Ekonomia - pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - pojęcia  - strona 1 Ekonomia - pojęcia  - strona 2 Ekonomia - pojęcia  - strona 3

Fragment notatki:


Akcja- papier własnościowy, stanowiący o własności . Akumulacja /skala mikro/- to środki na powiększenie kapitału. Akumulacja - to kategoria ekonomiczna związana z odważaniem procesu wytwarzania. W skali makr o- może być rozpatrywana jako element szeroko rozumianych oszczędności.
Akumulacja w skali makro -część dochodu narodowego przeznaczona na przyrost majątku narodowego. Akumulacja - to środki na powiększenie kapitału.
Analiza kosztów ekonomicznych w przeds. za okres krótki uważamy - okres, w którym przynajmniej jeden z czynników wytwórczych nie ulegnie zmianie (zużyciu).
Bank centralny - ważny element systemu bankowego państwa pełniący funkcję m.in. nadzoru bankowego. Funkcje BC - jako bank emisyjny-monopol w zakresie emisji pieniądza; jest bankiem obsługującym budżet państwa; jest bankiem banków-prowadzi rachunki innych banków. (s.14) Instrumenty -jak limity kredytowe, plafony kredytowe.
BC. odpow.jest za ilość pieniądza będąca w obiegu. Instrumenty o charak.rynkowym to: składanie ofert innym bankom(korzystnych kredytów refinansowych); operacje na otwartym rynku papierami wartościowymi przede wszystkim obligacjami państwowymi. (s.14).
Bank -to instytucja centralizująca popyt i podaż na pieniądz. Bezrobocie - ludzie chcący pracować, nie mogą znaleźć pr. w krótkim okresie, oznacza to straconą produkcję, trudną sytuację osobistą tych bez pr., wyższe wydatki budżetowe napędzające inflację. Sytuacja, w której popyt na siłę roboczą jest mniejszy od jej podaży,czyli na rynku pracy występuje wolna siła robocza nie znajdująca możliwości zatrudnienia. (s.21) Funkcje -frykcyjne, sezonowe, strukturalne, cykliczne.
Bilans płatniczy - zestawienie wydatków państwa dla pozyskiwania dóbr za granicą i wpływów z eksportu.
Budżet to -podst.plan finansowy sfery produkcji material. Budżet państwa - to podst. plan finansowania państwa.
Całkowity koszt alternatywny - suma kosztów jawnych i kosztów ukrytych. TC= TEC+TIC
Całkowite koszty stałe firmy to - koszty, które nie ulegają zmianie wraz ze wzrostem produkcji. Krzywa- pozostaje niezmienna ,niezależna od rozmiarów prod.
Całkowite koszty zmienne -koszty które wrastają wraz ze wzrostem produkcji.
Cena - wartość towaru wyrażona w pieniądzu, watrość tworzona jest przez pracę. Funkcje-dochodowa, informacyjna, redystrybucyjna, rozdzielcza. (s. )
Ce na równowagi rynkowej - co do tendencji- rezultat działania mechanizmu rynkowego. Centralizacja kapitału - wynik tworzenia się spółek.
Cykl gospod.obejmuje 4 fazy występujące w określon. sekwencji - kryzys, depresja, ożywienie rozkwit. Deflacja - (proces odwrotny od inflancji)-to utrzymujący się przez dłuższy czas spadek poziomu cen.


(…)

…- pozostaje niezmienna ,niezależna od rozmiarów prod.
Całkowite koszty zmienne-koszty które wrastają wraz ze wzrostem produkcji.
Cena- wartość towaru wyrażona w pieniądzu, watrość tworzona jest przez pracę. Funkcje-dochodowa, informacyjna, redystrybucyjna, rozdzielcza. (s. )
Cena równowagi rynkowej- co do tendencji- rezultat działania mechanizmu rynkowego. Centralizacja kapitału- wynik tworzenia się spółek.
Cykl gospod.obejmuje 4 fazy występujące w określon. sekwencji- kryzys, depresja, ożywienie rozkwit. Deflacja- (proces odwrotny od inflancji)-to utrzymujący się przez dłuższy czas spadek poziomu cen.
Deprecjacja pieniądza-spadek siły nabywczej pieniądza prowadzący do inflacji.
Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych- wskazuje minimum przeciętnych kosztów całkowitych dla każdej skali produkcji…
… zmiennego.
Przeciętny koszt całkowity- suma przeciętnych kosztów stałych i przeciętnych kosztów zmiennych lub iloraz kosztów całkowitych i wielkości produkcji. ATC=AFC+AFC,=TC/Q.Krzywa-początko wielk.spada,a przy wyższej produkcji powoduje wzrost kosztów. Kształci się podobnie jak AVCprzy czym jest przesunięta w górę.
Przeciętny koszt stały(AFC)- iloraz całk.kosztów stałych i wielkości produkcji. AFC=TFC/Q…
…. Przyczyny: trudności w zarządzaniu; rozmiar przeds, rozbudowana struktura organizacyjna powoduje brak identyfikacji pracow. Z przeds.
Dywidenda to- udział w zyskach spółki w związku z posiadaniem akcji.
Efekt dochodowy- przy obniżce ceny tego dobra siła nabywcza konsumpvji rośnie.
Efekt substytucyjny zmiany ceny dobra X polega na tym, że- przy obniżce jego ceny /ceteris paribus/staje się ono względnie…
….
Krzywa Philipsa- pokazuje zależność między stopą bezrobocia a wzrostem płac.
Krzywa popytu- pokazuje odwrotną relację między ceną dobra, a ich ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć /ceteris paribus/. Krzywa popytu przedstawia- zależność popytu względem ceny. Krzywa transformacji ilustruje- kombinacje dóbr, które mogą być wykorzystane, gdy zasoby są w pełni wykorzystane. Kurs walut…
…- relacje wymienna jednego pieniądza na drugi, za politykę kursową odpow. BC.
Linia budżetu(K-L)-obrazuje graficznie możliwości kombinacji 2dóbr,które można nabyć dysponując danym poziomem dochodu przy danych cenach. (s.17).
Mechanizm rynkowy-proces ciągłego dopasowania się do siebie podaży i popytu w dążeniu do osiągnięcia równowagi.
Metodologia MPS- oparta jest o kryterium pracy produkcyjnej, uwzględnia…
… globalnego metodą zakładową pozwala na- analizę wzajemnych powiązań występujących pomiędzy gałęziami i działami gospodarki narodowej. Obligacje to- papiery wartościowe potwierdzające powstanie długu.
Obsolescencja- zużycie ekon., moralne, spadek wartości śr.trwałego w związku z zjawiskiem postępu techniczneg nazywamy obsolescencją.
Ogólna równowaga rynkowa- oznacza tym samym występowanie równowag
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz