Działy w rejestrze przedsiębiorców

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działy w rejestrze przedsiębiorców - strona 1

Fragment notatki:

działy w rejestrze przedsiębiorców. DZIAŁ I - zawiera podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorcy, takie jak: nazwę lub firmę, pod którą działa, oznaczenie jego formy prawnej, jego siedzibę i adres, jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich siedziby i adresy, oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego lub numeru w ewidencji działalności gospodarczej,  numer NIP i REGON, w przypadku spółek: dane dotyczące komplementariuszy, komandytariuszy, dane partnerów i wspólników i inne.
DZIAŁ II - dane dotyczące tego, kto jest uprawniony do reprezentowania spółki: kto i w jaki sposób może ją reprezentować, oznaczenie zarządców europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczenie organów nadzoru, dane dotyczące prokurentów oraz zakresu prokury, informacje dotyczące członków zarządu, inne informacje dotyczące instytucji lub organów mających wpływ na reprezentowanie danego przedsiębiorstwa.
DZIAŁ III - zawiera informacje o przedmiocie i zakresie działalności przedsiębiorcy, a także: wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości, wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.  DZIAŁ IV - zawiera informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorcy: zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym (hipoteka i zastaw).
DZIAŁ V - zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora. DZIAŁ VI - zamieszcza się w nim informacje o zakończeniu działalności: informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego, informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki, informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu podmiotu w inny sposób, informacje o wszczęciu postępowania naprawczego itp.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz