Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja - Dokumentacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja - Dokumentacja - strona 1 Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja - Dokumentacja - strona 2 Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja - Dokumentacja - strona 3

Fragment notatki:

Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja Aby uzyskać kredyt przyszły kredytobiorca musi wypełnić wniosek kredytowy i złożyć go w wybranym przez siebie banku wraz z informacjami (dokumentami) dodatkowymi.
Wniosek kredytowy jest więc pisemnym wystąpieniem kredytobiorcy do banku o przyznanie kredytu .
Formę wniosku kredytowego, zakres niezbędnych informacji i wymagane załączniki banki określają samodzielnie. Jego treść i objętość zależy od rodzaju i wielkości kredytu, oraz wielkości i rodzaju podmiotu ubiegającego się o kredyt.
Wniosek kredytowy zawiera ekonomicznie uzasadnienia rodzaju i kwoty potrzebnego kredytu oraz okresu jego trwania, ewentualnych rat spłaty itp. Wniosek stanowi przedmiot negocjacji, mających na celu uzgodnieni szczegółowych warunków przyszłej umowy kredytowej.
Wniosek kredytowy zawiera podstawowe informacje dotyczące: Klienta (nazwa, adres firmy, jej status i podstawy prawne działalności, rodzaj działalności, dane o władzach czy osobach które mogą podejmować zobowiązania). Są to informacje podstawowe, formalne, mówiące czy ta firma ma podstawę prawną do funkcjonowania i jakie są zasady jej funkcjonowania,
Jego dotychczasowej działalności, majątku (informacje o dotychczasowej działalności dotyczą: rodzaju działalności, czasu jej prowadzenia, wielkości, głównych kontrahentów i form współpracy z nimi, zaś informacje o majątku dotyczą: składników finansowych materialnych i niematerialnych, zużycia majątku trwałego, poziomu nowoczesności), Kredytu, możliwości i form spłat (rodzaj kredytu, jednoznacznie określony cel, wysokość kredytu, okres na jaki jest udzielony, terminy spłaty kwoty kredytu i odsetek, waluta, termin i forma udostępnienia środków),
Zobowiązań (zobowiązania krótko i długoterminowe, przeterminowane, zobowiązania dotyczące urzędów publiczno-prawnych, udzielone poręczenia),
Współpracy z innymi bankami (rachunki, kredyty i terminy ich spłaty, gwarancje),
Proponowanych zabezpieczeń (opis formy prawnej przy zabezpieczeniach prawnych, wycena wartości np. przy nieruchomości i wypis z księgi hipotecznej, przy poręczeniach - informacje o poręczycielach)
Wniosek powinien być podpisany przez osoby, które są upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu firmy, tj.
W przedsiębiorstwie państwowym - dyrektor, główny księgowy,
W spółce akcyjnej i z o.o. - zarząd spółki,
W zakładach prywatnych - właściciel
Lub przez pełnomocnika (ważne pełnomocnictwo).
Do sporządzenia oceny zdolności kredytowej oprócz wniosku niezbędne jest złożenie załączników w postaci: dokumentów, sprawozdań, informacji itp., których ilości i zakres uzależnione są od:


(…)

rzeczoznawców,
Spodziewane z przyszłej działalności przychody i koszty.
Opinie banków współpracujących z podmiotem który składa wniosek o kredyt.
Osoby prawne o dużym zatrudnieniu i dużej wartości aktywów i przychodów netto do wniosku kredytowego załączają sprawozdanie finansowe składające się z: Bilansu,
Rachunku wyników,
Informacji dodatkowej ze sprawozdaniem z przepływów pieniężnych.
W przypadku kredytów inwestycyjnych poza wymienionymi informacjami wniosek kredytowy powinien zawierać dane poparte dokumentacją i opracowaniami, których rodzaj i zakres są uzależnione od przedsięwzięcia które zamierza realizować podmiot ze środków kredytowych. Oprócz tego musi dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące:
Charakterystyki inwestycji (przyszła działalność, finansowy zakres inwestycji i in.)
Bussines plan (informacje o dotychczasowej działalności - wyniki - i przewidywania co do przyszłej działalności i jej efektywności),
Studium wykonalności - przy dużych inwestycjach ( mające postać jakby rozszerzonego bussines planu)
Po złożeniu wniosku kredytowego wraz z załącznikami przez klienta, inspektor kredytowy rozpoczyna prace weryfikacyjne tj.:
Sprawdzenie kompletności i wiarygodności dokumentów i informacji:
Sprawdzenie…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz