Dodatkowe zastrzeżenia umowne - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dodatkowe zastrzeżenia umowne - wykład - strona 1 Dodatkowe zastrzeżenia umowne - wykład - strona 2 Dodatkowe zastrzeżenia umowne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

2.4. PRAWO ZATRZYMANIA Prawo zatrzymania ( ius retentionis )  polega na tym, że osoba zobowiązana do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać do czasu zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń:
o zwrot nakładów na rzecz o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej
-prawo nie przysługuje, gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo, gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych/wydzierżawionych/użyczonych -prawo zatrzymania przysługuje również w przypadkach wskazanych w ustawie
-prawo zatrzymania ma charakter uprawnienia względnego , skutecznego tylko wobec wierzyciela, a nie osób trzecich -służy ono dłużnikowi dla wywarcia na wierzycielu nacisku, aby ten zaspokoił lub zabezpieczył wykonanie roszczenia dłużnika wobec wierzyciela
-prawo zatrzymania gaśnie, gdy wierzyciel dokonał tych czynności 2.5. ZWŁOKA WIERZYCIELA A. PRZESŁANKI -wierzyciel powinien współdziałać z dłużnikiem dla wykonania zobowiązania -wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu :
albo uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego faktycznie świadczenia
albo odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione
albo oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie B. SKUTKI -zwłoka wierzyciela nie zwalnia dłużnika z obowiązku spełnienia świadczenia -natomiast interes dłużnika doznaje ochrony w trojaki sposób:
może on złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego - powoduje to zwolnienie dłużnika z obowiązku pieczy nad tym przedmiotem niespełnienie w terminie świadczenia wskutek zwłoki wierzyciela powoduje uchylenie ujemnych dla dłużnika konsekwencji związanych ze zwłoką czy opóźnieniem dłużnika - dłużnik przestaje być odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę i nie obciąża go obowiązek płacenia odsetek za opóźnienie może on żądać od wierzyciela naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki
-w umowach wzajemnych zwłoka wierzyciela obezwładnia przysługujące mu uprawnienie powstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia wzajemnego §3. DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE 3.1. ZADATEK A. POJĘCIE Zadatek  pewna suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy -konsekwencje prawne wręczenia zadatku wyznaczają postanowienia umowy lub zwyczaj -jeżeli na tej podstawie nie da się ustalić następstw prawnych, wówczas należy zastosować normę interpretacyjną z art. 394 KC, która określa sens prawny tego zachowania się stron
-zgodnie z regułą zadatek stanowi element czynności prawnej o charakterze realnym
- wysokość zadatku

(…)

… wierzyciela wierzytelności przysługującej mu wobec osoby trzeciej
osoba trzecia niebędąca dłużnikiem tego, wobec kogo ma nastąpić potrącenie, nie może potrącenia dokonać
-od zasady tożsamości stron istnieją jednak wyjątki uzasadnione szczególna pozycją niektórych osób trzecich
przedmiotem świadczeń obu stron są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku wierzytelności obu stron muszą…
… nowego świadczenia -jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz, która ma wady dłużnik odpowiada za nie wg przepisów o rękojmi sprzedaży 1.2. ODNOWIENIE A. POJĘCIE
Odnowienie (nowacja)  umowa zawarta między wierzycielem a dłużnikiem, w której strony postanawiają, że dotychczasowe zobowiązanie zostaje umorzone w związku z powstaniem nowego stosunku zobowiązaniowego
-nowy stosunek zobowiązaniowy powinien różnić się od dawnego:
albo innym świadczeniem, lecz już nie samym tylko zmienionym sposobem jego wykonania (np. terminem, miejscem) albo inną podstawą prawną nawet przy niezmienionym świadczeniu dawnym
B. ZWIĄZEK NOWEGO Z DAWNYM ZOBOWIĄZANIEM
-związek między dawnym a nowym zobowiązaniem stanowi cechę konstytutywną nowacji
-przy zawieraniu umowy nowacyjnej strony powinny jasno wyrazić, ze nowe…
… przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) z osobą trzecią (cesjonariusza), na mocy której cesjonariusz nabywa od cedenta przysługującą mu wierzytelność -cesja należy do czynności prawnych rozporządzających - przenosi prawo podmiotowe (wierzytelność) z jednego podmiotu na inny podmiot
-przelew wierzytelności może stanowić następstwo:
umowy o podwójnym skutku (zobowiązująco rozporządzającym)  przelew dochodzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz