Ekologiczne konsekwencje pozyskiwania energii-opracowanie - Struktura i zapotrzebowanie na energię w Polsce i na świecie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologiczne konsekwencje pozyskiwania energii-opracowanie - Struktura i zapotrzebowanie na energię w Polsce i na świecie - strona 1 Ekologiczne konsekwencje pozyskiwania energii-opracowanie - Struktura i zapotrzebowanie na energię w Polsce i na świecie - strona 2 Ekologiczne konsekwencje pozyskiwania energii-opracowanie - Struktura i zapotrzebowanie na energię w Polsce i na świecie - strona 3

Fragment notatki:

ekoen.doc
EKOLOGICZNE KONSEKWENCJE POZYSKIWANIA ENERGII
wykład nr
ekoen.doc
0. Repetytorium
Jednostki energii, współczynniki konwersji
1 tpu (tona paliwa umownego)
1 J = N· m = W· s (dŜul)
1 kWh (kilowatogodzina)
1 MJ (megadŜul)
1 GJ (gigadŜul)
1 PJ (petadŜul)
1 Mtoe
= 0,7 t ropy naftowej lub 925 m3 gazu ziemnego
= 2,778 · 10-7 kWh
= 3,6 MJ = 0,1 litra ropy naftowej
= 0,2779 kWh
= 277,8 kWh
= 34 121 tpu (ton paliwa umownego)
= ekwiwalent miliona ton ropy naftowej
1. Struktura i zapotrzebowanie na energię w Polsce i na świecie
Rozwój przemysłu, motoryzacji, lotnictwa oraz indywidualnej konsumpcji dóbr, związany nie tylko ze wzrastającą stale liczbą ludności ale takŜe z systematycznym podnoszeniem
standardu Ŝyciowego, spowodował na przestrzeni ostatniego stulecia gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię. Tempo tego wzrostu ma charakter wykładniczy i nie nastraja optymistycznie. JeŜeli nie podejmie się
Tabela 1. ZuŜycie energii elektrycznej w Polsce (1965-1995)
kroków mających na celu oszczęZuŜycie w
dzanie energii, eliminowania enerRok
Ludność ZuŜycie ZuŜycie przez gosp. domogo- i materiałochłonnych technoloPolski
całkowite gosp. domowe wym na jednegii i nie zastąpi się tradycyjnych
go mieszkańca
nośników energii innymi, bardziej
mln.
TWh
TWh
%
kWh
przyjaznymi środowisku, niekon1965
31,55
30,26
2,62
8,7
83
wencjonalnymi jej formami, to
1975
34,18
72,59
6,95
9,6
203
trudno będzie zahamować dalszą
1985
37,34
109,94 14,92 13,6
400
degradację środowiska. RównieŜ w
1990
38,18
102,51 20,60 20,1
539
Polsce do roku 1985 rosło gwał1991
38,24
96,40
19,33 20,0
505
townie zuŜycie energii elektrycznej
1992
38,42
91,59
18,43 20,1
480
zarówno w gospodarstwach do1993
38,52
92,41
18,28 19,8
475
mowych, jak i w przemyśle. Po roku 1985 w przemyśle, a po roku
1994
38,59
93,56
18,22 19,5
472
1990 w gospodarstwach indywidu1995
38,61
96,24
17,98 18,7
465
Zuzycie energii
kWh
alnych nastąpił znaczny spadek tego zuŜycia, w wyniku
700
czego obniŜyło się takŜe zuŜycie energii elektrycznej na
600
jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, co obrazuje tabela 1. ZuŜycie indywidualne na jednego miesz500
kańca zobrazowano teŜ w formie wykresu na rys. 1. Z
400
ekstrapolacji linii wykresu po roku 1990 (linia kreskowa)
wynika, Ŝe zuŜycie to powinno dalej wzrastać, w wyniku
300
załamania się gospodarki jednak zaczęło spadać.
Szacuje się, Ŝe nasza cywilizacja zuŜyła do tej pory
200
energię, która odpowiada około 500 mld tpu (tona paliwa
100
umownego), przy czym 2/3 tej energii skonsumowano w
ubiegłym stuleciu. Udział poszczególnych nośników
0
1965 1970 1975 1980
1985 1990 1995
energii pierwotnej w ogólnym bilansie energetycznej konrok
sumpcji i prognozę dalszego ich światowego zuŜycia Rys. 1. ZuŜycie energii na osobę w
przedstawiono na rys. 2.
gosp. domowym w Polsce
1
52
10
20
13
5
Inne
W początkowym okresie rozwoju cywilizacyj100
nego, gdy energia była głównie potrzebna do spo- %
Gaz ziemny
90
rządzania posiłków i ogrzewania, wykorzystywano
wyłącznie drewno, czyli ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz