Europejski rzecznik praw obywatelskich - omówienie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Europejski rzecznik praw obywatelskich - omówienie. - strona 1  Europejski rzecznik praw obywatelskich - omówienie. - strona 2  Europejski rzecznik praw obywatelskich - omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ
19.12.2012
EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Powołany na mocy Traktatu z Maastricht - 1992;
Podstawa prawa art. 228 TFUE & decyzja PE z 9.03.1994 w sprawie postanowień i ogólnych warunków wykonywania zadań przez RPO (zmieniona decyzjami z 14.032002 oraz 18.06.2008 → stanowią załącznik do regulaminu PE);
20.01.2010 - został wybrany Nikiforosa Diamandourosa;
Organ o charakterze pomocniczym dla PE;
ERPO jest wybierany po każdych wyborach do PE na okres kadencji PE (możliwość ponownego wyboru);
Kandydatami na ERPO mogą być osoby, które są obywatelami UE, korzystają z pełni praw cywilnych i politycznych, dające pełne gwarancje niezależności oraz spełniające warunki wymagane w kraju ich pochodzenia do sprawowania najwyższych stanowisk sądowych lub posiadają odpowiednie doświadczenie i uznanie kompetencje do sprawowania urzędu rzecznika;
ERPO może złożyć rezygnację ze sprawowania urzędu lub zostać odwołany → reguluje to art. 206 regulaminu PE (jedna dziesiąta posłów PE może złożyć wniosek o jego odwołanie;
Jest w pełni niezależny;
Działa w interesie UE i jej obywateli;
Nie może wykonywać żadnej innej zarobkowej lub niezarobkowej działalności w trakcie trwania kadencji;
ERPO posiada ten sam status co sędzia Trybunału, zatem przysługuje te same: wynagrodzenie, dodatki i emerytury a także podobne przywileje i immunitety w tym immunitet jurysdykcyjny → zwolnienie od odpowiedzialności przed sądami krajowymi w odniesieniu do dokonanych czynności służbowych i obejmuje w tym wypowiedzi zarówno pisemne jak i ustne;
Zadaniem ERPO jest: rozpatrywanie skarg dotyczących przypadków niewłaściwego funkcjonowania (administrowania) instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych z wyjątkiem TSUE;
Przeprowadza dochodzenia, które uważa za uzasadnione z inicjatywy własnej lub na podstawie skarg przedstawionych mu bezpośrednio lub za pośrednictwem członka PE;
Skargi mogą składać obywatele UE jak i osoby fizyczne i prawne mające miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę na terenie państwa członkowskiego;
Skarga do ERPO musi uwzględniać tożsamość osoby, która ją złożyła (maksymalnie dwa lata od momentu zaistnienia nieprawidłowego faktu);
W wyniku stwierdzenia przez ERPO niewłaściwego administrowania organu → przekazuje taką informację określonej instytucji, która ma trzy miesiące, aby poinformować ERPO o swoim stanowisku;
Celem ERPO jest znalezienie wraz z zainteresowaną instytucją lub organem rozwiązania pozwalającego na wyeliminowanie niewłaściwego administrowania i na pozytywne rozstrzygnięcie skargi;
Po zakończeniu dochodzenia ERPO składa sprawozdanie PE i zainteresowanej instytucji lub organowi (może ona zawierać stosowne zalecenia);

(…)

… z zakresu polityki zagranicznej Unii i wykonywaniu decyzji przyjętych przez Radę w tej dziedzinie
Europejska Służba Działań Zewnętrznych może też wspierać w działaniach związanych z polityką zagraniczną UE przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji i komisarzy

… Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
Zadania wysokiego przedstawiciela przypisane były wcześniej w ramach UE dwóm osobom:
Wysokiemu Przedstawicielowi do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB),
Komisarzowi do spraw stosunków zewnętrznych
Na mocy traktatu lizbońskiego kompetencje związane ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa podlegają jednej osobie
Jego rolą jest prowadzenie polityki zagranicznej Unii Europejskiej (UE)
Dzięki temu działania zewnętrzne UE mają być bardziej spójne, skuteczne i wyraźne.
Wysoki przedstawiciel nie ma monopolu na reprezentację UE na zewnątrz; do reprezentowania UE na zewnątrz uprawniony jest na swoim poziomie przewodniczący Rady Europejskiej
prace między tymi dwoma urzędami mają być podzielone; kwestia podziału - do rozwiązania w praktyce
Zakres uprawnień
Wysoki przedstawiciel aktywnie uczestniczy we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii
Bierze udział w kształtowaniu tej polityki
Przedkłada propozycje Radzie i Radzie Europejskiej
Wykonuje przyjęte decyzje z upoważnienia Rady
Wysoki przedstawiciel Unii pełni funkcję reprezentacji
Prowadzi dialog polityczny z państwami trzecimi i wyraża stanowisko UE w organizacjach międzynarodowych…
… przez Parlament Europejski wotum nieufności w stosunku do kolegium, wysoki przedstawiciel musi zrezygnować ze swojej funkcji pełnionej w ramach Komisji Swoje obowiązki w ramach Rady wypełnia dalej do czasu powołania nowego składu Komisji
Europejska służba działań zewnętrznych
W sprawowaniu swojej funkcji wysoki przedstawiciel Unii wspomagany jest przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych
Podstawą prawną…
… i proporcjonalności;
Czuwa nad respektowaniem zasad dotyczących kompetencji poszczególnych instytucji i organów UE;
W celu zapewnienia sprawniejszego przebiegu prac Rady ma prawo powoływać komitety i grupy robocze (obecnie funkcjonuje ok. 250 komitetów i grup roboczych);
Funkcjonują dwa komitety:
COREPER II - złożony ze stałych przedstawicieli rządów państw członkowskich pracujących w Brukseli i zajmujący…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz