Fizyka - zjawiska fotoelektryczne - Promieniowanie gamma

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - zjawiska fotoelektryczne - Promieniowanie gamma - strona 1

Fragment notatki:

Fotoelektryczne   zjawiska  spowodowanye   oddziaływaniem  substancji z promieniowaniem świetlnym. Związane  jest   z   przekazywaniem   energii   fotonów  pojedynczym elektronom. Rozróżnia   się   fotoelektryczne   zjawisko  zewnętrzne  (emisja elektronów z danej substancji pod wpływem  światła;   opuszczające   substancję   na   skutek   zjawiska  fotoelektrycznego   elektrony   nazywa   się   fotoelektronami,   a  powstały przy ich uporządkowanym  ruchu w zewnętrznym  polu  elektrycznym  prąd - prądem fotoelektrycznym),  fotoelektryczne  zjawisko   wewnętrzne   (zmiana   energetycznego   rozkładu  elektronów w stałych i ciekłych półprzewodnikach i dielektrykach  spowodowana oddziaływaniem światła z substancją; przejawia się  ono   w   zmianie   koncentracji   nośników   prądu   w   ośrodku   i   w  efekcie   doprowadza   do   fotoprzewodnictwa   lub   zjawiska  fotoelektrycznego   w   warstwie   zaporowej),   fotoelektryczne  zjawisko   zaworowe   (powstawanie   SEM   na   styku   dwóch  materiałów  pod  wpływem  światła, np. w złączu  p-n),  zjawisko  fotoelektryczne   w   gazach   (fotojonizacja).   Zjawiska  fotoelektryczne wykorzystywane są w fotoelementach.  Badania   fotoelektrycznego   zjawiska  zewnętrznego ,   którego   wyjaśnienie   wymagało   wysunięcia  postulatu kwantowej  natury światła (Planck, Einstein, Millikan)  miało   duże   znaczenie   dla   rozwoju   fizyki.   Zgodnie   z  zaproponowanym modelem energia padającego fotonu (równa hν,  gdzie   h   -   stała   Plancka,   ν   -   częstotliwość   oscylatora   jako  pierwotnego   źródła   wytwarzającego   falę   świetlną   o   tej   samej  częstotliwości)   jest   przekazywana   elektronowi   zgodnie   z  równaniem  hν=W+E  gdzie:  W - tzw.  praca  wyjścia  (energia  potrzebna  do  wydostania  się elektronu  z substancji),   E - energia  kinetyczna  elektronu. W optyce, w miejsce częstotliwości   ν [ ni ]  stosuje się długość fali   λ, jaką fala miałaby w próżni (z dobrym  przybliżeniem również w powietrzu).  λ = c/ ν Dlatego energia fotonu podawana jest zwykle jako: λ c h Energię kinetyczną fotoelektronów biegnących w fotokomórce od  fotokatody   do  anody  można   wyrazić  przez  określenie  wartości  napięcia hamowania Uh zwanej napięciem odcięcia Uo e U o mv  = 2 2 D R G A N I A    R E L A K S A C Y J N E W   obwodzie   ładowania   kondensatora   po 

(…)

… I O W A N I E GAMMA
Gamma
promieniowanie,
strumień
kwantów gamma. W środowisku istnieje naturalne tło
promieniowania gamma, którego źródłem są pierwiastki gamma
promieniotwórcze zawarte w skorupie ziemskiej oraz
promieniowanie kosmiczne.
Kwant
gamma,
kwant
γ,
wysokoenergetyczny foton pochodzący z przemian zachodzących
w jądrze atomowym lub z reakcji z udziałem cząstek
elementarnych.
Kwant gamma…
… jest współczynnikiem
absorpcji.
Promieniowanie gamma przenikając przez
materię oddziaływuje z nią w ten sposób, że na elementarnej
grubości absorbenta dx dochodzi do elementarnego osłabienia
strumienia promieniowania dI, zależnego od wartości strumienia I
w tym miejscu.
= Uo e

DRGANIA
RELAKSACYJNE
W obwodzie ładowania kondensatora po
zastosowaniu prawa Kirchhoffa wyłania się następujące równanie
różniczkowe:
Uo…

c=
dQ
dT
m
Zatem: dQ=m c dT
Neonówka zapala się przy napięciu zapłonu U z a gaśnie przy
napięciu gaśnięcia Ug. Aby układ drgań relaksacyjnych
funkcjonował, źródło musi podawać napięcie U o > U z . W
momencie podłączenia napięcia Uo kondensator zaczyna ładować
się ze stałą czasową RC. Neonówka posiada bardzo dużą
oporność, która zmaleje prawie do zera w momencie zapłonu.
Po osiągnięciu napięcia zapłonu U z
następuje szybkie rozładowywanie kondensatora z bardzo małą
stałą czasową RnC (R n jest opornością neonówki w stanie
zapłonu). Rozładowywanie trwa do momentu spadku napięcia na
kondensatorze poniżej napięcia gaśnięcia Ug. Wówczas cykl
zaczyna się powtarzać. Czas rozładowania t 2 jest zaniedbywalnie
mały względem czasu ładowania t1.
Uo
Uo − U g
PRAWO OSTYGANIA
Różniczkowa postać prawa ostyania…
… wektora indukcji
zewnętrznego pola magnetycznego B.
Wartość napięcia U wyrażona jest zależnością: U=A∙(B∙i)/d
gdzie: A jest tzw. stałą Halla, charakterystyczną dla danego
rodzaju materiału, B jest wartością indukcji magnetycznej, d jest
grubością płytki materiału.
Zjawisko Halla jest wynikiem odchylania w
polu magnetycznym (siła Lorentza) elektronów tworzących
przepływ prądu elektrycznego w metalu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz