Egzamin z Geografii osadnictwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z Geografii osadnictwa - strona 1 Egzamin z Geografii osadnictwa - strona 2 Egzamin z Geografii osadnictwa - strona 3

Fragment notatki:


GEOGRAFIA OSADNICTWA - EGZAMIN : 1.Ekumena i anekumena, zmiany zasięgu w czasie EKUMENA - obszary na kuli ziemskiej stale zamieszkane i wykorzystywane gospodarczo przez człowieka . Początkowo za ekumenę uważano tylko obszar znany ludności kręgu śródziemnomorskiego. Obszary nieznane uważane były błędnie za niezamieszkane i nazywano ją ANEKUMENĄ. Od wielu wieków , zwłaszcza od epoki wielkich odkryć geograficznych , a także wraz z postępem technicznym , ekumena powiększa się kosztem anekumeny. Obecnie stałe osiedla ludzkie występują między 54° szerokości geograficznej południowej a 78° szerokości geograficznej północnej.
ANEKUMENA - obszary na kuli ziemskiej niezamieszkane na stałe przez człowieka i nie wykorzystywany gospodarczo . Do anekumeny można zaliczyć: obszary pustynne , obszary polarne oraz najwyższe pasma górskie .
2. Desygnaty osiedla Osiedle - musi mieć jakiś obszar * SIEDLISKO - część zabudowana i zamieszkała osiedla
* ROZŁOGI - pola i lasy położone w pobliżu wsi lub we wsi
- musi być zamieszkałe
- musi pełnić jakieś funkcje
obszar, funkcje, ludność
3. Elementy morfologiczne - okład sieci ulicznej (ulic)
a) regularny
- „kratka”
- rondo
- linia osadnicza
b) nieregularny (zamierzony lub przypadkowy
- wielkość i proporcje bloku urbanistycznego
- układ działek wewnątrz bloku
- stopień wypełnienia bloku zabudową
- szerokość ulic
* SIEDLISKO - część zabudowana i zamieszkała osiedla
* ROZŁOGI - pola i lasy położone w pobliżu wsi lub we wsi
4. Okresy morfologiczne na ziemiach polskich I - pierwsze ślady osadnictwa w Polsce pochodzą z X wieku
II - wczesne średniowiecze (do XIII wieku)- nieregularna sieć uliczna, wsie placowe, ulicówki, wielodrożnice
III - średniowiecze (do końca XV wieku)-rzędownice i łańcuchówki, miasta handlowe
IV - okres feudalny (do końca XIII wieku)-folwarki, szeregówki, olęderskie
V - XIX i początek XX wieku
VI - lata międzywojenne-poniatówki
VII - okres powojenny
5. Wskaźniki charakteryzujące gęstość sieci osadniczej - powierzchnia przypadająca na jedno miasto / wieś
- średnia powierzchnia miasta / wsi
- udział powierzchni zurbanizowanej
- odsetek ludności miejskiej / wiejskiej


(…)

… dwiema ulicami - Decumanus i Cardo
- jednostka urbanistyczna = kolejne podziały kwartałów na 4 części
Stałe elementy miasta rzymskiego:
- na skrzyżowaniu Decumanus i Cardo asymetrycznie zakładano FORUM - plac, na którym wznoszono łuki triumfalne, zbierano na nim wojsko, z czasem też stał się miejscem reprezentacyjnym (wokół niego powstawały świątynie i teatry)
- TERMY - rzymskie łaźnie
9. Typy wsi…

MIASTO GRECKIE
AGORA - wielokrotność bloku urbanistycznego, która pełniła funkcje placu reprezentacyjnego, otoczona była zazwyczaj arkadami (przejścia osłonięte zadaszeniem). W pobliżu agory znajdowała się zazwyczaj świątynia bóstwa, ewentualnie teatr.
MIASTO RZYMSKIE
FORUM - plac, na którym wznoszono łuki triumfalne, zbierano na nim wojsko, z czasem też stał się miejscem reprezentacyjnym (wokół…
…:
urbanizacja-proces który powoduje wzrost liczby ludności miejskiej
suburbanizacja- wyjście na zewnątrz, maleje gęstość zaludnienia w centrum
dezurbanizacja- sytuacja, gdy spadek gęstości zaludnienia jest mniejszy niż na suburbiach, mamy gęstość dzienną i nocną, gdyż dużo ludzi dojeżdża do miast tylko do pracy a mieszka poza miastem
reurbanizacja- powrót, ponowna urbanizacja, dotyka to miast metropolitalnych…
… liczby ludności)
2) Wykres w podwójnej skali logarytmicznej i wyznaczenie linii trendu
3) Przy pomocy nomogramu odczytanie wartości z wykresu
4) Obliczenie różnicy miedzy wielkością rzeczywistą, a teoretyczną
107. Kryteria zaliczania miejscowości do miast
1) kryterium statystyczne / ludnościowe - za miasto uważa się jednostkę, która ma określoną (w każdym kraju inną) liczbę ludności (np. dla Francji)
2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz