Fizyka - egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 6559
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - egzamin - strona 1 Fizyka - egzamin - strona 2 Fizyka - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Bardzo treściwe opracowanie zagadnień na egzamin z fizyki. 14 stron wzorów, definicji. Wśród poruszanych zagadnień można znaleźć: układ jednostek SI, zasady dynamiki, zasada zachowania masy, przyczyny ruchu, dynamika, ruch prostoliniowy, tarcie statyczne, opór ośrodka, zasady dynamiki bryły sztywnej, układy inercyjne, kręt bryły, moment bezwładności, siła Coriolisa, układ nieinercyjny, drgania harmoniczne, drgania tłumione, drgania wymuszone, mechanizm propagacji, fale w ośrodkach, II zasada termodynamiki, równanie stanu gazu rzeczywistego, założenie kinetyczno-molekularnej, przemiany energii w układach zamkniętych, współczynnik napięcia powierzchniowego, dyfuzja, ruchy Browna, przewodnictwo cieplne, wrzenie i parowanie cieczy, ciepło topnienia, krzepnięcie. Ponadto omówione zostały takie zagadnienia jak: optyka, równanie soczewki, optyka geometryczna, równanie zwierciadła kulistego, siatka dyfrakcyjna, promieniowanie termiczne ciał, polaryzacja światła, zdolność absorpcyjna, hipoteza Plancka, teoria fal materii de Broglie'a, teoria budowy atomu Bohra, masa kwantu, detekcja promieniowania jądrowego, Prawo Hagena ? Poissenla, Prawo Bernoulliego, Prawo Hook?a, radioaktywność, Reakcja termojądrowa, dawka pochłonięta, foton, lepton, mezon, bation, rozpad jąder uranu, kwarki.

1.
UKŁAD JEDNOSTEK SI. RUCH PUNKTU MATERIALNEGO. PRZYCZYNY RUCHU. 1-SZA i 2-GA ZASADA DYNAMIKI.
Układ jednostek SI:
Długość (l,s,h,r) [m] Masa (m) [kg]
Czas (t) [s] Tempera. (t,T,τ) [K]
Liczność materii (n) [mol] Natężenie prądu [A]
Światłość [cd] kąt płaski [rad]
Kąt bryłowy [sr]
Konwersja jednostek [x] = mα * kgβ * sγ * Kδ * molϕ * Aν * cdψ
Ruch - zmiana położenia ciała względem danego układu odniesienia.
Ruch prostoliniowy (jednostajny) - Jest to ruch, w którym tor jest linią prostą, a prędkość się nie zmienia.
Prędkość chwilowa równa prędkości średniej, mierzona w różnych przedziałach czasowych .
Ruchem jednostajnie zmiennym prostoliniowym - nazywamy taki ruch, w którym tor jest linią prostą, zmienia się prędkość i przyśpieszenie.
Ruch jednostajnie przyśpieszony, kiedy prędkość rośnie a wektor i przyśpieszenie mają jednakowy zwrot.
Ruch jednostajnie opóźniony, kiedy prędkość maleje a wektory przyśpieszenia i prędkości są przeciwne.
Ruch krzywoliniowy:
Ruch jednostajny po okręgu - to taki ruch krzywoliniowy którego torem, jest okrąg, a wartość prędkości się nie zmienia.
Prędkość kątowa - stosunek kąta, jaki nakreśliło ciało poruszające się po okręgu, do czasu w jakim został zakreślony.
Częstotliwość:
Prędkość liniowa:
Przyśpieszenie dośrodkowe:
I zasada dynamiki - Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej
to Newton - jest to taka stała siła, która ciału o masie 1 kg nadaje przyśpieszenie 1m/s2
II zasada dynamiki - Jeżeli na ciało działa stała siła lub gdy działają siły, które się nie równoważą to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym. Przyśpieszenie jest wprost proporcjonalne do działającej siły a odwrotnie proporcjonalnie do masy ciała.
2.
ZASADY ZACHOWANIA MASY, PĘDU i ENERGII. RODZAJE SIŁ (SIŁA TARCIA i OPORU ODŚRODKA).
Zasada zachowania pędu - Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych jest równa 0, to całkowity wektor pędu tego ciała lub układu ciał rozważamy w inercyjnym układzie odniesienia jest stały.
Zasada zachowania energii - W przemianie energii z jednej formy w drugą całkowita ilość energii nie ulega zmianie, to znaczy jest ona zachowana.
Z

(…)

… materii, które nie mają struktury wewnętrznej i nie można ich rozłożyć na mniejsze elementy.
Klasyfikacja
1) foton - cząstka elementarna(oddziaływanie elektrony)
2) lepton - nie bierze udziału w oddziaływaniach silnych
3) hadiony - wykazują strukturę wewnętrzną i są zbudowane z kwarków
hadiony dzieli się na:
a) mezony
b) bationy: - hiperony
- nukleony
Mezon μ (mion) μ+, μ- Mezon π (pion) π-, π0, π…
… określić co wydaje dźwięk
-głośność (siła brzmienia) - wrażenie słuchowe uzależnione również od częstotliwości dźwięku Mechanizm propagacji:
Niech źródło O tworzy falę poprzeczną. Punkt O znajduje się w ośrodku sprężystym i wykonuje drgania harmoniczne. W chwili t = 0 punkt O jest w położeniu równowagi, po 1/8 okresu T mija położenie A1, po 2/8 T położenie A2, po 3/8 T jest w A3 (A3=A1), po 4/8 T punkt…
… .
Napięcie powierzchniowe sprawia , że ciecz ma zawsze najmniejszą powierzchnię możliwą w danych warunkach (np kulisty kształt kropli). Sprężyste fale poprzeczne mogą rozchodzić się po powierzchni cieczy również dzięki napięciu powierzchniowemu .
Współczynnik napięcia powierzchniowego - jest to współczynnik proporcjonalności , a zależy on od składu chemicznego i jej temperatury .Przy wzroście temperatury…
… środkowa jest jasna, następny pierścień ciemny itd.
Polaryzacja światła
Dotyczy wyłącznie fal poprzecznych i polega na uporządkowaniu drgań ośrodka. Światło jest falą elektromagnetyczną, więc ma charakter fali poprzecznej. Kierunek polaryzacji fali elektromagnetycznej jest taki jak kierunek pola elektrycznego E. Światło w którym drgania pola elektrycznego odbywają się w różnych kierunkach nazywamy…
… ELEKTRONOW W ATOMIE.
Sommerfeld wprowadził do modelu atomu orbity eliptyczne. Koło jest specjalnym przykładem elipsy gdyż oba ogniska zlały się w jednym punkcie.
4 liczby kwantowe opisuje zachowanie elektronów w atomie .
1). Liczba kwantowa główna n wiążąca się z energia elektronu na orbicie.
nr 1,2,3,4,5... (K,L,M,N,O,P,Q...)
2). Liczba kwantowo orbitalna l związana z momentem pędu na orbicie l = 0,1,2…
… tej przemiany emitowane są z jądra elektrony pojawiające się w wyniku rozpadu neutronu na proton
01n→11p+-10e+00νe antyneutrino elektronowe
W wyniku tej przemiany liczba masowa jądra nie zmienia się, natomiast liczba atomowa rośnie o 1 3.Przemiana β+ - emitowane są pozytony (dodatnie elektrony) powstające w wyniku przemiany protonu w neutron.
18. JEDNOSTKI PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO, BUDOWA EAKTORA JĄDROWEGO…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz