Diagnostyka i prewencja w eksploatacji maszyn - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnostyka i prewencja w eksploatacji maszyn - wykład - strona 1 Diagnostyka i prewencja w eksploatacji maszyn - wykład - strona 2 Diagnostyka i prewencja w eksploatacji maszyn - wykład - strona 3

Fragment notatki:

DIAGNOSTYKA I PREWENCJA W EKSPLOATACJI MASZYN
9.1. Przedmiot i zadania diagnostyki technicznej
Nazwa "diagnostyka" pochodzi od greckiego słowa "diagnôstikôs", znaczącego - "umiejący
rozpoznawać". Wielowiekową historię ma juŜ dziedzina wiedzy zwana diagnostyką medyczną
(lekarską), podczas gdy diagnostyka techniczna, i diagnostyka maszyn rozwinęły się w ostatnich
kilku dziesięcioleciach. W inŜynierii mechanicznej, w budowie i eksploatacji maszyn, czynnikiem pobudzającym rozwój diagnostyki było dąŜenie do osiągnięcia wysokiego poziomu niezawodności, definiowanego zarówno w kategoriach ekonomicznych jak i bezpieczeństwa. Ten
drugi aspekt zadecydował, Ŝe najwcześniej została ona zastosowana do środków transportu, w
szczególności do maszyn latających. W dobie powszechnej automatyzacji, kolejnym etapem
rozwoju diagnostyki technicznej jest wykorzystanie jej w nadzorowaniu procesów realizowanych
przez maszyny, a takŜe do oceny jakości produkcji przemysłowej.
W najbardziej ogólnym ujęciu, głównym celem badań diagnostycznych jest określenie technicznego stanu obiektu bez jego demontaŜu lub określenie poprawności realizowanego przez
niego procesu w chwili uznanej za waŜną. Ocenę przeprowadza się na drodze porównywania
zmierzonych wartości zasadniczych parametrów, opisujących w danej chwili stan maszyny lub
proces z wartościami dopuszczalnymi, będącymi konkretnymi miarami starzenia (zuŜycia) części, zespołów lub całych maszyn. W konsekwencji, obiektem diagnostycznym moŜe być proces,
całe urządzenie lub maszyna, jego (jej) zespół, a nawet pojedyncza para kinematyczna, np. łoŜysko lub przekładnia zębata.
Do zasadniczych zadań diagnostyki technicznej zaliczać się zatem będzie:
- ustalenie, klasyfikowanie i badanie niesprawności obiektów oraz symptomów ich występowania,
- opracowanie metod i aparatury do mierzenia parametrów diagnostycznych,
- ocenę stanu technicznego obiektów na podstawie zmierzonych parametrów diagnostycznych i
porównanie ich z wyznaczonymi wcześniej wartościami granicznymi,
- ustalenie charakteru i zakresu czynności profilaktycznych, lub resursu poprawnej pracy.
Dodatkowym, bardzo waŜnym efektem procesu diagnozowania jest gromadzenie informacji
o charakterystycznych niesprawnościach obiektu, które po analizie i statystycznym opracowaniu
mogą być podstawą do sformułowania zaleceń w zakresie modernizacji i poprawy jakości obiektów.
9.2. WspółzaleŜność procesów mierzenia, diagnozowania i nadzorowania
Najogólniej moŜna zdefiniować cel badań diagnostycznych jako pozyskiwanie informacji o
stanie obiektu takich badań. Informacje te są potrzebne jednak tylko w ograniczonym zakresie,
głównie z uwagi na ograniczenie zakresu badań, zatem w konkretnym przypadku badań nie muszą być identyfikowane wszystkie moŜliwe stany obiektu. Dla oceny stanu maszyny, zespołu lub
elementu, niezbędne jest dokonanie pomiaru wybranych wielkości (symptomów), które przyjęto
za parametry diagnostyczne. Do ich mierzenia wykorzystuje się odpowiednie układy pomiarowe.
JeŜeli ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz