Forma czynności prawnych - Forma pisemna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forma czynności prawnych - Forma pisemna - strona 1 Forma czynności prawnych - Forma pisemna - strona 2

Fragment notatki:

FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
Czynność prawna może być w zasadzie dokonana w dowolnej formie: ustnie, pisemnie, per facta concludentia (w sposób dorozumiany) itp. Regulujący tę sprawę art. 60 k.c. stanowi, że wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia tę wolę w sposób dostateczny. W praktyce ogromna większość umów zawierana jest ustnie, a także przez różne czynności faktyczne, które wyrażają wolę zawarcia umowy (np. wskazanie ajentowi kiosku „Ruchu" paczki papierosów wraz z położeniem odliczonej należności wyraża niedwuznacznie zamiar kupienia papierosów).
Obowiązek nadania czynności prawnej określonej formy istnieje tylko wówczas, gdy to wynika z przepisów albo z zawartej przez strony wcześniej umowy.
Dla niektórych czynności prawnych przepisy kodeksu cywilnego przewidu- ją jako obowiązkową:
formę pisemną,
formę szczególną.
Forma pisemna może być zastrzeżona pod rygorem nieważności czyn- ności prawnej (ad solemnitatem) lub bez tego rygoru (ad probationem) 29 . Forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorem nieważności, jeżeli prze- pis mówi na przykład: „Umowa powinna być pod nieważnością zawarta na piśmie" lub używa innego podobnego sformułowania. Analogiczne wymagania co do formy może zawierać wcześniejsza umowa stron. W formie pisemnej pod rygorem nieważności powinno być udzielone pełnomocnictwo ogólne. Niezachowanie formy pisemnej w opisanej sytuacji powoduje nieważność czynności prawnej, która w związku z tym nie wywołuje zamierzonych skutków.
Forma pisemna bez rygoru nieważności występuje we wszystkich tych przypadkach, w których przepisy wymagają formy pisemnej, ale poprze- stają na sformułowaniu samego wymogu, bez zaopatrywania go w rygory. Na przykład art. 606 k.c. stanowi: „Umowa dostawy powinna być stwier- dzona pismem". Forma pisemna jest wówczas zawarowana jedynie dla celów dowodowych. Oznacza to, że brak formy pisemnej nie powoduje nieważności czynności prawnej, a jedynie tak zwane utrudnienie do- wodowe. Ma ono dla stron nader istotne znaczenie praktyczne, gdyż w razie sporu przed sądem niedopuszczalny będzie dowód z przesłucha- nia świadków lub stron na okoliczność dokonania czynności prawnej (np. zawarcia umowy), a to może mieć decydujący wpływ na treść orzeczenia. Wyjątkowo dowód z przesłuchania świadków lub przesłuchania stron może być dopuszczony, jeżeli sąd ze względu na szczególne okoliczności sprawy uzna to za konieczne, a także wtedy, gdy obie strony wyrażają na to zgodę, albo jeżeli fakt dokonania czynności będzie uprawdopodob- niony za pomocą pisma (art. 74 § 2 k.c), na przykład gdy powód jest w posiadaniu listu, którego treść wskazuje, że między stronami została zawarta umowa.
Forma pisemna jest zachowana, gdy zostanie złożony własnoręczny podpis ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz