Europejski system banków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski system banków - strona 1 Europejski system banków - strona 2 Europejski system banków - strona 3

Fragment notatki:


EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH, EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY  STATUS PRAWNOUSTROJOWY EBC I EBI    EBC i EBI to wyspecjalizowane organy o charakterze ekonomicznym,    podstawy prawnoustrojowe funkcjonowania EBC i EBI określa:  prawo pierwotne  (TWE, Traktat o przystąpieniu do UE),  akty prawa wtórnego ,  statuty ,  regulaminy   wewnętrzne ;  GENEZA EBC I EBI W SYSTEMIE INSTYTUCJONALNYM UE     EBC należy do najmłodszych instytucji UE,    jego powstanie łączy się z przejściem od etapu Rynku Wewnętrznego do etapu UGiW,    etapy wprowadzania UGiW:  E   TAP I: 1990 – 1993  ETAP II: 1 I 1994 – 31 XII 1998  ETAP III: 1 I 1999 – 31 XII 2001      liberalizacja w przepływach    powołanie Europejskiego Instytutu    wspólna waluta, która do 1 I 2001  kapitału,  Monetarnego  1 VI ’98 EBC,  funkcjonowała tylko w obrocie      przyspieszenie realizacji całkowicie    Pakt Stabilizacji i Wzrostu  bezgotówkowym,  zliberalizowanego rynku  dyscyplinujący politykę dot. finansów    polityka pieniężna i kursowa    finansowego,  publicznych,  prowadzona w euro,         zwiększenie stopnia koordynacji    wzmocnienie współpracy banków,    pożyczki, płatności w euro,  polityki pieniężnej i gospodarczej,    eliminacja kontroli wymienialności    rynki: międzybankowy, pieniężny,      wzrost współpracy banków centr.  walut,  kapitałowy i kursowy w euro,    przyjęcie kryteriów konwergencji;    zamrożenie kursów wymiany walut    kontynuacja zmian w instytucjach    krajów członkowskich,  bankowych i finansowych;     włączenie drachmy do ERM;        EBI  nie jest  instytucją związaną z budową UGiW,    powołany w  1958   stanowi wyspecjalizowaną instytucję, której zadania  nie są  jednak bezpośrednio związane z  funkcjonowaniem strefy euro,    głównym jego zadaniem jest  dokonywanie operacji na rynku kapitałowym ,    Kryteria konwergencji:     Kryterium stabilności cenowej :  o  przeciętna stopa inflacji kraju kandydującego (k.k.) nie może być wyższa niż o 1,5% od średniej stopy inflacji  notowanej w trzech krajach członkowskich Unii Europejskiej o najniższej inflacji,     Kryterium stabilności długookresowych stóp procentowych :  o  nominalna długookresowa stopa procentowa k.k. nie może być wyższa niż o 2% od przeciętnych stóp  procentowych obserwowanych w trzech krajach członkowskich UE o najniższej inflacji,     Kryterium stabilności finansów publicznych :  o  k.k. musi osiągnąć stabilną sytuację finansów publicznych, tj. spełnić wymogi dyscypliny budżetowej, w tym: 

(…)

… EBI;
Rada Dyrektorów
 28 dyrektorów  mianowani przez Radę Gubernatorów na 5 lat, po jednym nominowanym przez państwa i jeden
przez KE,
 18 zastępców  analogicznie  kraje o największym kapitale subskrybowanym mogą nominować po 2 zastępców, inne
nominują wspólnie,
 dymisja Dyrektora przez Radę Gubernatorów większością kwalifikowaną,
 podejmowanie decyzji  1/3 głosów członków reprezentujących 50% kapitału subskrybowanego (większość
kwalifikowana wymaga oddania 18 głosów „za” i 68% kapitału subskrybowanego),
 zadania:
o udzielanie pożyczek i związanych z nimi gwarancji,
o ustala oprocentowanie udzielanych pożyczek i marże z tytułu gwarancji,
o nadzoruje zarządzanie EBI,
 na koniec roku raport do Rady Gubernatorów  jeśli nie przejdzie, Rada Dyrektorów składa rezygnację;
Komitet Zarządzający (Kontrolerów)
 Przewodniczący i ośmiu wiceprzewodniczących  na 6 lat, przez RG na wniosek RD  RG może jednomyślnie zmienić
skład,
 na wniosek RD przyjęty większością kwalifikowaną, RG może większością kwalifikowaną zdymisjonować członka,
 decyzje większością zwykłą ws. opinii dot. propozycji pożyczek itp.
Funkcje
 wspieranie rozwoju słabiej rozwiniętych regionów,
 modernizacja przedsiębiorstw…
… członkowskie UE,
 EBI jest bankiem międzypaństwowym,
 Waga głosu państw zależna od wielkości kapitału subskrybowanego
Rada Gubernatorów
 ministrowie (finansów) państw członkowskich,
 niekadencyjna – skład zależny od tego, kto jest ministrem państwa członkowskiego,
 podejmowanie decyzji:
o większością głosów jej członków (min. 50% subskrybowanego kapitału),
o gdy statut wymaga większości kwalifikowanej…
… nie może przekraczać 3% jego PKB,
 jego dług publiczny nie może przekraczać 60% jego PKB,
 Kryterium stabilności kursu walutowego:
o kraj kandydujący musi uczestniczyć w mechanizmie ERM II przez co najmniej 2 lata przed badaniem (bez
poważnych wstrząsów, w tym w szczególności bez dewaluacji waluty krajowej w stosunku do euro);
EBC – STRUKTURA I FUNKCJE
 Rada Prezesów (Zarządzająca):
o składa się z członków Zarządu…
… publicznych:
o k.k. musi osiągnąć stabilną sytuację finansów publicznych, tj. spełnić wymogi dyscypliny budżetowej, w tym:
 jego deficyt budżetowy nie może przekraczać 3% jego PKB,
 jego dług publiczny nie może przekraczać 60% jego PKB,
Kryterium stabilności kursu walutowego:
o kraj kandydujący musi uczestniczyć w mechanizmie ERM II przez co najmniej 2 lata przed badaniem (bez
poważnych wstrząsów…
…. koordynacji polityki gosp. na trzecim etapie UGiW,
 Protokół w sprawie Eurogrupy  nieformalne spotkania w miarę potrzeby, udział KE w spotkaniach, możliwość
zaproszenia EBC  przygotowywane przez ministrów finansów strefy euro i KE,
 Przewodniczący  wybierany przez państwa członkowskie na 2,5 roku,
 nieformalna podgrupa w obrębie Rady ECOFIN;
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
 członkami EBI są państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz