Ekosystemowa teoria ewolucji Krassilova

Nasza ocena:

3
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4256
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekosystemowa teoria ewolucji Krassilova - strona 1 Ekosystemowa teoria ewolucji Krassilova - strona 2 Ekosystemowa teoria ewolucji Krassilova - strona 3

Fragment notatki:


EKOSYSTEMOWA  TEORIA EWOLUCJI  KRASSILOVA Dorota Grycan Biologia, III rok  Jest to teoria oparta na paleontologicznej historii  ycia, która od zawsze by a  czona z kryzysami  ż ł łą geologicznymi. O czym mówi ta teoria? Oparta na danych z dziedziny ekologii,  genetyki i biologii molekularnej. Z zaznaczeniem,  e jest to  ż hipoteza i wymaga  uzasadnienia. Valentin A. Krassilov Widzia  konieczno   ł ść „biologizowania  paleontologii”. W 1972 wyda  ksi k  o  paleontologii,  ł ąż ę gdzie biolodzy nie rozumieli geologów  i vice versa. Jego dzie a charakteryzowa y si  szerok   ł ł ę ą analiz  i generalizowaniem przekraczaj c  ą ą ramy poszczególnych specjalizacji. Podstawowe założenia • Podstawow  si  ewolucji jest wzajemne  ą łą dzia anie geosfery (kompleksowe) ł • wzajemne oddzia ywanie sfer wchodz cych  ł ą w sk ad atmosfery Ziemi (hydrosfera, litosfera,  ł itd.) • biosfera potrzebuje  energi  z zewn trz do  ą swych zmian, aby mog o doj  do ewolucji ł ść • W czasie kryzysu zmiany ewolucyjne  przebiegaj  najbardziej gwa townie i  ą ł intensywnie • Poza okresami kryzysu ewolucja przebiega  bardziej spokojnie a post p jest mniejszy ę • Teoria dryfu kontynentów jako jedna z  podstaw teori  ekosystemowej ewolucji • Ziemia jako planeta na pozór stabilna  • znaczenie drobnych czynników (zmiana  klimatu, zmiana stref geograficznych itp.) w  powstaniu cykliczno ci na Ziemi. ś • dynamika litosfery doprowadzi a do zmian  ł biosfery, co w konsekwencji w ekosystemach  zadzia a o jak abiotyczny „silnik” ewolucji.  ł ł • cykliczno  s o ca „kalendarzem” ewolucji. ść ł ń Wszystkie te za o enia s  uzupe nieniem teorii  ł ż ą ł Litshokona, który jako pierwszy uzasadni  wp yw  ł ł czynników kosmicznych i szybko  ruchu Ziemi  ść na geologiczne procesy i na ewolucj  biomu. ę Kataklizm (klęska żywiołowa) - ekstremalne zjawisko naturalne  powoduj ce znaczne szkody na  ą terenie obj tym tym zjawiskiem ę -  pozostawia po sobie cz sto  ę zmieniony obraz powierzchni  ziemi - Powoduje on równie  wysokie  ż straty w gospodarce cz owieka,  ł mo e przemodelowa  stan  ż ć przyrody a nawet zagra a   ż ć yciu ludzkiemu ż - Nieodzowny element w historii  Ziemi. - Mechanizm nap dzaj cy  ę ą ewolucj  ( ród o kryzysu). ę ź ł Do kl sk  ywio owych zaliczamy: ę ż ł • powód ,ź • susza, • rozleg y po ar terenu,

(…)

… eukarionty,
wielokomórkowość, rozmnażanie płciowe, rośliny
okrytonasienne, stałocieplność, intelekt (allogenezarozwój gatunków z zachowaniem głównie cech
strukturalnych i fizjologicznych, np. przez uzyskiwanie
nowych cech adaptacyjnych, podnosząca je na wy ższy
poziom organizacji)
Klimaks
Stabilność biocenozy jest warunkowana
przez gatunki dominujące. Dobór naturalny ma
charakter stabilizujący…
… dochodziło do
najintensywniejszej ewolucji: powstanie
prokariontów, wielokomórkowość, rozmnażanie
płciowe.
Darwin vs Krasilov
teoria Darwina i syntetyczna teoria ewolucji jest
charakterystyczna właśnie dla koherentnej ewolucji.
Darwin nie objaśnia niekoherentnej ewolucji.

dobór naturalny nie odgrywa istotnej roli
ewolucyjnej, a zmiany w biocenozach odbywają się
w prostszy sposób.


syntetyczna teoria…


Spadek biomasy


Najpierw wymierają formy nie dominujące (wolne
nisze ekologiczne).
Dobór naturalny nie jest tu tak istotny
Zmiany w warunkach kryzysu
Wolne nisze ekologiczne są zajmowane
przez nowe gatunki, które są słabo
przystosowane, aby zapobiec eliminacji tych
gatunków zaczyna działać dobór kierunkowy i
ewolucja tych gatunków znacznie wzrasta.
W warunkach kryzysu i niekocherentnej
ewolucji…

powodujące znaczne szkody na
terenie objętym tym zjawiskiem
pozostawia po sobie często
zmieniony obraz powierzchni
ziemi
Powoduje on również wysokie
-
Do klęsk żywiołowych zaliczamy:

powódź,

susza,

rozległy pożar terenu,

trzęsienie ziemi,

wybuch wulkanu,

tsunami,
Inne czynniki wpływające na procesy
geologiczne:

Zmiana granic wodnych

Zmiana klimatu

Zmiana stref geologicznych

Zmiany pola…
… Słońca jest prawie zgodna z
cyklicznością kataklizmów środowiskowych i
cyklicznością ewolucji.
Taka cykliczność wywołuje w biosferze swego
rodzaju stresy, które stanowią źródło ewolucji.
Krassilov uważa, że procesy geologiczne zaczynają się w
wewnętrznej warstwie skorupy ziemskiej, tam potęgują swą
siłę i dopiero w zewnętrznej warstwie litosfery ją uwidaczniaj ą.
Wtedy mamy do czynienia z wybuchami…
….
W biocenozach nasyconych (chłodnych)
różnorodność biologiczna jest mała. W takich
przypadkach populacje są często w stanie
krytycznym i dla nich charakterystyczna jest
ewolucja kwantowa (bardzo szybka).
Populacje w stanie krytycznym


Szybka ewolucja- ratuje przed zanikiem
populacji
Ewolucja niekocherentna- charakterystyczna
dla niestabilnych populacji, a także
niestabilnych epok.
I to właśnie w tych epokach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz