomie morza osiąga na:
1) równiku,
2) szer okości 23.5°,
3) szer okości 45°,
4) na biegunach.
23 Dwie różne powierzchnie ekwipotencjalne w pobliżu Ziemi:
1…
… w troposferze:
1)
2)
3)
4)
jest przyśpieszany,
jest opóźniany,
jest okresowo przyspi eszany i opó źniany,
nie zmienia się.
49 Położenie środ ka fazowego anteny do odbi oru rad iowych sygnałów satelitarn ych:
1)
2)
3)
4)
zależy tylko od wysokości horyzontalnej satelity,
zależy od wysokości h oryzontaln ej i azymutu satelity,
zależy tylko od azymutu,
nie zależy od kier unku, z którego dochodzi sygnał.
50 Serwi s…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz