egzamin końcowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin końcowy - strona 1 egzamin końcowy - strona 2 egzamin końcowy - strona 3

Fragment notatki:


Psychologia Społeczna - egzamin końcowy 3 luty 2006 Wersja la Nazwisko i imię studia: * Proszę podać trzy wymiary postaw: a b c Z efektem bumerangowym, związanym ze zmianami postaw można sensownie łączyć zjawisko: a. samospełniającego się proroctwa b. reaktancji c. facylitacji Wśród funkcji postaw zapamiętałam /łem/ następujące: a b c * Jaki jest nadawca skuteczny: a b c Zdaniem P. Druckera najważniejsze w sprawie przywództwa jest to, że liderem jest osoba, która posiada W siatce stylów kierowania /siatka kierownicza/ R. Blake'a i J. Mounton /wykłady/ a także zgodnie z teorią zależnościową przywództwa /Aronson i wsp./ zachowania przywódców można opisać na dwóch podstawowych wymiarach: * Główną ideą /zainteresowaniem/ transformacyjnej teorii przywództwa jest zmiana /transformacja/: a. sposobu zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie b. wynagradzania i nagradzania za wykonanie zadań c. sposobu w jaki podwładni myślą o sobie i o tym co jest możliwe W teorii przywództwa odwołującej się do cech przywódcy nie wymienia się cechy: a. pewności siebie b. poczucia humoru c. tolerancji na niepewność Konformizm to: * Syndrom szkokholmski obrazuje: a. zjawisko hyperuległości b. teorię konfliktu rzeczywistego c. uprzedzenia * Eksperyment z oglądaniem zawodów sportowych przez studentów z Dartmouth i Princeton pokazuje, że: a. łatwiej zmieniamy postawy wobec osób z bliskiej nam grupy społecznej b. występuje wpływ schematów poznawczych na spostrzeganie nowych danych c. grupy jednorodne są bardziej skłonne do szukania porozumienia Heurystyki to: .. * Heurystyka reprezentatywności to: a. wydawanie sądów w oparem o wyobrażenie sobie przebiegu wydarzenia b. kierowanie się kolejnością napływających informacji przy wydawaniu sądów c. ocena przynależności obiektu do określonej klasy na podstawie jego podobieństwa do typowych egzemplarzy tej kategorii * Efekt Marks - Irwina dotyczy: a. szacowania współzmienności b. przeceniania prawdopodobieństwa wydarzeń pozytywnych c. zależności pomiędzy poziomem lęku a podatnością na perswazję * Makropsychologia odpowiada na pytania dotyczące: a. sposobów funkcjonowania ludzi w sytuacji zmiany w skali makro b. dyskryminacji wobec dużych grup społecznych np. Afr o amerykanów w USA c. wpływ struktur społecznych makro na opinie o wydarzeniach społecznych

(…)

… a podatnością na perswazję
* Makropsychologia odpowiada na pytania dotyczące:
a. sposobów funkcjonowania ludzi w sytuacji zmiany w skali makro
b. dyskryminacji wobec dużych grup społecznych np. Afr o amerykanów w USA
c. wpływ struktur społecznych makro na opinie o wydarzeniach społecznych
* Wg. teorii wymiany społecznej ocena związku zależy' od dwóch determinant:
a b * Z punktu widzenia dynamiki układów interpersonalnych poniżej podane symbole oznaczają: A B C D E * Zjawisko długiego, gorącego lata odnosi się do: a. wpływu upalnej pogody na ilość samobójstw
b.relacji pomiędzy warunkami pogodowymi a nasileniem zachowań agresywnych c. wpływu miesięcy letnich na ilość nowych związków o charakterze romantycznym
* Jednym z wymiarów, do którego odnosi się „test trójkąta" jest:
a. zanik atrakcyjności fizycznej w diadzie…
… zespołu
b. najmocniejszego członka zespołu
c. równego udziału wszystkich członków zespołu
* Eksperyment ze „ślepymi randkami" wskazuje na to, że:
a. głównym powodem lubienia jest długotrwała znajomość
b. szczerość w kontaktach osobistych przyczynia się do wzrostu sympatii
c. atrakcyjność fizyczna jest najważniejszym powodem lubienia się partnerów
* Teoria równości odnośnie akrakcyjności związku zakłada…
atrybucjom możemy odpowiedzieć na pytania:
a. dlaczego? b. jakim sposobem? c. z jakim skutkiem?
* Ilustracją informacyjnego wpływu społecznego /konformizmu informacyjnego/jest eksperyment, w którym:
a. pytano badanych o długość linii b. proszono o sortowanie kart podając niejasną instrukcję c. posłużono się efektem autokinetycznym
* Jeżeli w eksperymencie Milgrama badani decydowali o wysokości napięcia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz