eksploatacja złóż węglowodorów - odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 868
Wyświetleń: 6209
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
eksploatacja złóż węglowodorów -  odpowiedzi na egzamin - strona 1 eksploatacja złóż węglowodorów -  odpowiedzi na egzamin - strona 2 eksploatacja złóż węglowodorów -  odpowiedzi na egzamin - strona 3

Fragment notatki:...1 Co to jest złoże gazu ziemnego
z.g.z- naturalne nagromadzenie się węglowodorów w skale, musi to być skała porowata (obecność wolnych przestrzeni). Te przestrzeni muszą być połączone (np. kanalikami). Skała musi być przepuszczalna.
Oczywiście aby powstało złoże oprócz powyższych skała musi być także skałą-pułapką.

2 Co to jest gaz ziemny
Gz – mieszanina gazów, wszystko to co wydobywa się ze skorupy ziemskiej w postaci gazu.
Ale w przypadku PGNiG gazem ziemnym nazywamy czysty metan.
Natomiast na potrzeby ....


...21 Kwasowanie
Zabieg, który może być przeprowadzony w skałach węglanowych lub o lepiszczu węglanowym, bo musi mieć co ten kwas rozpuszczać ;)
Zabieg musi być tak zaplanowany, aby wszystkie produkty tego zabiegu usunąć.
Na złożach gazowych trzeba szczególnie pilnować kwasowania, aby zmniejszając mechaniczny skin effect nie powiększyć efektu turbulencyjnego.
Jako ciecz kwasującą stosowany jest kwas solny lub fluorowodory.

22 dopuszczalna wartość depresji
- wykonywanie próbnej eksploatacji z różnymi wydatkami i obserwowanie ilości wydobywanej wody.
- wykonywanie symulacji komputerowych na przybliżonym modelu numerycznym analizowanej rejonu.
- szykanie analogii z innymi podobnymi złożami i odwiertami....

1 Co to jest złoże gazu ziemnego
z.g.z- naturalne nagromadzenie się węglowodorów w skale, musi to być skała porowata (obecność wolnych przestrzeni). Te przestrzeni muszą być połączone (np. kanalikami). Skała musi być przepuszczalna.
Oczywiście aby powstało złoże oprócz powyższych skała musi być także skałą-pułapką.
2 Co to jest gaz ziemny
Gz - mieszanina gazów, wszystko to co wydobywa się ze skorupy ziemskiej w postaci gazu.
Ale w przypadku PGNiG gazem ziemnym nazywamy czysty metan.
Natomiast na potrzeby geologiczne gaz ziemny to wszystko co wydobywa się ze skorupy ziemskiej w postaci gazu:
- węglowodory nasycone (metan, etan)
- nienasycone (acetylen)
- aromatyczne (benzen)
- azot cząsteczkowy i atomowy
- siarkowodór
- dwutlenek węgla
- hel
- rtęć
- woda - jako ciecz tworzy hydraty.
3 Co to jest ciśnienie denne statyczne
c.d statyczne jest to ciśnienie na dnie odwiertu przy zamkniętej głowicy i po odczekaniu dostatecznie długiego czasu (ok. 3 doby)
4 bilans masowy- ilość płynu pierwotnie znajdującego się w złożu jest sumą płynu wydobytego i płynu pozostałego w złożu 5 podział złóż węglowodorów
złoża węglowodorów ze względu na zmianę objętości wywołanej dopływem wody jak również ściśliwością wody i przestrzeni porowej wywołanej dopływem wody jak również ściśliwością wody i przestrzeni porowej dzielimy na:
wolumetryczne- o stałej objętości przestrzeni porowej
niewolumetryczne- zmienna objętość przestrzeni porowej
6 wydatek potencjalny odwiertu
Jednym z wydatków charakterystycznych dla danego odwiertu jest wydatek potencjalny (absolutny). Jest to wydatek maksymalny jaki jest możliwy do uzyskania z odwiertu, jeśli na dnie odwiertu panowałoby ciśnienie atmosferyczne lub próżni. Wydatek ten jest wydatkiem teoretycznym możliwym jedynie do obliczenia.
7 wydatek dozwolony odwiertu
Aby eksploatacja odwiertu odbywała się w poprawny sposób to dla danego odwiertu należy wyznaczyć wydatek zwany dozwolonym. Jest to wydatek, który naszym zdaniem nie zagraża zarówno złożu jak i samemu odwiertowi a jednocześnie pozwala na uzyskanie dobrego czerpania złoża. Wielkość tego wydatku zależy zarówno od ciśnienia złożowego, dennego, głowicowego oraz średnicy rur wydobywczych. W praktyce przemysłowej wydatek ten jest wyznaczany

(…)


Jeden normalny metr sześcienny gazu to taka ilość gazu, jaka znajduje się w 1m3 w warunkach normalnych.
15 stany hydrauliczne
Nieustalony
Semi-ustalony
ustalony
W praktyce przemysłowej najdłużej trwającym stanem jest stan, w którym zakładamy, że dopływ płynu odbywa się ze skończonej strefy oddziaływania odwiertu o promieniu r­e do odwiertu o promieniu rw.
16 odwiert doskonały hydrodynamicznie
Odwiert…
… złoża
- udostępnienie przez perforację
- pseudo-skin effect związany z przemianami fazowymi w strefie przyodwiertowej oraz zależne od wydajności
18 skin effect mechaniczny
Skin effect mechaniczny to miara oporów w strefie przyodwiertowej spowodowanych procesem wierceniam kolmatacją płuczki, perforacją (udostępnieniem złoża), cementowaniem.
19 Zabiegi intensyfikacji W przypadku pogarszających…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz