Encyklopedia prawa tematy do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Encyklopedia prawa tematy do egzaminu - strona 1

Fragment notatki:

Są to zagadnienia w formie encyklopedii - tytuł i krótkie wyjaśnienie. Niektóre tematy: czym jest prawo, podział prawa na gałęzie, norma prawna, przestrzeganie prawa, domniemania, wykładnia prawa, normy dyspozytywne, dwa rodzaje analogii, stosunek prawny, prawo podmiotowe, kodeks, itp.

ENCYKLOPEDIA PRAWA ( tematy do egzaminu )
Adn.1 Prawo - to zespół norm ( reguł zachowania się ) ustanowionych przez lub uznanych przez państwo , popartych przymusem ze strony państwa .
Adn.4 Podział prawa na gałęzie :
1. prawo konstytucyjne - to zespół norm regulujących podstawowe urządzenia ustroju społeczno-gospodarczego i politycznego państwa 2. prawo administracyjne - to zespół norm regulujących strukturę organów administracyjnych oraz stosunki prawne powstające w toku wykonawczo-zarządzającej działalności tych organów.
3. prawo cywilne - to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi w danej sprawie podmiotami prawa 4. prawo karne - to zespół norm mówiących , jakie czyny są przestępstwami , ustalających kary za te przestępstwa oraz określających ogólne zasady odpowiedzialności karnej .
5. prawo pracy - to zespół norm regulujących stosunki między pracodawcą i pracownikiem na tle świadczonej pracy .
6. prawo procesowe cywilne ( procedura cywilna ) - to zespół norm regulujących tryb rozstrzygania spraw cywilnych przez sądy i niektóre inne organy oraz właściwości tych organów .
7. prawo procesowe karne ( procedury karne ) - to zespół norm regulujących tryb prowadzenia i rozstrzygania spraw karnych przez organy wymiaru sprawiedliwości .
Adn.23 Zdarzenia prawne - to takie zdarzenia , okoliczności natury faktycznej , wywołujące określone skutki prawne polegające na powstaniu , zmianie istniejącego lub zniesieniu stosunku prawnego .
Podział zdarzeń :
1. zdarzenia niezależne od woli ludzkiej np. siły przyrody i ich działanie - powódź , upływ czasu, śmierć, narodzenie. Z każdą z tych okoliczności wiążą się skutki prawne np. roszczenie odszkodowania przy powodzi .
2. zdarzenia zależne od woli ludzkiej (działanie ) w postaci :
- akty prawne to działania świadomie skierowane na wywołanie określonych skutków prawnych .
- czynności prawne ( oświadczenie woli ) skierowane na wywołanie skutków .
- orzeczenia sądowe konstytutywne .
- akty administracyjne o charakterze konstytutywnym ( zwolnienia od podatku ).
- czyny ( dozwolone i niedozwolone )
Orzeczenia sadowe i akty administracyjne dzielimy na :
- konstytutywne - są zdarzeniami prawnymi
- deklaratywne - nie są zdarzeniami prawnymi . Stwierdzają istnienie prawa ale same go nie przekształcają ( orzeczenie nabycia spadku )
Adn.18 Norma prawna- jest poparta przymusem państwowym ogólną regułą postępowania skierowana do abstrakcyjnego adresata określającą jego sposób postępowania w przewidzianej normą sytuacji Cechy normy - ogólny i abstrakcyjny charakter , ( normy charakteryzują w sposób generalny sytuację , nie wyliczają konkretnych przypadków )


(…)

… na stwierdzeniu winy oskarżonego odstępując od wymierzenia kary .Jeżeli czyny objęte odpowiedzialnością konstytucyjna są zarazem przestępstwem osoby stojące przed T.S. ponoszą jednocześnie odpowiedzialność karną w oparciu o przepisy prawa karnego .T.S. zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Sejmu na okres jednej kadencji .
W skład T.S. wchodzi przewodniczący ( Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego ) jego zastępcy…
….Trybunał Stanu
3.prezes NIK
4.Rada Ministrów lub jej prezes
5.pierwszy prezes Sądu Najwyższego
6.prezes NSA
7.Prokurator Generalny
Ponadto w sprawach ich dotyczących z wnioskiem mogą występować organizacje spółdzielcze , związkowe , zawodowe i inne . Z wnioskiem odnoszącym się do aktów normatywnych dotyczących obronności państwa może wystąpić tylko Prezydium Sejmu , Prezydent , Rada Ministrów , Komitet…
… z jej literalnego brzmienia .
- ścieśniająca ( zwężająca ) - oznacza wniosek że sens badanej normy jest węższy od zakresu normy badanej metodą gramatyczną , jest węższy niż wynika z użytych w niej słów .
Adn.19 Normy dyspozytywne - normy względnie obowiązujące . Dane do dyspozycji adresatów bez konieczności posługiwania się . Jeżeli strony uzgodnią między sobą reguły umowy , które będą na mocy tej umowy…
… semiimperatywne - jednokierunkowo bezwzględnie obowiązujące .
Klauzula umowna niekorzystna dla podmiotu słabszego jest nieobowiązująca.( gdy norma semi. jest korzystniejsza to ona obowiązuje, a nie indywidualna umowa ),gdy klauzula umowna jest korzystna , to ona obowiązuje a nie norma semi .
Adn,27 O luce w prawie mówimy w razie braku norm dla takiego stosunku społecznego ,który biorąc pod uwagę całokształt…
… sprawiedliwości .
S.N. dzieli się na 4 izby:
- Izbę Cywilną i Administracyjną
- Izbę Karną
- Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
- Izbę Wojskowa
Na czele S.N. stoi Pierwszy Prezes a jego zastępcami są prezesi . Prezesi stoją jednocześnie na czele poszczególnych izb . Do zadań S.N. należy:
- rozpoznawanie odwołań od wyroków sądów wojewódzkich i sądów wojskowych
- rozpoznawanie rewizji nadzwyczajnych
- ustalanie…
większości względnej. Ogólna-regulują zagadnienia o wszystkich gałęziach prawa. Szczególne- dot. Fragmentów poszczególnych gałęzi prawa. Adn.32 Immunitet poselski oznacza , że przeciwko posłowi nie można wszcząć i prowadzić postępowania karnego . Z tego nie wynika , że popełnione przestępstwo pozostałoby bezkarne . Postępowanie karne ulega odwleczeniu do momentu wygaśnięcia mandatu . Immunitet nie uchyla…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz