Egzamin z inżynierii środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin  z inżynierii środowiska - strona 1

Fragment notatki:


Rozwój zrównoważony -zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń bez naruszenia możliwoś przyszłych do zaspokojenia swoich  potrzeb.Chodzi o to aby planować procesy chemiczne i kreować nowe substancje tak, by były one możliwie najmniej szkodliwe  dla środowiska naturalnego i dla zdrowia człowieka. Ekologiczny–powstrzymać degradację środ i eliminować zagrożenia.2.  Ekonomiczny–wyrażający się w zaspokajaniu podstawowych potrzeb materialnych ludzkości przy zastosowaniu techni i  technologii nieniszczcych środowiska.3. Społeczny i humanitarny – kształtowanie takiego modelu stosunków społ-ekonomicz,  które pozwoliłyby na zracjonalizowanie gospodarki zasobami Ziemi z uwzględnieniem zmian wywołanych w środowisku przez  działalność człowieka. 10 zasada zielonej chemii- nowe produkty wprowadz  na rynek po użyciu nie powinny zalegać trwale w  środ, lecz podlegać degradacji do prod nieszkodl dla ekos. polimery, pestycydy.Wprowadzenie nowych pestycydow - firma z  USA, nat insekcyd;biopestycyd, tj prod nat do zwalcz szkodników,zas inżynierii- ciecze jonowe,bezp rozp i mat pomocniczym  -w prod i użyciu generują znikome il odpadów, wykorzys wielokrotnie; wydajne energetycznie w temp pokojowej i wy  selektywn;kataliza-efektywne rozpusz; zapewniaja wys aktywn w kilk cyklach.  Zielona inżyn - projektowanie i komercjalizacja  proc i produktów gotowych do użycia, spełniających oczekiwania ekonomi i minimalizujących skażenia u źródeł procesu oraz  ryzyko dla zdrowia ludzi i dla środowiska naturalnego. Zielona che- Szukanie, projektowanie i wdrażanie chem produktów i  procesów umożliwiających redukcję lub eliminację używania i wytwarzania niebezpiecz subst.  Strategie ochr środ. TYP 1  –  pasywnej  och.śr - na przestrzeg tylko koniecznych przepisów o o.ś, aby nie narazić przedsiębiorstwa na opłaty karne i straty  związ z utratą dobrego wizerunku w otoczeniu. 2  -  reaktywna  o.ś.Unieszkodliw u źródła• na wylocie (end-of-pipe); zanieczy i  odpady są zbierane i oczyszczane po zakończeniu proc produkcyjnego; 3 -  aktywna -  Czystsza produkcja  obejmuje zapobieganie  zaniecz-iom oraz strategie minimaliz odpadów, na rozwiązywaniu problemów„u źródła”,zmniejsza koszty związ z usuwaniem  skutków zanieczyszczeń-ciągłym usprawnianiu procesów produkcyjnych,produktów i usług a nie jednorazowe rozwiązywania  lub reagowanie. Koagulacja- cząt o rozdrobn koloidalnym;Zmniejszanie stopnia dyspersji ukł koloidalnego ;  Dodatek koagulant  (sole glinu i żelaza)-destabilizację i agregację cząstek koloid  organ  i nieorgan.inne zanieczy ( bakterie, jony metali ciężkich,  WWA, pestycydy  i inne).  Filtracja pośpieszna – 

(…)

… podatnych na rozkład biologiczny.Osadniki gnilne-Urządz do
mechan-biolog oczysz ścieków; zamknięty, szczelny zbiornik, w którym zachodzą wstępne procesy oczyszczania Flotacjasedymentacja-osad-dno osadnika-kosz filtracyjny-napływ sci do filtra-wylot podczyszczonych ścieków i napływ powietrzakożuch fermentac-wylot gaz fermentac.SBR-wsadowy reaktor sekwencyjny)-prac na metodzie osadu czynnego. składa się z
dwóch stopni: zbiornika osadu wstępnego z buforowaniem oraz zbiornika osadu czynnego z proces spiętrzania (reaktor
SBR),wstępne mech oczyszc-sedyment zawies łatwoopad.• Zbiornik osadu czynnego w procesie spiętrzania poprzedzony jest
zbiorni, tam- składow osad pierwotnych i wtórn,zatrzyma substi pływających posiadających, buforowanie dopływającej wody.
Fazy pracy:1. napełnianie - suroweścieki są doprowadzane do reaktora porcjowego,2. mieszanie – zawartość reaktora jest
mieszana bez dopływu tlenu(powstają warunki beztlenowe lub niedotlenienia), 3. napowietrzanie – do doprowadzany jest
tlen,4. osadzanie(sedymentacja)-osad czynny poddawany sedymentacji,5.reakcja-biologiczne procesy tlenowe i niedotlenione,
6. dekantacja - oczyszczane ścieki odprowadzane do odbiornika,7. martwa - odprowadzanie osadu…
… jest wytwarzanie energii lub produktów, w których
wraz z paliwami są przekształcane termiczne odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwa.
Spalanie osad-etapy:suszenie – w temp. 100 – 250°C, zachodzi intensywne odparowanie powierzchniowo i higroskopijnie
związanej wilgoci, przy czym strumień ciepła pochodzi z radiacyjnej i konwekcyjnej wymiany ciepła odgazowanie – dalsze…
… – zależnie od ich stężenia – są spalana,
utleniane na złożach katalitycznych lub sorbowane na węglu aktywnym. Oczyszczanie metodami fizykochemiczn exsituEkstrakcja chemiczna ( kwaśna;rozpuszczalnikowa)Metale w połączeniach organicznych mogą być ekstrahowane razem z
substancjami organicznymi, które są usuwane; Utlenianie/redukcja chemiczna; Dehalogenacja-gleba przesiewana, kruszona i
mielona, mieszana…
… i podstawę przemiany materii.Procesy:rozkład subst organi do
CO2, H2O i NH3; nitryfikacja,czyli utlenienie NH3 za pomocą bakterii itrosomonas do azotynów,następn za pomocą bakterii
Nitrobacter do azotanów;denitryfikacja-przemiana azotanów do postaci azotu gazowego–N2; Złoże biologiczne-rodzaj
reaktora biolog wykorzyst w ocz.ściek biodegradowalnych(komunal i niektórych przemysł).Usuwanie zanieczy następuje…
…; spalanie; piroliza (niedobor tlenu);detonacja/spalanie otwarte (substancje wybuchowe
/łatwopalne); dekontaminacja gazow odlotowych. mechanizm paliwowy- W płomieniu rozpad zwi azotu na aminy (=NH,
−NH) oraz cyjanki (C≡N), które następnie przekształcane są w rodniki reagujące z substratami zawierającymi tlen;
dwiema drogam 1. związki azotu z tlenem i jego związkami (głównie O i OH) przekształcają się w NO,2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz