Działy administracji rządowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działy administracji  rządowej - omówienie  - strona 1 Działy administracji  rządowej - omówienie  - strona 2 Działy administracji  rządowej - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej Ministra kierującego określonym działem określa się jako ministra właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu.
 Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do wykonywania zadania organ lub jednostkę organizacyjną podległą ministrowi, organ samorządu zawodowego, organizację gospodarczą lub organ rejestrowy.
Klasyfikacja działów administracji rządowej Ustala się następujące działy:
  1)   administracja publiczna;
  1a)  budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;
  2)   budżet;
  3)   finanse publiczne;
  4)   gospodarka;
  5)   gospodarka morska;
  6)   gospodarka wodna;
  7)   instytucje finansowe;
  7a)  informatyzacja;
  8)   integracja europejska;
  9)   kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
  10)  kultura fizyczna i sport;
  11)  łączność;
  13)  nauka;
  14)  obrona narodowa;
  15)  oświata i wychowanie;
  16)  praca;
  17)  rolnictwo;
  18)  rozwój wsi;
  18a) rozwój regionalny;
  18b) rynki rolne;
  18c) rybołówstwo;
19)  Skarb Państwa;
  20)  sprawiedliwość;
  21)  szkolnictwo wyższe;
  22)  transport;
  22a) turystyka;
  23)  środowisko;
  23a) sprawy rodziny;
24)  sprawy wewnętrzne;
  25)  wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
  26)  zabezpieczenie społeczne;
  27)  sprawy zagraniczne;
  28)  zdrowie.
Dział administracja pub liczna obejmuje sprawy:   1)   administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych;  2)   reform i organizacji struktur administracji publicznej;3)   zespolonej administracji rządowej w województwie; 4)   podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych; 4a)  geodezji i kartografii;6)   zbiórek publicznych;7)   prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju, Krajową Komisją Uwłaszczeniową oraz, na podstawie kryterium zgodności z prawem, nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych.
Dział budżet obejmuje sprawy:   1)   opracowywania budżetu państwa, wykonywania - z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych - budżetu państwa, kontroli realizacji budżetu państwa, przygotowywania sprawozdań z wykonania budżetu państwa oraz nadzoru nad działalnością organów orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny budżetowej;2)   systemu finansowania a)  samorządu terytorialnego, b)  sfery budżetowej, c)  bezpieczeństwa państwa;3)   wynikające z zarządzania długiem publicznym.


(…)

… Statystyczny;
  5)   Polski Komitet Normalizacyjny;
  6)   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  7)   Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu;
7a)  Centralne Biuro Antykorupcyjne;
  13)  Urząd Zamówień Publicznych;
3

… elektronicznym;
Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Miar i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz nad działalnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego, Agencja Rezerw Materiałowych oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Minister właściwy do spraw gospodarki pełni…
….
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.
Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi podlega Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:
  1)   programowania i koordynacji polityki rozwoju, w szczególności opracowywania projektów strategii…
… skarbowej;
10a) koordynację kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;  11)  ceny.
Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych oraz dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych.
Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym współpracy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz