Finanse lokalne - emisja papierów wartościowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Finanse lokalne - emisja papierów wartościowych - strona 1  Finanse lokalne - emisja papierów wartościowych - strona 2  Finanse lokalne - emisja papierów wartościowych - strona 3

Fragment notatki:


CECHY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENTÓW POŻCZKOWYCH PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1995 roku (Dz.U. 83) obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, czyli obligatariusza, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje mogą być emitowane przez gminy, powiaty i województwa zwane jednostkami samorządu terytorialnego, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa.
Obligacja powinna zawierać: powołanie podstawy prawnej emisji,
nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego będącego emitentem,
nazwę obligacji i cel jej wyemitowania,
wartość nominalną i numer kolejny obligacji oraz serię,
oznaczenie obligatariusza - przy obligacji imiennej,
ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennej,
datę od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności - jeżeli warunki emisji przewidują oprocentowanie, oraz warunki wykupu
wysokość i zasady udzielania gwarancji oraz oznaczenie podmiotu gwarantującego,
zakres i formę zabezpieczenia albo informację o jego braku,
miejsce i datę wystawienia obligacji oraz datę nabycia obligacji,
podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta .
Do obligacji dołącza się arkusz kuponowy oprocentowania, jeżeli warunki emisji to przewidują oraz arkusz wykupu obligacji.
Podstawowe zasady zaciągania długu przez gminę przed 1999 r. uregulowane były przede wszystkim w trzech ustawach:
• ustawie o finansowaniu gmin;
• ustawie o samorządzie terytorialnym;
• ustawie Prawo budżetowe.
Od tego roku zasady te regulowane są przez :
• ustawę o samorządzie terytorialnym
• ustawę o finansach publicznych (DzU 162,poz.1998).
Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:
pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego
finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego
Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na cel 1, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.
Na koszt emisji obligacji składają się następujące elementy: stopa procentowa obligacji , tj. stopa bazowa (w przypadku zmiennej stopy procentowej, obecnie powszechnie stosowanej przez gminy, jest to rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych) oraz marża podwyższająca stopę bazową o około 0,5-1,5 % w zależności od terminu wykupu obligacji (1-5 lat);


(…)

… przez nią warunkach; od 4 stycznia 1998 r. zgoda Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Obligacje gminne plasowane są wówczas na rynku pozagiełdowym.
W obrocie publicznym (ofercie publicznej ) papiery wartościowe oferowane są więcej niż 300 inwestorom, a propozycja nabycia dokonuje się poprzez środki masowego przekazu. Wtórny obrót obligacjami emitowanymi w subskrypcji publicznej następuje na giełdzie papierów…

Euroobligacje zostały wyemitowane tylko przez Kraków (138 mln zł , denominowanych w DM).Jest to emisja dwuletnia , z opcją rolowania na dalsze 8 lat) Oprocentowanie euroobligacji opiera się na sześciomiesięcznej stawce LIBOR dla marki niemieckiej, plus 1% marży dla inwestorów. CERA została utworzona 8XI 1996 roku przez 17 instytucji finansowych, głównie banków i biur maklerskich . Finanse lokalne - emisja…
…,
cena doradztwa finansowego i prawnego,
cena uplasowania obligacji na rynku pierwotnym,
cena organizowania i prowadzenia depozytu oraz rejestru obligatariuszy,
cena zorganizowania i obsługi rynku wtórnego,
cena gwarantowania emisji,
cena promocji,
cena wydrukowania obligacji.
w przypadku emisji publicznej - koszty związane z przygotowaniem i drukiem prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego…
… i niepublicznej,
sposobu wykupu - obligacje pieniężne, obligacje niepieniężne (np. obligacje zamienne na akcje) i obligacje mieszane; obligacje wykupywane jednorazowo lub systematycznie,
zabezpieczenia obligacji - obligacje zabezpieczone : całkowicie
częściowo
nie zabezpieczone
- emitenta - obligacje emitowane przez gminy, związki gminne, miasto stołeczne Warszawę,
Podstawowe cele jakie ma gmina w procesie…
… niepublicznej), którzy będą mogli te papiery upłynnić w obrocie wtórnym, co obniży też wysokość oczekiwanego przez nich oprocentowania,
b) przygotowanie memorandum informacyjnego jest tańsze i łatwiejsze od przygotowania prospektu emisyjnego
c) gmina (emitent obligacji) nie musi podpisywać z bankiem reprezentantem odpowiedniej umowy (co jest warunkiem emisji obligacji na rynku giełdowym - WGPW…
…) krótkoterminowych (do 1 roku) należy do zarządu i skarbnika gminy, którzy powinni dobrze znać gospodarkę finansową gminy.
Bardzo ważną rzeczą związaną z wykorzystaniem instrumentów dłużnych do pozyskania niezbędnego kapitału jest rozkład terminów spłat, który powinien być zsynchronizowany z terminami wpływu dochodów do budżetu gminy. W tym też celu istotne jest monitorowanie poboru dochodów i realizacji wydatków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz