Europejska Wspólnota Węgla i Stali

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejska Wspólnota Węgla i Stali  - strona 1

Fragment notatki:

PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE
TEMAT III - IV
POWSTANIE EUROPEJSKIEJ WSPÓNOY WĘGLA I STALI
Jest to funkcjonująca w latach 1952 - 2002 międzynarodowa organizacja gospodarcza, której powstanie zapoczątkowało integrację gospodarczą Europy. Obecnie jej kompetencje posiada Unia Europejska. Jej głównymi zadaniami, było tworzenie i regulowanie wspólnego rynku: węgla - od 1 stycznia 1953, stali - od 1 stycznia 1954, dla Włoch - od 1 stycznia 1958, oraz żelaza - od 1 stycznia 1953. Francja zyskiwała w ten sposób możliwość kontroli nad ważną częścią przemysłu RFN, ta z kolei poprzez włączenie do organizacji ingerującej powojenną Europę stała się partnerem w procesie jednoczenie się kontynentu. Wkrótce przyłączyły się do tego pomysłu inne kraje Europy Zachodniej i od początku działalności organizacja składała się z 6 członków: Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN i Włoch. Najważniejsze zadania Wspólnoty to: pomoc w rozwoju gospodarczym państw członkowskich i poprawa stopy życiowej ich mieszkańców; zapewnienie regularnych dostaw węgla i stali i stworzenie równych szans dostępu do nich; polepszenie warunków pracy i życia robotników; rozwój wymiany międzynarodowej przy jednoczesnej likwidacji ceł, opłat, subwencji i ograniczeń ilościowych, które mogłyby naruszać wolność konkurencji.
Głównymi organami byli:
Wysoka Władza - organ wykonawczy (odpowiednik Komisji Europejskiej), 9 członków, 6 lat kadencji, każde państwo członkowskie ma po 1 przedstawicielu, a Niemcy, Francja i Włochy mają po 2.
Rada Ministrów EWWiS - podejmujące najważniejsze decyzje
Zgromadzenie EWWiS - 78 posłów
Trybunał Sprawiedliwości - 7 sędziów na 6 lat; rozstrzygali spory konkurencyjne, był wykładnią prawa, czyli dba by każde państwo jednakowo interpretowało prawo UE
Pomysłodawcą na powstanie EWWiS był francuz Jean Monnet, poparty przez ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana. Koncepcja Wspólnoty, nazwana planem Schumana (Plan miał za zadanie ekonomicznie powiązać Francję i Niemcy. Dzięki wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla można było kontrolować przemysł zbrojeniowy Zachodnich Niemiec i zarazem zintegrować go z innymi gospodarkami. Dzięki temu wojna stała się niemożliwa z przyczyn ekonomicznych. Plan miał również za zadanie podwyższyć stopę życiową społeczeństw), została przedstawiona Radzie Ministrów (9 maja 1950) oraz powołana na mocy Traktatu Paryskiego (18 kwietnia 1951), podpisanego w Sali Zegarowej Quai d'Orsay przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN oraz Włochy. Traktat wszedł w życie 23 lipca 1952, a czas jego ważności określono w umowie na 50 lat.
Wspólnota powołano w Traktacie Paryskim z 18 kwietnia 1951 (Ustanawiał

(…)

… traktatu lizbońskiego, kompetencje te przejęła Unia Europejska.
2. POWSTANIE EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ
Jest to istniejąca do 30 listopada 2009 r. organizacja międzynarodowabędąca podstawą współpracy w ramach Unii Europejskiej, tworząca wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (EURATOM) pierwszy filar Unii Europejskiej. Do 1 listopada 1993 r. nosiła nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…
… Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunał Obrachunkowy i Komitet Ekonomiczno-Społeczny).
3. POWSTANIE EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY ENERGII ATOMOWEJ
Jest to (EWEA, także Euratom) - jedna z trzech Wspólnot Europejskich, powstała na mocy traktatów rzymskich 25 marca 1957 r (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej). Decyzja o powstaniu Euratomu zapadła podczas obrad…
…, ponieważ EWWiS powołano w 1952 na okres 50 lat.
Na mocy traktatu fuzyjnego - Układu z 25 marca 1957 r. o wspólnych organach WE (tzw. pierwszy traktat fuzyjny) Wspólnoty uzyskały wspólne organy: Zgromadzenie Parlamentarne i Trybunał Sprawiedliwości. Na mocy kolejnego traktatu fuzyjnego, od 1967 r. wszystkie trzy ówcześnie istniejące Wspólnoty (Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Wspólnota Europejska) uzyskały kolejne wspólne organy: Radę Ministrów i Komisję.
Na mocy Traktatu lizbońskiego 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska nabyła osobowość prawną i zastąpiła Wspólnotę Europejską, przejmując wszystkie jej kompetencje. Zniesiony został również podział na filary.
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA TO międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała w wyniku procesów…
…, nie będących sygnatariuszami traktatów, wprowadzenie rozwiązań umożliwiających swobodny przepływ towarów, pracowników, usług i kapitału
organizacje powstałe w oparciu o traktaty rzymskie stanowiły fundament pod utworzenie Unii Europejskiej
podstawa integracji europejskiej

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz