Dr Anetta Breczko - strona 9

Normy prawne-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Normy prawne - skutkują dla jednostek prawami i obowiązkami. Stosunek normy prawnej reguluje stosunki między co najmniej 2 jednostkami. Jeżeli norma prawna nadaje prawa lub nakłada obowiązki na więcej niż jedną osobę i prawom jednej osoby odpowiadają obowiązek prawny drugiej osoby i odwrotnie to mam...

Osoba fizyczna-opracowanie - Zdolność prawna

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

1. Osoba fizyczna: Możliwości nabywania praw i zaciągania zobowiązań : - od chwili poczęcia ( pod warunkiem, że dziecko jest żywe ) do ukończenia 12 lat człowiek nabywa prawa ale nie może zaciągać żadnych zobowiązań - od 13 do 18 roku życia człowiek nabywa prawa i może zaciągać niektóre zobowiązania...

Podejście władzy Maxa Webera-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 196

. Podejście władzy Maxa Webera : zasada racjonalnej organizacji władzy w państwie. - wyodrębnia aparat polityczny (ludzi, którzy są wybierani w wyborach, posłowie, senatorowie, premier, rada ministrów, prezydent) - aparat biurokratyczny (apolityczny) -aparat nie powinien ulegać zmianie pomimo zmia...

Współtwórcy prawa w Polsce-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

17. "Wspótwórcy prawa w Polsce" - władza lokalna - prawo miedzynarodowe ( Instytucje unijne ) - 4 władza - media - 5 władza - Partie polityczne, związki zawodowe, Kościół grupy nacisku - nazywane również grupami interesów, z reguły nie posiadają stałych form organizacyjnych i dążą do ...

Zasada hierarchiczności-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

29. Zasada hierarchiczności - określa układ norm w hierarchii. Wyróżnia się kryterium: przedmiotowe - odnosi się do treści norm prawnych. podmiotowe - hierarchia podmiotów kompetentnych do tworzenia prawa (kto tworzy prawo?) mocy obowiązywania - zawsze norma niższa powstaje na podstawie normy wyżs...

Błąd hipostazy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Błąd hipostazy -Rzeczy abstrakcyjnej przypisujemy cechy rzeczy konkretnej. Oznacza przypisywanie realnego istnienia takim abstraktom, jak: stany, cechy, stosunki, zdarzenia, uprzedmiotowienie pojęć. (np. wola państwa). ...

Treść nazwy generalnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Treść nazwy generalnej - zespół cech, na podstawie którego osoba używająca danej nazwy we właściwy dla danego języka sposób uznaje dowolny przedmiot za desygnat tej nazwy, jeśli stwierdzi w nim te cechy łącznie. Gdy stwierdzi brak którejś z nich o...

Typy norm - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

NORMY Istnieją wówczas, gdy ktoś komuś coś nakazuje, lub zakazuje (normodawca i adresat). Normy dzielimy na czyny: 1) nakazane, 2) zakazane, 3) fakultatywne, 4) dobrowolne, 5) dozwolone, 6) indyferentne, 7) opisujące obowiązek pozytywny lub negatywny. ...

Wypowiedzi niezupełne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Wypowiedzi niezupełne - takie wyrażenie, które na gruncie danego języka nie jest zdaniem w sensie logicznym, ale spełnia funkcje takiego zdania o ile słuchacz zdaje sobie sprawę z niewypowiedzianych faktów, pominiętych w zdaniu (np. słowo „baczność” ma wywołać określoną reakcję) Nie ma sensu mówić c...

Zakres nazwy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

Zakres nazwy - zbiór wszystkich desygnatów danej nazwy. Przedmiot oznaczany przez nazwę jest jej desygnatem. Zakresem nazwy „krzesło” jest zbiór wszystkich krzeseł. Zakres nazwy zbiorowej - zbiór desygnatów (przynajmniej dwóch) Zakres nazw...