DZIAŁALNOŚĆ PRAWOTWÓRCZA W WIELKIEJ BRYTANII- Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DZIAŁALNOŚĆ PRAWOTWÓRCZA W WIELKIEJ BRYTANII- Wykład - strona 1

Fragment notatki:

1-stronicowa notatka w formacie docx. Tematem notatki jest działalność prawotwórcza w Wielkiej Brytanii. W treści wykładu pojawiają się następujące zagadnienia: suwerenność parlamentu, trójpodział władzy, trójelementowa struktura legislatywy, suwerenność polityczna, suwerenność prawna, delegowanie kompetencji ustawodawczych, uprawnienia w zakresie nakładania podatków, zadanie sądów.

DZIAŁALNOŚĆ PRAWOTWÓRCZA W WIELKIEJ BRYTANII - podstawową zasadą brytyjskiego systemu konstytucyjnego jest suwerenność parlamentu. Zgodnie z tą regułą parlament posiada nadrzędną rolę w państwie. Mówimy o supremacji tego podmiotu, czyli wyższej pozycji w stosunku do innych organów państwa. Przynajmniej w wymiarze funkcjonalnym mamy podział działalności państwa na ustawodawstwo, wykonawstwo i sądownictwo. Istotą podziału jest zmieszanie funkcji. Jeśli chodzi o prawny punkt widzenia mamy trójelementową strukturę legislatywy. Jeśli chodzi o suwerenność parlamentu mówimy o suwerenności w ujęciu: politycznym - zwierzchnikiem jest ogól wyborców prawnym - suwerenność jest atrybutem parlamentu. Parlament traktuje się jako ucieleśnienie całego narodu. Pełni on funkcję ustawodawczą w interesie narodowym. Ta funkcja musi być wykonywana w sposób demokratyczny. W zakresie tworzenia prawa parlament osiągnął pozycję niczym nieograniczoną. Zgodnie z zasadą supremacji parlamentu jest on jedynym organem uprawnionym do stanowienia ustaw. Nie jest on organiczny w zakresie materii ustawowych i abstrakcyjnego czy ogólnego charakteru unormowania. Jako ustawę parlamentu brytyjskiego traktujemy ustanowienie w akcje tego organu reguł postępowania. Mogą one mieć charakter generalny lub indywidualny , mogą dotyczyć dowolnej materii, stopień szczegółowości regulacji może być różny. Akt ten może dotyczyć dowolnych podmiotów, a procedurę uchwala tego aktu ustala sam parlament. Mogą być również akty mieszane. Parlament posiada pełnię kompetencji ustawodawczych, które może swobodnie delegować na inne podmioty. Nie jest tu ograniczony typem czy zakresem delegowanych uprawnień, ani też rodzajem podmiotu, który ma zostać wyposażony w kompetencję prawodawczą. Podmioty te, na które została przekazana kompetencja stanowią wówczas akty, które czerpią moc prawną z upoważnienia ze strony parlamentu. Co do zasady bowiem rząd nie posiada własnej kompetencji prawodawczej nawet o charakterze wykonawczym. Kompetencja ustawy powinna zawierać wyraźne upoważnienia. Delegacja uprawień prawodawczych polega na ustawowym upoważnieniu odpowiednich organów do stanowienia norm prawnych stosowanie do zadań określonych daną ustawą i w zakresie określonym ustawowymi pełnomocnictwami. Uprawnienia wykonawcze przyznawane są na mocy konkretnej ustawy, konkretnym organom i w zakresie ściśle określonych spraw. Ustawy nie mogą być ramowe i nie ma pełnomocnictw generalnych. Nie identyfikuje się również ścisłego podziału materii na ustawową i taką, która może zostać delegowana. Przyjmuje się tradycyjnie, że parlamentu nie będzie delegował uprawnień w zakresie nakładania podatków i zmiany ustaw. Delegacja posiada co do zasady charakter szczegółowy przez zamieszczenie upoważnienia w poszczególnych ustawach. Upoważnienia zawierają wskazanie celów i zadań, które ma spełnić administracja, planu i realizacji i mechanizmu, który ma je realizować oraz reguł określających tryb działania aparatu w celu realizacji planu ustawowego. Na straży delegacji stoją sądy, które konkretnych sprawach rozstrzygają czy nie doszło do przekroczenia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz