Ekonomika budownictwa cz.2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4256
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika budownictwa cz.2 - strona 1 Ekonomika budownictwa cz.2 - strona 2 Ekonomika budownictwa cz.2 - strona 3

Fragment notatki:

–  Ekonomika w3 
–  Metodyka opracowania kosztorysów.  
–  Przedmiarowanie. Czynniki cenotwórcze. 
–  Sporządzenie kosztorysu 
–  Co? –określenie zadań rzeczowych 
–  Jak? – technologia wykonania 
–  Ile? – przedmiar robót 
–  Ile za jednostkę robót? - nakłady i ceny 
–  Koszt całkowity? 
–  Przedmiar 
–  Przedmiar robót - to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem    i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych; 
 
–  Przedmiar 
–  Od czego zależy jak jest sporządzany????? 
–  BAZY KATALOGOWEJ LUB PRZYJETEJ METODY 
 
–  PRZEDMIAROWANIE WG KNR 
–  Zasady ogólne: 
–  Baza opracowania przedmiaru 
–  Projekt budowlany, wykonawczy, 
–  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
–  Założenia wyjściowe do kosztorysowania 
–  Dobrze zinterpretować przyjęte katalogi( zakres i rodzaj robót, specyfikę i technologię 
wykonania) 
  
–  PRZEDMIAROWANIE WG KNR 
–  Zasady ogólne: 
–  3.Poprawnie szczegółowo wpisywać pozycje 
–  ( nr poz., oznaczenie elementu, nr rysunku, opis roboty wyliczenie ilości, podanie jdn.,)  –  4. Zachować konwencję obliczeń, nie dublować obliczeń  w poszczególnych pozycjach 
 
–  PRZEDMIAROWANIE WG KNR 
–  Zasady ogólne: 
–  Przykład 
 
–  Zasady przedmiarowania 
–  Założenia ogólne 
–  Od dokładności i poprawności określenia ilości robót do wykonania w dużej mierze zależy jakośc 
oszacowania kosztów i ustalenie ceny kosztorysowej robót 
–  PRZEDMIAROWANIE WG KNR 
–  Roboty pomiarowe i przygotowawcze KNR 201  
–  2.3. Roboty pomiarowe  
–  2.3.1. Tablice 0119-0122 zawierają nakłady na roboty pomiarowe mające na celu wstępne 
sprawdzenie zgodności zaplanowanych robót ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robót w czasie ich realizacji. Nakłady zawarte w tablicach uwzględniają tylko robociznę pracowników fizycznych i materiały pomocnicze wraz z ich transportem. Nie obejmują natomiast czasu zatrudnienia pracowników technicznych. 
 
–  2.3.2. Tablice 0119-0120 zawierają nakłady na roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 
liniowych występujących przy budowie i rozbudowie linii kolejowych i dróg kołowych, przy robotach ziemnych związanych z budowa kanałów spławowych, nawadniających i regulacji strumieni i rzek oraz rowów melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów zapór 

(…)

… jętkowa, dachy z dźwigarów deskowych oraz deskowania i łacenia połaci dachowych
oblicza się w metrach kwadratowych połaci dachowych bez potrącenia powierzchni zajętych
przez kominy, włazy i okna dachowe.
PRZEDMIAROWANIE WG KNR
Konstrukcje drewniane dachowe KNR 202 Rozdz.04
ZASADY PRZEDMIAROWANIA
2.
Inne elementy konstrukcji i rodzaje więźby dachowych obliczamy w m3 drewna zużytego
do konstrukcji mnożąc…
… KNR
Pokrycie więźby dachowej KNR 202 Rozdz.06
4. Zasady przedmiarowania
4.1. Pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci, bez doliczania
zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp. i bez potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych
przez kominy, świetliki, wyłazy, okienka itp., gdy każda z nich jest mniejsza niż 1m2.


4.2. Powierzchnie…
… połaci z
wymiarów szerokości w rzucie w zależności od nachylenia po ci dachu podaje tablica 0005.
PRZEDMIAROWANIE WG KNR
Pokrycie więźby dachowej KNR 202 Rozdz.06
Pokrycie koryt dachowych w m2 rozwinięcia, rynny w mb.,
Pokrycie pasów nadrynnowych w dachach krytych papa, dachówką i płytami
azbestowo-cementowymi oraz pokrycia dylatacji konstrukcyjnych oblicza się w metrach
kwadratowych. Pasy usztywniające oblicza się w metrach.
Okienka dachowe typu "wole oko", rury wentylacyjne i nasady wentylacyjne blaszane, zbiorniki
przy rynnach, maszty i sztyce antenowe i odgromnikowe, włazy dachowe, żeliwne wywiewki
kanalizacyjne oblicza się w sztukach.
Uszczelnienie pokryć dachówkowych zaprawą od spodu oblicza się w metrach kwadratowych,
według zasad obliczania powierzchni pokryć.
PRZEDMIAROWANIE WG KNR
Pokrycie więźby dachowej KNR 202 Rozdz.06
Pokrycie blachą gzymsów wieńczących i między piętrowych, podokienników, okapników,
kapiteli i innych i drobnych występów w elewacji, górnych i bocznych powierzchni murów
ogniowych i attyk oraz obróbki kołnierzy kominów i ścian wywietrzników drewnianych i
świetlików oraz innych elementów wystających ponad połać dachową oblicza się w metrach
kwadratowych w rozwinięciu, bez…
….
Tynkowanie ścian krzywoliniowych o promieniu do 10 m wymaga zwiększenia nakładów.
PRZEDMIAROWANIE WG KNR
Roboty tynkarskie: tynki wewnętrzne i zewnętrzne KNR 202 Rozdz.
B: tynki zewnętrzne do 16 kondygnacji, rusztowania są w nakładach do 4m.
Przedmiar ścian w m2 od poziomu cokołu do górnej krawędzi tynku, wliczając pilastry o
rozwinięciu ponad 30 cm, a o szerokości do 30 cm wliczamy do tynków ościeży…
…, przeciwwodnych, termicznych,
przeciwdźwiękowych i szczelin dylatacyjnych.
Nie obejmuje izolacji specjalnych i dla obiektów przemysłowych i specjalistycznych.
Założenia kalkulacyjne:
Transport poziomy na przeciętne odległości i pionowy do 18m,
Rusztowania do 4,5 m
Izolacje płaszczyzn o pochyleniu do 45o to poziome, powyżej - pionowe.
Izolacje z materiałów gotowych
Izolacje KNR 202 rozdz…
… przypadający na jdn.
konstrukcji. Jednostki obmiarowe to
– m3 dla ław fundamentowych, stóp, słupów, podciągów belek, i wieńców
oraz
- m2 dla ścian i stropów
Normatywy pow. deskowań zawiera tabela KNR
PRZEDMIAROWANIE WG KNR
Deskowania systemowe KNR 202 Rozdz.
B; obiekty budownictwa specjalne – obliczamy w m2 powierzchnia styku betonu z
deskowaniem.


RUSZTOWANIA
Zależy od typu i rodzaju…
… KNR 201
Jeśli roboty będą wykonywane w sposób zmechanizowany, trzeba znać:
rodzaj, typ i charakterystykę przewidywanych maszyn, sposób przemieszczania gruntu — rodzaj
transportu (samochodowy, szynowy, praca na odkład itp.),
charakterystykę środków transportu technologicznego,
dane o występowaniu gruntów oblepiających,
rodzaj maszyn do zagęszczenia…
…. Odliczamy
powierzchnie nieotynkowane ponad 1 m2.
Balkony i loggie – wymiary w stanie surowym, a czoła i boki ścian wliczamy do powierzchni
ścian przy szerokości ponad 30 cm, gdy mniej to do powierzchni ościeży.
Belki i żebra – do 20 cm jako ościeża, pow. rozwinięcia.
Inne szczegóły katalog.( m.in. Gzymsy, pasy, ościeża, roboty ciągnione w szablonach, bonie
łazienkowe prostokątne o szer. Ponad 4 cm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz