Dwie polis - Sparta i Ateny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dwie polis - Sparta i Ateny  - strona 1 Dwie polis - Sparta i Ateny  - strona 2

Fragment notatki:

  1  DWIE POLIS – SPARTA I ATENY  1. Staro ytna Sparta  a) powstanie Sparty   Polis Sparta była poło ona w południowej część Płw. Bałkańskiego – na Płw. Peloponez. Dorowie,  którzy  się  tam  osiedlili  podbili  tubylcza  ludność  i  ją  zniewolili.  Mieszkańcy  5  wsi  zało yli  symmachię spartańską = polis Sparta – ci zostali spartiatami. Pozostali Dorowie stali się perjojkami,  a zniewolona ludność stała się helotmi.     b) system społeczny Sparty   Społecze ń stwo Sparty nie było jednorodne :     Spartiaci  – jako jedyni posiadali pełnię praw politycznych; byli to potomkowie 5 wsi, które  utworzyły  polis  Spartę,  byli  wojownikami  i  uwa ali  się  za  równych.  Od  7  roku  ycia  wychowywani  w  koszarach  na  wojowników.  Nie  posiadali  ziemi  na  własność  –  po  20  roku  ycia otrzymywali działkę ziemi od państwa wraz z helotami, którzy na niej pracowali. Mogli  o enić się w wieku 20 lat jednak posiłki spo ywali nadal w gronie „przyjaciół” z oddziału w  tzw.  sysytiach.  Pełnię  praw  politycznych  otrzymywali  w  wieku  30  lat.  najlepsi  wojownicy  staro ytnej Grecji.     Perjojkowie  – ludność zale na wywodząca się od Dorów, zajmowała się wolnymi zawodami,  rzemiosłem  i  handlem;  zamieszkiwali  w  autonomicznych  gminach;    słu yli  w  armii  u  boku  Spartiatów, dostarczali broni dla armii     Heloci   –  niewolni  chłopi  nale ący  do  państwa,  ludność  podbita,  która  była  przypisana  do  ziemi. Heloci nie mieli  adnych praw lecz nie mo na ich było zabić    c) system polityczny Sparty  – oligarchia     Na  czele  państwa  stało   dwóch  królów   z  2  ró nych  rodów.  Nie  mieli  oni  prawdziwej      władzy, dowodzili armią podczas wojny,  pełnili funkcje kapłańskie.     Geruzja  – rada starszych – sprawowała faktyczną władzę, składała się z 28 starców, 2 królów,  zajmowała  się  przygotowaniem  treści  uchwał,  podejmowaniem  decyzji      państwowych,  przyjmowaniem poselstw, sądzeniem najcię szych przestępstw.     Zgromadzenie   –  składało  się  z  obywateli  Sparty  (Spartiaci  po  ukończeniu  30  roku  ycia),  podejmowało uchwały poprzez   krzyk (aklamację), decydowało o wojnie i pokoju, wybierało  urzędników (eforów) i geruzję.     Urz ę dnicy   –  5  eforów  –  wybierani  przez    Zgromadzenie  na  okres  1  roku,  pełnili  funkcje  administracyjne, zwoływali Zgromadzenie i mu przewodzili. 

(…)

… VIII w.p.n.e. władzę przejęła arystokracja (przedstawiciele najstarszych i
najbogatszych rodów). Tylko przedstawiciele mogli pełnić najwa niejszy urząd w państwie –
urząd archonta. Arystokracja równie zdominowała radę starszych czyli Areopag, w którym
zasiadali tylko byli archonci. Te dwie instytucje miały faktyczną władzę. Wykształcił się więc
ustrój oligarchiczny.
w okresie wielkiej kolonizacji…
… niejszy urząd archonta. Najbiedniejsi (warstwa tetów), nie płaciła
podatków i nie musiała płacić podatków lecz mogła tylko uczestniczyć w obradach
Zgromadzenia Ludowego, czyli zebrania wszystkich wolnych Ateńczyków. Teci
podczas wojny byli wioślarzami na okrętach, nie potrzebowali więc kosztownej broni
ani zbroi.
ograniczył rolę Areopagu tworząc Radę Czterystu
Niestety Solon nie nadał chłopom ziemi więc sytuacja nadal była trudna – ziemia nale ała w
większości do arystokracji.
w latach 561-510 p.n.e. w Atenach rządził tyran Pizystrat – Pizystrat był członkiem
arystokracji, który samowolnie przejął władzę. Za jego panowania przeprowadzono w
Atenach wiele reform – między innymi reformę rolną. Jednocześnie dbał o rozwój dróg i
instytucji kulturalnych. Tyraia została obalona na skutek interwencji Sparty…
… dej fyli
utworzył Radę Pięciuset, do której wybierano po 50 obywateli z ka dej fyli. Przejęła
ona znaczną część uprawnień Areopagu (ograniczyła rolę arystokracji)
wprowadził ostracyzm czyli sąd skorupkowy by uniknąć tyranii. Ka dy obywatel raz
w roku wypisywał imię Ateńczyka, który jego zdaniem zamierza przejąć władzę.
Osoba, którą wymieniło najwięcej Ateńczyków, musiała opuścić Ateny na 10 lat
2

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz