Diagram Jabłońskiego - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2380
Wyświetleń: 6153
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagram Jabłońskiego - omówienie - strona 1 Diagram Jabłońskiego - omówienie - strona 2 Diagram Jabłońskiego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Diagram Jabłońskiego (z zaznaczonymi procesami, które zachodzą) + 2. Podział luminescencji i przykłady albo reakcje
Atomy i cząsteczki, a zwłaszcza cząsteczki wieloatomowe, po zaabsorbowaniu kwantu promieniowania i przejściu w stan wzbudzony, nie mogą pozostawać w nim zbyt długo, a nadmiar uzyskanej energii oddają, emitując ją w postaci kwantów światła lub przekazując w sposób bezpromienisty. Po przejściu przez poszczególne stadia powracają do stanu wyjściowego, czyli stanu podstawowego. Mechanizm procesów fotofizycznych zachodzących w cząsteczkach wieloatomowych można śledzić za pomocą diagramu Jabłońskiego. Pokazano na nim rozmaite przejścia pomiędzy stanami energetycznymi cząsteczki o podstawowym stanie singletowym (S0). Elektronowe przejścia promieniste zaznaczono strzałkami prostymi, elektronowe przejścia bezpromieniste falistymi strzałkami poziomymi, zaś procesy relaksacji oscylacyjnej w danym stanie elektronowym, falistymi strzałkami pionowymi. Literą k z odpowiednimi indeksami oznaczono stałe szybkości [s-1] promienistych i bezpromienistych przejść elektronowych. Charakterystyczną cechą tego diagramu jest obecność metastabilnego poziomu trypletowego T1, który zostaje obsadzony w cząsteczce poprzez bezpromieniste przejście elektronu z poziomu S1. Czas życia wzbudzonej cząsteczki w stanie T1 jest co najmniej 104 razy, a niekiedy nawet 109 razy dłuższy, niż we wzbudzonym stanie singletowym S1. Po zaabsorbowaniu kwantu promieniowania cząsteczka zawiera zwykle nadmiar energii oscylacyjnej, który oddaje otoczeniu w wyniku zderzeń z innymi cząsteczkami zanim nastąpi jakikolwiek inny proces promienisty lub bezpromienisty. Dzieje się tak zawsze, gdy cząsteczka znajduje się w ciele stałym, w cieczy lub w roztworze, a nawet w niezbyt rozrzedzonym gazie. Proces relaksacji oscylacyjnej jest wówczas bardzo szybki i prowadzi do osiągnięcia równowagi cząsteczki z otoczeniem. Wskazane na diagramie przejścia bezpromieniste pomiędzy stanami elektronowymi o jednakowej multipletowości (S2→S1, T2→T1) noszą nazwę konwersji wewnętrznej. Jeśli natomiast przejścia bezpromieniste zachodzą pomiędzy stanami o różnej multipletowości (S1→T1 i T1→S0), to nazywamy je przejściami międzysystemowymi.
Luminescencją nazywane jest zjawisko polegające na emitowaniu światła, które powstaje kosztem innych rodzajów energii niż energia cieplna. Luminescencja zachodzi z elektronowo -
oscylacyjnie wzbudzonej cząsteczki będącej w równowadze termicznej z otoczeniem. Różne rodzaje luminescencji związane są z różnymi sposobami dostarczania energii wzbudzenia.
Podział luminescencji (ze względu na różne mechanizmy wzbudzenia energii):
Rentgenoluminescencja- wzbudzenie za pomocą promieniowania X
Elektroluminescencja- pole elektryczne, prąd


(…)

… podczas drgania
Następuje zmiana polaryzowalności podczas drgania
Przejściu towarzyszy zmiana kwantowej liczby oscylacji
Przejściu towarzyszy zmiana kwantowej liczby oscylacji
Ruchy w cząsteczce CO2:
Klasyfikacje widm elektromagnetycznych. Widmo elektromagnetyczne:
Widmo elektromagnetyczne podzielone jest na kilka podzakresów, w zależności od częstotliwości promieniowania. Wyróżniamy:
Fale radiowe- długość fali powyżej 1 m
Wytwarzanie i detekcja fal radiowych oparte jest na efektach, jakie uzyskujemy w obwodzie zawierającym połączone ze sobą szeregowo kondensator i cewkę indukcyjną. W cewce indukowany jest proąd, który powoduje pojawienie się iskry w szczelinie nadajnika, powstają tutaj fale radiowe. Detekcji tych fal wykonujemy w odbiorniku zrobionym z pętli drutu. Fala elektromagnetyczna wymusza indukowanie…
… jeden z jego elektronów. Wówczas promieniowanie rentgenowskie powstaje wskutek przejścia elektronu z orbity zewnętrznej na miejsce wybitego wcześniej elektronu. Promieniowanie gamma- poniżej 5 pm
Promieniowanie gamma jest promieniowaniem jonizującym i przenikliwym, niszczy wszystkie komórki żywe. Towarzyszy reakcjom jądrowym, powstaje w wyniku anihilacji - zderzenie cząstki i antycząstki, oraz rozpadów cząstek…
…, cząsteczki lub inne indywidua cząsteczkowe (cząstki) w stanie równowagi termicznej. Równanie Boltzmanna pozwala określić tzw. funkcję rozkładu energii dla układów zawierających tak duże liczby obiektów, że stosują się do tzw. prawa wielkich liczb i można stosować do nich metody termodynamiki statystycznej, np. do gazu doskonałego lub gazu rzeczywistego. Przy stosowaniu rozkładu Boltzmanna nie jest wymagana…
… częściowej równowagi termicznej pLTE- jest to plazma, której właściwości można opisać za pomocą trzech temperatur: temperatury wzbudzenia, temperatury oscylacyjnej i temperatury rotacyjnej.
Plazmę, zbliżającą się do osiągnięcia równowagi termodynamicznej opisują prawa mechaniki statystycznej, np.:
Prędkości wszystkich rodzajów cząstek są opisane rozkładem Maxwella; średnia energia kinetyczna…
… prądu i przeskok iskry w szczelinie odbiornika.
Promieniowanie mikrofalowe- od 1 m do 1 mm
Powoduje tylko drgania i rotację molekuł w zmiennym polu elektrycznym bez naruszania trwałości wiązań chemicznych w nich istniejących. Sposób generacji: lampy mikrofalowe ( klistrony, magnetrony), źródła mikrofal z wykorzystaniem półprzewodników
Promieniowanie podczerwone- od 1mm do 780 nm
Jest to termiczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz