Emerytura - prezentacja - ZASADY WYLICZANIA EMERYTUR W ZUS

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emerytura - prezentacja -   ZASADY WYLICZANIA  EMERYTUR W ZUS - strona 1 Emerytura - prezentacja -   ZASADY WYLICZANIA  EMERYTUR W ZUS - strona 2 Emerytura - prezentacja -   ZASADY WYLICZANIA  EMERYTUR W ZUS - strona 3

Fragment notatki:

A K A D E M I A G Ó R N I C ZO – H U T N I C ZA
I M . S TA N I S Ł AWA S TA S Z I C A W K R A KOW I E
W Y D Z I A Ł G Ó R N I C T WA I G E O I N Ż Y N I E R I I
K AT E D R A E K O N O M I K I I Z A R Z Ą D Z A N I A W P R Z E M Y Ś L E
Z ASADY WYLICZANIA
EMERYTUR W ZUS
Page  1
System emerytalny – kryteria wyodrębnienia filarów
Page  2
System emerytalny – kryteria wyodrębnienia filarów
I
FILAR
II
FILAR
III
FILAR
Page  3
System emerytalny – rodzaje
dotychczasowa
mieszana
Page  4
nowa
Słowniczek pojęć – kwota bazowa
Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego
o potrącone od ubezpieczonych składki na społeczne, określone w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym.
Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku
kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury bierze się pod uwagę kwotę bazową
obowiązującą w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę. Jeśli jednak w dacie
zgłoszenia wniosku osoba nie spełnia wszystkich warunków do przyznania
emerytury, wówczas ZUS uwzględni kwotę bazową obowiązującą w chwili
spełnienia ostatniego z nich.
Kwota bazowa:
1. Decyduje o wysokości podstawy wymiaru emerytury
2. Decyduje o wysokości tzw. części socjalnej emerytury.
Page  5
Słowniczek pojęć – okresy
Okresy składkowe i nieskładkowe - są to
okresy aktywności zawodowej albo jej braku
uwzględniane przy ustalaniu prawa do
emerytury (dla osób urodzonych przed 1
stycznia 1949 r. oraz niektórych urodzonych
po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia
1969 r.) i renty z tytułu niezdolności do pracy
oraz do ustalenia wysokości tych świadczeń.
Okresy składkowe to okresy opłacania
składek (na ubezpieczenie społeczne – do 31
grudnia 1998 r., na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – od 1 stycznia 1999
r.) oraz okresy, za które nie było obowiązku
opłacania składki (przypadające przed 15
listopada 1991 r.).
Page  6
okresy
składkowe
nieskładkowe
Słowniczek pojęć – okresy składkowe
Okresy składkowe to przede wszystkim
okresy opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne. Zaliczane są do nich m.in. okresy:
• zatrudnienia,
• pracy nakładczej,
• pracy w rolniczych spółdzielniach
produkcyjnych,
• innej pracy zarobkowej, np.:
umowy agencyjnej lub umowyzlecenia,
 działalności objętej ubezpieczeniem
społecznym,
 pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 pobierania zasiłku macierzyńskiego.
Page  7
okresy
składkowe
Słowniczek pojęć – okresy nieskładkowe
Okresy nieskładkowe to występujące w okresie
aktywności zawodowej okresy, za które nie została
opłacona składka na ubezpieczenie społeczne.
Zostały one wymienione w art. 7 ustawy
emerytalnej. Zaliczane są do nich m.in. okresy:
•pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego
wypłaconych po 14 listopada 1991 r. –
chorobowego i opiekuńczego,
•pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do
pracy po dniu 28 lutego 1995 r. dotyczy okresu
choroby do 35 dni w roku, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz