Elementy prawa administracyjnego - administracja publiczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy prawa administracyjnego - administracja publiczna - strona 1 Elementy prawa administracyjnego - administracja publiczna - strona 2 Elementy prawa administracyjnego - administracja publiczna - strona 3

Fragment notatki:

ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Administracja A dministracja - jedna z podstawowych dziedzin działalności państwa, polegająca na zarządzaniu, lub też ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem
działalność wykonawczo-zarządzająca, prowadzona w państwie
wszystko to, co nie jest ustawodawstwem i sądownictwem
A dministracja publiczna - zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, powołanych do praktycznego realizowania zadań państwa
władztwo - możliwość użycia przymusu w celu wyegzekwowania zakazów i nakazów typu administracyjnego
Prawo Administracyjne P rawo administracyjne - zespół norm regulujących strukturę i kompetencję organów administracji państwowej oraz stosunki prawne powstające w toku wykonawczo-zarządzającej działalności tych organów
nierówność podmiotów
podział prawa administracyjnego
przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych
przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych
przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw
P rawo materialne - w znaczeniu węższym to normy zawarte w przepisach prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego, które określają treść praw i obowiązków zachowania się ich adresatów, w znaczeniu szerszym zaś obejmuje również tzw. normy zadaniowe, dotyczące działalności niewładczej administracji, jej funkcji organizatorskich i tzw. administracji świadczącej
normy prawa materialnego to tylko te, które powszechnie obowiązują
ustawa zasadnicza - Konstytucja RP z 1997 roku
ustawy zwykłe
ratyfikowane umowy międzynarodowe
rozporządzenia
akty prawa miejscowego
wyodrębnienie przepisów, które stanowią z jakimi stanami faktycznymi lub sytuacjami prawnymi łączy się określone obowiązki lub uprawnienia administracyjno-prawne
P rawo procesowe - ma zabezpieczać realizację norm prawa materialnego, jeśli konkretyzacja prawa materialnego, jeśli konkretyzacja praw i obowiązków następuje w drodze aktu administracyjnego
źródła prawa
kodeks postępowania administracyjnego z 1980 roku
Ordynacja podatkowa z 1997 roku
funkcja pomocnicza - stwarzanie optymalnych warunków do realizacji prawa materialnego
P rawo ustrojowe - reguluje problematykę struktur spełniających funkcje administracji publicznej z uwagi na wypełnianie celów publicznych
A kt Administracyjny A kt ad ministracyjny - jednostronne władcze wyrażenie woli organu administracji państwowej, załatwiające konkretną sprawę i skierowane do oznaczonego adresata


(…)

… do granicy. Prawo o Aktach Stanu Cywilnego
Czym jest akt stanu cywilnego?
To wpis dokonany w księdze stanu cywilnego dotyczący zdarzeń, co do których prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje obowiązek zarejestrowania. Akt zawiera tylko dane określone przez prawo. Podstawowymi aktami stanu cywilnego są: akt urodzenia, małżeństwa i zgonu.
Księgi stanu cywilnego prowadzone są przez urzędy stanu cywilnego
… charakteryzujących stan cywilny. Fakty podlegające rejestracji określone są w prawie o aktach stanu cywilnego.
Wpisy dokonywane są na podstawie zgłoszenia zdarzenia podlegającego rejestracji (np. zgłoszenia urodzenia) lub na podstawie zanotowanego zdarzenia, które miało miejsce w urzędzie stanu cywilnego.
Rejestracji dokonuje kierownik urzędu s. c. (którym może być wójt lub burmistrz), obejmuje ona:
sporządzenie…
…. sporządziła go osoba nieuprawniona)
Słowo o naturze aktów stanu cywilnego.
Nie tworzą nowego stanu prawnego, a jedynie rejestrują zaistniałe zdarzenia określone prawem. Skutki prawne zdarzenia powstają z chwilą zaistnienia, a nie z chwila rejestracji. Urodzenie, zgon lub zawarcie małżeństwa rejestruje się w postaci osobnych aktów. Inne zdarzenia podlegające rejestracji w księgach stanu cyw. Nie mają własnych aktów, rejestrowane są w postaci dodatkowych wzmianek w podstawowych aktach stanu cywilnego.
Wzmianki realizują zasadę zupełności. Wzmianki na marginesach odnotowujące zmiany, które zaszły po sporządzeniu aktu, są jego integralną częścią.
Przypiski zamieszczane są pod treścią aktu. Zawierają informacje o innych aktach s. c. Sporządzonych wcześniej i później, dotyczących tej samej osoby. Umożliwia…
… obywatelstwa reguluje ustawa z 15 lutego 1962r wielokrotnie nowelizowana.
II. Nabycie i utrata obywatelstwa
Obywatelstwo można nabyć:
wskutek urodzenia (nabycie pierwotne)
przez naturalizacje
ad.1
Nabycie obywatelstwa przez urodzenie może nastąpić na zasadach:
-„prawa krwi” (ius sanguinis) - obywatelstwo jednostki określa się wedle obywatelstwa rodziców. Zasada ta występuje m.in. w ustawodawstwie Austrii…
… zazwyczaj odbywa się w drodze wyjazdu mieszczącego się w ramach zezwolenia na przyjazd lub pobyt w tym państwie.
Szczególnymi formami opuszczenia terytorium państwa są ekstradycja i wydalenie. Ekstradycja - polega na wydaniu państwu obcemu osoby ściganej przez nie za popełnienie przestępstwa. O ekstradycji w Polsce orzeka sąd. Ekstradycja nie jest dopuszczalna w stosunku do obywatela polskiego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz