fundamenty opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3801
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
fundamenty opracowanie - strona 1 fundamenty opracowanie - strona 2

Fragment notatki:


Parametr gruntowy - wielkość, która charakteryzuje właściwość gruntu jako materiału i jego zachowanie się w przypadku działania w przeszłości, obecnie lub w przyszłości, określonych czynników wewnętrznych i zewnętrznych (obciążenie, zawilgocenie itp.), uwzględniających charakterystykę środowiska geologiczno-inżynierskiego. Taką wartość parametru określamy jako charakterystyczną . Jeśli parametr gruntowy uwzględnia charakterystykę modelu fizycznego i matematycznego danego problemu geotechnicznego, zakres informacji o danej właściwości gruntu (liczba badań) oraz rolę, jaką spełnia on w opisie bezpieczeństwa i niezawodności obiektu inżynierskiego w czasie budowy i jego eksploatacji, to taką wartość nazywamy obliczeniową wartością parametru.
Warstwa geologiczna - jednostka strukturalna mająca wspólną genezę. Podczas wydzielania tej warstwy stosuje się kryteria geologiczne takie, jak: litologia, geneza i czynniki strukturalne. Może składać się z pewnej liczby warstw gruntowych.
Warstwa gruntowa - jednostka strukturalna złożona z jednakowego gruntu.
Warstwa geotechniczna - warstwa gruntowa o zbliżonych jednorodnych właściwościach technicznych.
Metody wyznaczania parametrów - A- polega na bezpośrednim oznaczeniu właściwości parametrów za pomocą polowych i laboratoryjnych badań gruntów (min. 5 oznaczeń danej cechy w warstwie).
B- polega na oznaczeniu metodą A parametrów pozwalających wyznaczyć na ich podstawie niezbędne parametry za pomocą odpowiednich zależności korelacyjnych między nimi, podanych w odpowiednich normach, albo ustalonych doświadczalnie. C- polega na przyjęciu wartości potrzebnych parametrów na podst. praktycznych doświadczeń budownictwa na podobnych terenach, uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukcji i zbliżonych obciążeniach.
Wartość charakterysty czna parametru geotechnicznego x (n) oblicza się jako średnią z liczby oznaczeń N wg wzoru: x (n) = 1/N ⋅x i Wartość obliczeniowa: x (r) = γ m ⋅x (n) , γ m = 1*1/x (n) ⋅[/N⋅(x i -x (n) )],
przy czym nie należy przyjmować γ m bliższych jedności niż 0,9 i 1,1. Jeśli γ m jest dalsze od jedności niż 0,8 i 1,25, to należy wydzielić dodatkową warstwę geotechniczną.
Naprężenia pod siłą skupioną Q - σ zQ = Q⋅ Q /z 2 Napr. pod środkiem obszaru prostokątnego obciążonego równomiernie rozłożonym obciążeniem q - σ zq = q⋅ m Napr. pod środkiem obszaru prostokątnego obciążonego sztywnym fundamentem - σ zq = q⋅ s Napr. pod narożem obszaru prostokątnego obciążonego równomiernie obciążeniem q - σ zq = q⋅ n Pionowe naprężenia pierwotne - od obciążenia warstwami gruntów zalegających powyżej poziomu z: σ

(…)

…'(r)max⋅c⋅1m<1m⋅Rbz⋅h
Ława żelbetowa: P<1m⋅Rbz⋅h0
Np = 0,5(q'max+q'II)⋅c⋅1,0
warunek: Np ≤ Rbz⋅b⋅h0 Stopa żelbetowa: P = Fp⋅q(r)max P<(b+B)⋅0,5⋅h0⋅Rbz P<uśr⋅h0⋅Rbz Warunek II stanu granicznego
Do obliczeń wg II stanu granicznego używa się obciążeń charakterystycznych
stałych i zmiennych długotrwałych
qn,max = N(n)/(B⋅L)⋅(1+6eB/B) Podział podłoża gruntowego na warstwy obliczeniowe
hi ≤ B/2
Odprężenie…
… się w to szkielet zbrojenia i rury do betonowania metodą kontraktową.
Wzmacnianie podłoża gruntowego - wymiana gruntu, poduszki (żwir, pospółka), iniekcja gruntu, konsolidacja (wstępne przeciążenie - można dodać dreny pionowe lub geodreny).
Ka = tg2(45-/2), ea = q⋅Ka+γ⋅z⋅Ka-2c⋅(Ka)0,5, Kp = tg2(45+/2), ep = q⋅Kp+γ⋅z⋅Kp+2c⋅(Kp)0,5,
γd= γ / (1+w), n = (γs - γd) / γs, γsr = (1-n)⋅γs+n⋅γw, Spoiste: γ' = γ - γw…
… ), uwzględnia się również działanie ciśnienia spływowego: ρ'i * ρw⋅ii⋅cos, ii-spadek hydrauliczny, -kąt odchylenia kierunku przepływu wody od pionu.
Odprężenie podłoża po wykonaniu wykopu: (-σzρ = w⋅σ0ρ, σ0ρ-wartość pionowego napr. pierwotnego w poziomie dna wykopu, w-współczynnik z nomogramu odpowiadającemu obciążeniu równomiernie rozłożonemu.
Naprężenia minimalne - po wykonaniu wykopów: σzmin = σzρ…
… części najdłuższego wspornika
bm = 0,5(b2 + as2) - średnia arytmetyczna boków jak na rys.
Posadowienie Pośrednie
Pale dzielimy na drewniane, betonowe, żelbetowe (zwykłe, sprężone, prefabrykowane, wykonywane w gruncie). Wykonywane w gruncie dzielą się na: wiercone, przemieszczeniowe, iniekcyjne. * Wiercone - Straussa, Wolfshoza, teraz wykonuje się je palownicami CFA (FSC) ze świdrem wydrążonym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz