Finanse-pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse-pojęcia - strona 1 Finanse-pojęcia - strona 2 Finanse-pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

FINANSE - zarządzanie gospodarcze związane z gromadzeniem i wydatkowaniem pieniądza.
PRZYCHODY - ujmowane zgodnie z zasada memoriałowa. Przychody, którym nie towarzyszy wpływ to np. *sprzedaż z odroczonym terminem płatności* sprzedaż z przedpłata* umorzone zobowiązania* otrzymanie darowizny w postaci rzeczy* rozwiązana rezerwa na należności
WPŁYWY - związane z faktycznym ruchem pieniądza. Wpływ, któremu nie towarzyszy przychód to np. *otrzymany kredyt, pożyczka* emisja akcji* zwrot długu.
PRZYCHÓD/ WPŁYW - np. *otrzymane odsetki od lokat* sprzedaż za gotówkę.
KOSZTY - zasada memoriałowa, uzasadnione zużycie czynników produkcji np. *amortyzacja* zużyty towar, materiał (poszedł w koszty danego okresu, a był kupiony wcześniej)* rezerwy na należności, tworzone w ciężar kosztów.
WYDATKI - nie musza się pokrywać z kosztem, np. *zapłacony podatek dochodowy* wyplata dywidend* splata kredytu.
KOSZTY/ WYDATKI - np. *wyplata wynagrodzeń* zapłacone odsetki od kredytów obrotowych.
WYNIK FINANSOWY = przychód - koszt.
NADWYŻKA FINANSOWA (CASH FLOW NETTO) = wpływy - wydatki.
RENTOWNOŚĆ - występuje wtedy gdy przedsiębiorstwo wypracuje dodatni wynik finansowy, zdolność do wypracowania dodatniego wyniku finansowego. Rentowne przedsiębiorstwo może zbankrutować, gdy straci płynność finansową. A przedsiębiorstwo nierentowne może utrzymać płynność. PŁYNNOŚĆ - zdolność do regulowania należności w terminie.
Przychody „księgowe” ≠ przychody „podatkowe”( dla potrzeb prawa podatkowego). Ustalone zgodnie z prawem bilansowym. Definicja z PERON-u przychód księgowy nie podlega opodatkowaniu. Umorzenie na drodze postępowania układowego nie jest opodatkowane.
Koszty „księgowe” ≠ koszty „podatkowe” . Wynika to z różnych podejść do wyniku finansowego. Prawo bilansowe: zasada ostrożności (lepiej pokazać wynik mniejszy niż zbyt duży). Prawo podatkowe chroni wynik (dba o interesy państwa).Prawo podatkowe mówi dokładnie co zaliczać do kosztów podatkowych.
Wynik finansowy (bilansowy) ≠ dochód podatkowy STRUMIENIE PIENIĘŻNE RODZINY STRUMIENI PIENIĘŻNY CH: 1.Strumienie rynkowe (ekwiwalentne) - są ekwiwalentem. A→ K - strumień realny A←K - ekwiwalent pieniężny
2 podmioty; te dwa strumienie nie musza się pokrywać w czasie
Strumień realny to np. czynnik produkcji do przedsiębiorstwa, usługi, świadczenia.
- ekwiwalentne = rynkowe , bo ich wielkość należy od rynku, decyduje on o popycie i o cenie (ilość * cena = pieniądz)
- do zarządzania strumieniem rynkowym potrzebna jest znajomość rynku, znajomość reakcji rynku na np. zmianę ceny, a także inne czynniki,


(…)

…. NFZ, PEFRON, NFOSiGW.
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
- podatek dochodowy od osób prawnych CIT
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- VAT, - cła, - płaty z NBP
- wpłaty z zysków z przedsięwzięć i 1 osobowych spółek skarbu państwa.
Dochody podatkowe stanowią około 80% budżetu państwa, najwydajniejszy jest VAT.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
- wydatki bieżące (subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego…
… zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych to nie są dla spółki przychodem do opodatkowania. W przeciwnym wypadku potraktuje to jako zdarzenie które rodzi zobowiązanie podatkowe. Ewentualne odsetki od dopłat zwrotnych nie są podatkowym kosztem uzyskania przychodów.
Zjawisko niedostatecznej kapitalizacji Zdarza się, że właściciele zasilają swoje przedsiębiorstwa kapitałem udzielając mu pożyczki. Odsetki takiej…
… aktywów dla ratowania płynności często dokonuje się po niekorzystnej cenie.
Zwiększenie zadłużenia wyzwala w przedsiębiorstwie dwie przeciwstawnie działające siły:
1) Pozytywne - Większy efekt osłony podatkowej i bardzo często efekt dźwigni finansowej - 2) Negatywna - zwiększenie długu zwiększa prawdopodobieństwo utraty płynności i wystąpienia kosztów utraty płynności.
Czynniki wpływające na ostateczną…
…, prezes NBP, prezes urzędu ochrony konkurencji i konsumentów. Komisja ta wydaje decyzje o wypuszczeniu papierów wartościowych do obiegu publicznego. Papiery dopuszczane do obiegu publicznego mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku regulowanym za pośrednictwem spółek i banków prowadzących działalność maklerską. Papiery wartościowe dopuszczane do obiegu mają postać zapisu na rachunku papierów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz