Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 308
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady - strona 1 Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady - strona 2

Fragment notatki:

22.12.2010
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 338/47
DECYZJE
DECYZJA RADY
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady
(2010/795/UE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
Państwo członkowskie
uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,
Liczba ludności
(w tys.)
Niemcy
81 802,3
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 240 ust. 3,
Francja
64 714,1
Zjednoczone Królestwo
62 008,0
uwzględniając art. 2 ust. 2 załącznika III do regulaminu
wewnętrznego Rady (1),
Włochy
60 340,3
Hiszpania
45 989,0
a także mając na uwadze, co następuje:
Polska
38 167,3
Rumunia
21 462,2
Niderlandy
16 575,0
Grecja
11 305,1
Belgia
10 827,0
Portugalia
10 637,7
Republika Czeska
10 506,8
Węgry
10 014,3
Artykuł 2 ust. 2 załącznika III do regulaminu wewnętrz­
nego stanowi, że ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego
roku Rada dostosowuje, zgodnie z danymi, którymi
dysponuje Urząd Statystyczny Unii Europejskiej w dniu
30 września poprzedniego roku, dane liczbowe okre­
ślone w art. 1 tego załącznika.
Szwecja
9 340,7
Austria
8 375,3
Bułgaria
7 563,7
Dania
5 534,7
W związku z tym regulamin wewnętrzny powinien
zostać dostosowany na rok 2011,
Słowacja
5 424,9
Finlandia
5 351,4
Irlandia
4 467,9
Litwa
3 329,0
Łotwa
2 248,4
Słowenia
2 047,0
„Artykuł 1
Estonia
1 340,1
Do celów stosowania art. 16 ust. 5 TUE oraz art. 3 ust. 3 i 4
Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych
liczba ludności każdego państwa członkowskiego na okres
od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
wynosi:
Cypr
803,1
Luksemburg
502,1
Malta
413,0
(1)
(2)
(3)
Artykuł 3 ust. 3 akapit czwarty Protokołu (nr 36)
w sprawie postanowień przejściowych stanowi, że jeżeli
– do 31 października 2014 r. – akt ma zostać przyjęty
przez Radę większością kwalifikowaną i, na wniosek
członka Rady, sprawdza się, czy państwa członkowskie
stanowiące tę większość reprezentują co najmniej 62 %
ogółu ludności Unii, co oblicza się na podstawie danych
liczbowych dotyczących liczby ludności podanych w art.
1 załącznika III do regulaminu wewnętrznego Rady
(zwanego dalej „regulaminem wewnętrznym”).
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Artykuł 1 załącznika III do regulaminu wewnętrznego otrzy­
muje brzmienie:
(1) Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca
przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325
z 11.12.2009, s. 35).
Ogółem
próg (62 %)
501 090,4
310 676,1”
L 338/48
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2010 r.
W imieniu Rady
S. VANACKERE
Przewodniczący
22.12.2010
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz