Ekonomia - wykłady, ćwiczenia, dr Adamczyk

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4032
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - wykłady, ćwiczenia,  dr Adamczyk - strona 1 Ekonomia - wykłady, ćwiczenia,  dr Adamczyk - strona 2 Ekonomia - wykłady, ćwiczenia,  dr Adamczyk - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 24 strony i porusza zagadnienia takie jak: polityka równości szans na kształtowanie się nierówności, liberalizacja, uelastycznienie i segmentacja rynku pracy, strategia niskich płac i niskich kosztów pracy, ekspansja zatrudnienia socjalnego, wzorzec kontynentalny, model IS-LM, rynek dóbr i usług, krzywa IS, rynek pieniądza, krzywa LM, nagroda Nobla, pojęcie sprawiedliwości a efektywności gospodarowania, Artur Okun, cieknące wiadro, krzywa Lorenza, rynek walutowy, równowaga na rynku walutowym, teoria cyklu koniunkturalnego, cykl koniunkturalny, cykl Kondriatiewa, cykl Juglara, cykl Kitchina, punkt zwrotny, fazy cyklu, kryzys, depresja, ożywienie, rozkwit, stabilizacja wartości zewnętrznej pieniądza, bilans płatniczy, wyznaczenie krzywej równowagi bilansu zewnętrznego, prawo Saya, John Keynes, teorie egzogeniczne, koncepcje endogeniczne, odchylenie od równowagi i powrót do równowagi. Notatka zawiera również informacje dotyczące zagadnień takich jak: skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej, stały kurs, płynny kurs walutowy, mobilność kapitału, mechanizm dostosowawczy, skuteczność polityki fiskalne w systemie płynnego kursu walutowego, niska mobilność kapitału, polityka pieniężna, skuteczność polityki monetarnej w systemie płynnego kursu walutowego.

EKONOMIA II - dr Andrzej Adamczyk
Wykład - 13.10.03r.
POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIERÓWNOŚCI.
W ostatnim okresie transformacji systemowej w Polsce pojawiły się nowe i zaostrzeniu uległy dotychczasowe nierówności społeczne jak masowe i długotrwałe bezrobocie. Pojawiają się biedni pracujący, którzy mimo zatrudnienia nie są w stanie uzyskać dochodów na poziomie min. socjalnego. Uelastycznieniu i deregulacji podlega rynek pracy, co w konsekwencji prowadzi do podważenia klasycznej umowy o pracę. Następuje różnicowanie jednorodnych dotychczas grup zawodowych m. in. z powodu deleguracji rynku pracy i nowych form umowy o pracę. Pojawienie się nowych, nietypowych, niepełnych rodzin przy braku odpowiedniej reakcji (opieki) ze str. opieki społecznej. Zanik rodziny wielopokoleniowej, tj zanik klasy robotniczej, jako siły integrującej i nadającej tożsamość. Kolejną przyczyną zaistniałych sytuacji jest tzw „dżungla prawna” - gąszcz przepisów, co w konsekwencji prowadzi do nierówności wobec prawa ( wysokie koszty pomocy prawnej). Narastanie przestępczości prowadzi również do nierówności. Wymienione zjawiska prowadzą pojawienia się zjawiska, które określamy ubóstwo. Gdzie następuje zerwanie więzi grupowych, zanik solidarności. Prowadzi to w konsekwencji do tego, że życie przypomina raczej kasyno lub loterię. Pojawia się więc konieczność nowego modelu rozwoju a te nowe poszukiwania dotyczą:
-relacji wzrostu gospodarczego
-zależności miedzy stopą wzrostu a poziomem zatrudnienia.
Bezrobocie w krajach wysokorozwiniętych było przez wiele lat tolerowane, bo nie groziło kryzysem konsumpcji, bowiem państwo opiekuńcze zapewniało bezrobotnym dochody. Jednak koszty takiego postępowania przenoszone są na system zabezpieczenia społecznego i koszty te stały się tak wysokie, że żadne państwo w chwili obecnej nie jest w stanie prowadzić takiej polityki. Dlatego główny nacisk kładziony jest obecnie na utrzymanie tracących pracę, a nie na zabezpieczenie w sytuacji utraty pracy. W krajach kapitalizmu anglosaskiego tym sposobem jest liberalizacja, uelastycznienie i segmentacja rynku pracy, a przede wszystkim strategia niskich płac i niskich kosztów pracy. Skutkiem tego jest rzeczywiście niskie b

(…)

… obcokrajowców do naszego kraju. Na zasadzie odwrotności podaż będzie kreowana przez sprzedaż krajowych papierów wartościowych mieszkańcom innych krajów. Podaż będzie kreowana przez inwestycje bezpośrednie i portfelowe i obce przedsiębiorstwa w naszym kraju. Należy pamiętać o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (greenfield, np. Opel w Gliwicach).
Podaż: przepływy z zysków , które są przesyłane…
…, którzy go nie mają, nie mają szans na uzyskanie kapitału założycielskiego, gdyż kredyt jest zbyt drogi. Podsumowując można powiedzieć tak, że możliwy jest wzrost gospodarczy bez dbania o równość, ale wcześniej czy później taki wzrost gospodarczy zostanie podważony (przykład Polska). Z drugiej str. usunięcie ubóstwa strukturalnego czy przezwyciężenie wykluczenia społecznego jest niezwykle trudne i kosztowne. Polityka wzrostu bez…
… z pkt B do C ozn. wzrost stopy %, wyższy napływ kapitału do kraju oraz doprowadzenia do nadwyżki w bilansie kapit., co niweluje powstały wcześniej deficyt handlowy i doprowadza w pkt C do równowagi w bil. płat.
SKUTECZNOŚĆ POLITYKI FISKALNEJ I MONETARNEJ.
Polit. fiskalna może być realizowana przy systemie stałego i płynnego kursu walutowego. Jeżeli chodzi o stały kurs to:
∆G (przyrost wydatków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz