Ekonomia w turystyce i rekreacji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia w turystyce i rekreacji - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ekonomia w turystyce i rekreacji FAZY ROZWOJU TURYSTYKI: 1.faza wczesnohistoryczna (do 1850); 2. faza początkowa (1850-1914); 3.faza wzrostu (1914-45) 4.faza turystyki masowej(1945 do teraz) KONCENTRACJE FIRM: 1.fuzje wertykalne(pionowe), 2.fuzje horyzontalne(poziome), 3.fuzje koncentryczne. ZNACZENIA PRODUK. TURYST. -wąskie, -szerokie ELEMENTY PROD.TUR.: 1.baza materialna(dobra i urządzenia turystyczne) -baza podstawowa (dobra podstawowe) -baza uzupełniająca (komplementarna) 2.usługi, które mają charakter niematerialny -usługi podstawowe -usługi komplementarne CECHY PRODUKTU TUR.: *elastyczność strukturalna, *wysoka kapitałochłonność, *charakter paraturystyczny elementów produktów. tur., *łączność produktu, *wysoki udział kosztów stałych, *sztywność w układzie przestrzennym, *lokalizacja w miejscach o niskiej produkcji przemysłowej, materialnej, *sezonowość, *czasami ma charakter importochłonny. CZTERY GRUPY USŁUG: 1.usługi materialne nakierowane na osobę, 2.usługi materialne nakierowane na przedmiot, 3.usługi niematerialne nakierowane na osobę, 4.czynności niematerialne. TRZY PODST. WARUNKI ABY PROD. TUR. MÓGŁ BYĆ PRZEDMIOTEM TRANZAKCJI: 1.musi mieć cenę, 2.musi być zdolny do wymiany, 3.musi zaspokajać konkretne potrzeby człowieka. PODZIAŁ DÓBR I USŁUG: 1.takie, których czynnikiem popytotwórczym jest turysta, 2.takie, których zakup związany jest z tur., ale jednocześnie mogą być używane w innym czasie, 3.takie, które zaspokajają potrzeby zarówno turystów jak i innych osób. CO DECYDUJE O ATRAKCYJNOŚCI REGIONU? : *walory turystyczne, *dostępność komunikacyjna, *zagospodarowanie turystyczne. FUNKCJE PAŃSTWA W GOSP.: 1.funcja alokacyjna (rozmieszcze- niowa), 2. funkcja redystrybucyjna, 3.funkcja stabilizacyjna. POPYT TURYSTYCZNY PODZIAŁ POPYTU: potencjalny, efektywny ZANIK KONSUMPCJI MOŻE MIEĆ CHARAKTER: stały, przejściowy CECHY POPYTU TURYSTYCZN.: *sezonowość, *restrykcja, *substytucyjność, *łączność CZYNNIKI ODDZIAŁYWUJĄCE NA POPYT TURYSTYCZNY: 1.ekonomiczne: cena, dochód, czynnik ogólnogospodarczy 2.społeczno-psychologiczne: czas wolny, czynniki demograficzne, czynnik industrializacyjny, czynnik urbanizacyjny, czynnik kulturalny, czynnik motywacyjny 3.czynniki podażowe: polityka tur. państwa, transport, baza noclegowa, organizatorzy podróży. MIERNIKI POPYTU TURYSTYCZNEGO: 1.wskaźnik aktywności tur. netto, 2.wskaźnik aktywności tur. brutto 3.liczba osób zarejestrowanych w bazie noclegowej, 4.ile turyści wydają w miejscu czasowego pobytu, 5.średnie dzienne wydatki KOSZTY, NAKŁADY, WYDATKI PODZIAŁ KOSZTÓW: 1.Koszty dla celów sprawozdawczych: a)trzy układy kosztów: -ukł. kosztów rodzajowych, -ukł. funkcjonalny kosztów (podmiotowy), -ukł. kalkulacyjny kosztów (przedmiotowy) b)-koszty bezpośrednie -koszty pośrednie, 2.Koszty dla celów decyzyjnych a)Dzielimy je wg. klasyfikacji: -koszty utraconych możliwości

(…)

… jak: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (cash-flow). UKŁADY KOSZTÓW: -ukł. kosztów rodzajowych (jakie koszty poniesiono?)(usługi obce, amortyzacja, świadczenia na rzecz pracownika); -ukł. funkcjonalny kosztów (podmiotowy)(faza zakupu) -ukł. zwany przedmiotowym (na co zostały poniesione koszty?) *koszty bezpośrednie-to takie składniki kosztów całkowitych, które bezpośrednio…
… struktury rolnej danego regionu do jego potrzeb). Innym funduszem, który znacząco wspiera rozwój regionalny jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który ma na celu w ramach turystyki finansowanie zakupu i budowy urządzeń i infrastruktury turystycznej. Finansowane są takie projekty rozwoju miast, współpracy przygranicznej a także projektowania przestrzennego. Kolejny fundusz, z którego korzysta…
… właściwie wszystkie dziedziny życia. PODAŻ TURYSTYCZNA I JEJ MIERNIKI Podaż turystyczna to ilość produktu turystycznego oferowana na sprzedaż po danej cenie i w danym okresie. Produktem turystycznym możemy nazwać wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania zarówno przed podróżą, w trackie, jaki i w czasie pobytu poza miejscem stałego zamieszkania. PRODUKT turystyczny można rozpatrywać w 2 znaczeniach: -wąskim (to, co turyści kupują: transport, wyżywienie, nocleg); -szerokim, produkt tur. stanowi kompozycję tego, co turyści robią oraz dóbr i usług z których przy tym korzystają. PRODUKT TUR. SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ELEMENTÓW: 1.dobra i urządzenia turystyczne (baza materialna) 2.usługi, które mają charakter niematerialny DOBRA I URZĄDZENIA DZIELIMY…
… wysoki udział kapitału obcego w kapitale firmy może spowodować wzrost kosztów tego kapitału (wyższe odsetki). Związane jest to z dużym ryzykiem kredytodawcy i powoduje osłabienie efektu dźwigni finansowej. DŹWIGNIA POŁĄCZONA Dp=Do*Df Jest to iloczyn dźwigni operacyjnej i finansowej. Dźwignia połączona informuje nas jaki będzie prognozowany przyrost zysku brutto w sytuacji, gdy potrafimy określić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz